FITUESIT NË IAL 2019 – RAUNDI 3

visitor counter

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Raundi i Tretë – 2019

Në datat 16 – 18 tetor 2019, IAL afishojnë dhe publikojnë listat e renditjes së aplikantëve, duke përdorur si element identifikimi vetëm ID-në e tyre, në mënyrë që të respektohen përcaktimet e kuadrit ligjor për mbrojtjen e të dhënave personale. Brenda datës 18 tetor 2019, IAL ngarkojnë një kopje elektronike të këtyre listave në portalin U-Albania. Në datën 19 tetor 2019 renditja e të gjithë kandidatëve bëhet publike në portalin U-Albania sipas programeve të studimit për çdo IAL.

LISTAT JOPËRFUNDIMTARE:

Universitetet që kanë shpallur deri më tani fituesit e Raundit të Tretë për çdo program studimi janë:

**Lista do të azhornohet vazhdimisht

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Copy of Getting Ready for a Night Out (1)

Raundi 2/ Procedurat e aplikimit dhe regjistrimit në IAL

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Procedurat e aplikimit – Raundi i dytë

Në periudhën 19 shtator — 21 shtator 2019 do të kryhet procesi i aplikimit online për raundin e dytë në Portalin U-Albania. Kanë të drejtë të aplikojnë, duke përzgjedhur deri në 10 (dhjetë) programe studimi, të gjithë maturantëtikandidatët, të cilët kanë plotësuar formularin A1 / A1Z dhe rezultojnë kalues në provimet e Maturës Shtetërore, por që:

  • a. nuk kanë arritur të aplikojnë në raundin e parë,
  • b. kanë kryer procesin e aplikimit online në raundin e parë dhe nuk janë shpallur fitues,
  • c. kanë kryer procesin e aplikimit online në raundin e parë dhe nuk kanë arritur të regjistrohen,
  • d. janë çregjistruar pas përfundimit të raundit të parë.

Deri më datë 10 shtator 2019, nga drejtoritë e institucioneve arsimore, për të gjithë maturantët/kandidatët që kanë aplikuar me formularin A1 dhe A1Z, hidhen në Portalin Online të Maturantit të dhënat që lidhen me rezultatet e shkollimit të të gjitha viteve të arsimit të mesëm të lartë.

Maturantët/kandidatët që nuk kanë aplikuar në raundin e parë, përpara aplikimit për zgjedhjen e preferencave në portalin e aplikimit universitar, kryejnë pagesën e tarifës
së aplikimit në vlerën 2000 (dymijë) lekë, në zyrat e Postës Shqiptare apo në bankat e nivelit të dytë, nëpërmjet faturës për arkëtim, të cilën e shkarkojnë në portalin U-Albania. Maturantë/kandidatët që kanë aplikuar në raundin e parë dhe do të riaplikojnë në raundin e dytë, nuk duhet të kryejnë pagesën e tarifës së aplikimit për këtë raund. Pas dorëzimit të mandatit të pagesës, sekretaritë e shkollave konfirmojnë pagesën e kryer brenda datës 17 shtator 2019, në portalin U-Albania.

Përcjellja e të dhënave dhe rezultateve, procesi i përllogaritjes së pikëve dhe publikimi i listave të maturantëve) kandidatëve të renditur:

Brenda datës 16 shtator 2019, QSHA i përcjell RASH-it, në formë elektronike dhe zyrtarisht, të dhënat për çdo program studimi.

Në data 22 – 23 shtator 2019, IAL shkarkojnë nga portali U-Albania, listën e aplikantëve që kanë përzgjedhur ato programe studimit dhe të dhënat e tjera sipas udhëzimit.

Në datat 23 – 26 shtator 2019, IAL afishojnë dhe publikojnë listat e renditjes së aplikantëve, duke përdorur si element identifikimi vetëm ID-në e tyre, në mënyrë që
të respektohen përcaktimet e kuadrit ligjor për mbrojtjen e të dhënave personale. Brenda datës 26 shtator 2019, IAL ngarkojnë një kopje elektronike të këtyre listave në
portalin U-Albania. Në datën 27 shtator 2019 renditja e të gjithë kandidatëve bëhet publike në portalin U-Albania sipas programeve të studimit për cdo IAL.

Procesi i regjistrimit –  Raundi i dytë

Në datat 30 shtator deri 9 tetor 2019 (5 faza 48-orëshe: 30-01: 02-03: 04-05, 06-07 dhe 08-09), të gjithë aplikantët që kanë kryer procesin e aplikimit në raundin e dytë dhe janë shpallur fitues, mund të kryejnë procesin e regjistrimit pranë IAL, duke paraqitur dokumentacionin përkatës në sekretaritë mësimore, në programin e studimit ku dëshirojnë të vazhdojnë studimet.

Brenda datës 16 tetor 2019, RASH përcjell në QSHA, në format elektronik dhe hardcopy, regjistrimet përfundimtare të raundit të dytë.

Procesi i çregjistrimit – Raundi i dytë

Aplikanti, pasi ka bërë regjistrimin, duke paraqitur dokumentacionin përkatës dhe ka nënshkruar në regjistër, ka të drejtë të çregjistrohet vetëm më datë 10 tetor 2019.

Sekretaritë mësimore, pas çregjistrimit të aplikantëve dhe dorëzimit të dokumentacionit, i dërgojnë RASH-it, brenda datës 11 tetor 2019 -listën e aplikantëve të çregjistruar.

Procesi i ankimimit – Raundi i dytë

Në datat 23 — 26 shtator 2019 çdo aplikant duhet të shikojë në faqen e internetit të IAL-ve ose të paraqitet në sekretaritë mësimore të fakulteteve për të parë renditjen e listës së fituesve. Aplikantët kanë të drejtën e ankimimit në IAL, në datën 27 shtator 2019.

IAL, pas përfundimit të afatit të ankimimit dhe shqyrtimit të ankesave, përcjellin zyrtarisht në RASH, në datat 28 – 29 shtator 2019, vendimet lidhur me ankimimet e aplikantëve, si dhe i pasqyrojnë këto vendime, në format elektronik, brenda po kësaj date, në portalin U-Albania.

Aplikantët, pavarësisht paraqitjes së ankesës, nëse janë shpallur fitues në një ose disa programe të tjera studimi, mund të vijojnë procedurat e regjistrimit. Nëse ankesa e tyre është pranuar, ata duhet të çregjistrohen nga programi i studimit (nëse janë regjistruar) dhe të regjistrohen në programin e studimit, në të cilin është pranuar ankimimi, vetëm më datë 10 tetor 2019.

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Nis sot regjistrimi në universitete, lista e fituesve do ndryshojë çdo 48 orë

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Maturantët në vend dhe kandidatët e tjerë që janë pjesë e listës së fituesve të fazës së parë të këtij raundi, duhet të tregohen të kujdesshëm me zbatimin e afateve të regjistrimit, pasi në të kundërt nuk mund të vijojnë studimet e larta edhe pse janë shpallur fitues në një program të caktuar. Sipas udhëzimeve të miratuara më herët nga dikasteret përgjegjëse të arsimit të lartë në vend, procesi i regjistrimit në raundin e parë do të zhvillohet në 7 faza 48-orëshe. Çka do të thotë se lista e fituesve të këtij raundi do të ndryshojë shtatë herë, kjo në varësi të kuotave që do të mbeten të paplotësuara nga përfundimi i çdo faze regjistrimi. Procesi i regjistrimit nis sot zyrtarisht për çdo universitet. Fituesit e fazës së parë duhet të paraqiten përgjatë këtyre 48 orëve për të kryer procesin e regjistrimit. Kandidatët që nuk e bëjnë këtë procedurë e humbasin të drejtën për të ndjekur studimet e larta në këtë degë, duke mos pasur më asnjë mundësi tjetër regjistrimi përgjatë këtij raundi të parë pranimesh. Për të orientuar maturantët në lidhje me ndryshimin e listës së fituesve, në portalin “U-albania”gjenden të detajuara edhe udhëzimet se si duhet të verifikoni çdo preferencë për të parë nëse jeni fitues apo jo.

Afatet e regjistrimit

Çdo kandidat duhet të paraqitet në sekretarinë mësimore të fakultetit përkatës për të kryer regjistrimin në një nga programet e studimit ku është shpallur fitues. Regjistrimet për fituesit e raundit të parë fillojnë prej datës 2 shtator, e do të vijojnë deri në datën 15 shtator. Procesi i regjistrimit është i ndarë në 7 faza 48-orëshe. Në rastin e mosregjistrimit brenda 48 orëve, ju e humbisni të drejtën e regjistrimit në atë program ku jeni përzgjedhur.


 

 


Si të shikoni ndryshimin e listës!

Ndryshimin e listës së fituesve mund ta shikoni çdo 48 orë online në portalin “U-albania”, www.ualbania.arsimi.gov.al. Pasi të hapni këtë faqe, duhet të klikoni në “këndin e maturantit”, dhe pasi të hapet faqja përkatëse duhet të vendosni numrin tuaj të identifikimit. Pas këtij veprimi do të shfaqet tabela me  të gjitha preferencat e përzgjedhura nga ju për vijimin e garës së studimeve të larta përgjatë raundit të parë. Secila prej preferencave do të jetë e shënjuar me një ngjyrë të caktuar, e cila tregon mundësitë që keni për të qenë fitues, ose jo. Kështu çdo preferencë që është shënuar me ngjyrë të gjelbër tregon që ju jeni fitues në këto programe studimi. Në këtë rast duhet të vendosini se në cilën prej tyre doni të ndiqni studimet e larta dhe brenda 48-orëve duhet të paraqiteni për të regjistrimin si fitues. Në të kundërt e humbisni degën e fituar, duke i dhënë kështu mundësinë një tjetër maturanti që të jetë fitues në fazën e dytë të regjistrimit që do të zhvillohet në 48 orët e ardhshme. Preferencat që janë të listuara me ngjyrë të kuqe tregojnë se nuk jeni fitues në këto programe studimi, por nga procesi i regjistrimeve, si dhe kuotat e mundshme të pranimit mund të ndodhë që të lirohen vende të cilat mund të krijojnë një shans për të qenë ju fitues. Ndaj këshillohet që të shikoni çdo herë ndryshimin e listës pas mbylljes së secilës fazë të regjistrimit të raundit të parë. Më tej sqarohet në rastet kur preferenca juaj shfaqet me ngjyrë të verdhë, kjo do të thotë se ju jeni fitues, por që procesin e regjistrimit mund ta kryeni vetëm në raundin pasardhës. Ndërsa preferencat e shënuara me gri tregojnë se ju nuk mund të jeni fitues në këto programe studimi.

Dosja e regjistrimit

Sikundër u theksua edhe më lart, për të bërë procesin e regjistrimit duhet të paraqiteni në sekretaritë mësimore të fakultetit që keni përzgjedhur për të dorëzuar dosjen e dokumenteve të kërkuara. Sipas ekspertëve të arsimit të lartë në dosjen e regjistrimit duhet që të përfshini: dokument identifikimi, kartë identiteti ose pasaportë ku në dosje mbahen vetëm kopjet e tyre, fotokopjen e noterizuar të diplomës së Maturës Shtetërore ose dëftesën e pjekurisë, së bashku me certifikatën e notave ose një dëftese/diplome tjetër studimi të fituar jashtë vendit dhe të njësuar në MASR, mandatin e pagesës së tarifës së regjistrimit, si dhe deklaratën, e cila plotësohet nga aplikanti në prani të punonjëses së sekretarisë mësimore të fakultetit përkatës dhe që nënshkruhet nga aplikanti dhe nga punonjësja e sekretarisë.

Procesi i çregjistrimit

Nëse jeni regjistruar ën një program studimi, por dëshironi që në raundin e dytë të fitoni një tjetër preferencë, ju mund të kryeni procesin e çregjistrimit në datën e përcaktuar. Vetëm në këto kushte dega e studimit mund të ndryshohet. Referuar afateve të përcaktuara, ju mund të çregjistroheni vetëm më datën 16 shtator. Për këtë çdo kandidat duhet të paraqesë një kërkesë për çregjistrim pranë sekretarisë mësimore të fakultetit ku dhe është regjistruar, duke tërhequr dokumentet e dorëzuara. Më pas duhet të plotësoni sërish formularin A2 në raundin e 2-të, për të hyrë në garë për studimet e larta në një tjetër degë të preferuar. Duhet të bëni kujdes, pasi nëse nuk çregjistroheni me 16 shtator, nuk mund ta ndryshoni më degën e studimit brenda këtij viti akademik.

Gara për raundin e dytë

Nëse nuk regjistroheni brenda afateve të përcaktuara, ju mund të garoni sërish për studimet e larta në raundin e dytë të pranimeve që do të zhvillohet në mesin e muajit shtator. Në këtë raund mund të aplikojnë të gjithë kandidatët që nuk fituan dot në raundin e parë, ata që kanë kryer procesin e aplikimit online të raundit të parë dhe nuk janë shpallur fitues, ata që kanë kryer procesin e aplikimit online në raundin e parë dhe nuk kanë arritur të regjistrohen, si dhe kandidatët që janë çregjistruar në përfundim të raundit të parë me qëllim ndryshimin e degës së studimit duke hyrë sërish në garë me dhjetë preferenca të reja. Procedura e aplikimit do të jetë e njëjtë si ajo e raundit të parë. Vetëm maturantët që aplikojnë për herë të parë në këtë raund të dytë do të shlyejnë tarifën prej 2,000 lekësh për plotësimin e formularit të preferencave. Ndërsa kandidatët që kanë aplikuar në raundin e parë nuk do të shlyejnë më tarifë aplikimi. Ndryshe nga raundi i parë, fituesit e raundit të dytë do të regjistrohen në 5 faza 48-orëshe. Procedura e regjistrimit do të jetë po e njëjta. Edhe në këtë raund kandidati që nuk është i kënaqur me degën ku është shpallur fitues mund të bëjë çregjistrimin për të hyrë sërish në garë përgjatë aplikimeve të raundit të tretë.

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Fituesit në IAL 2019

visitor counter

LISTAT E FITUESVE TË RAUNDI 1 SHPALLEN MË DATË: 30/08/2019

Në datat 2 deri 15 shtator 2019 (7 faza 48-orëshe; 02-03: 04-05: 06-07:08-09: 10-11; 12-13 dhe 14-15), të gjithë aplikantët, të cilët kanë kryer procesin e aplikimit në raundin e parë dhe janë shpallur fitues, mund të kryejne procesin e regjistrimit, duke paraqitur dokumentacionin përkatës, në sekretaritë mësimore të IAL-ve, në programin e studimit ku dëshirojnë të vazhdojnë studimet.
Në rast se, pas çdo faze, konstatohen kuota të paplotësuara, zhvendoset vija e kuqe dhe shpallen fitues të rinj të asaj faze. Këta fitues të rinj mund të regjistrohen vetëm në fazën pasardhëse. Këto faza vijojnë deri në plotësimin e kuotave dhe përfundojnë në datën 15 shtator 2019.

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

LISTAT JOPËRFUNDIMTARE:

Universitetet që kanë shpallur deri më tani fituesit për çdo program studimi janë:

FILLUAN REGJISTRIMET.png


Fituesit në Fakultetin e Shkencave Pyjore, UBT
Fituesit në Fakultetin e Mjekësisë Veterinare, UBT
Fituesit te Fakulteti i Bujqesise dhe Mjedisit, UBT
Fituesit te Fakulteti i Ekonomise dhe Agrobiznesit, UBT
Fituesit te Universiteti i Elbasanit
Fituesit te Universiteti MESDHETAR I SHQIPËRISË

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

UT shpall emrat e maturantëve fitues, listat janë paraprake

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Universitetet/ Rritet numri i kërkesave për të studiuar në fakultetin e Ekonomisë, mbetet e balancuar në fakultetet e tjerët të UT-së. Përcaktimi i tarifave në dorë të qeverisë. Më 2 shtator nis regjistrimet për fituesit

Enida Vërça

“Ulja e tarifave për studentët është në dorë të qeverisë”, kështu u shpreh dekani i fakultetit të Ekonomisë të Universitetit të Tiranës, Dhori Kule në një konferencë për me mediat. Nga ambientet e këtij fakulteti, së bashku me dekanin e fakultetit të Drejtësisë, Artan Hoxha, dekanin e Shkencave Sociale, Edmond Rapti dhe atë të Gjuhëve të Huaja, Artur Sula, dekanët e Universitetit të Tiranës, sqaruan ditën e djeshme vendimin e Senateve Akademike, për tarifa të plota studimi si dhe fazën mbi të cilën ndodhen aplikantët që kanë kandiduar pranë këtyre fakulteteve. “Qeveria ka deklaruar që të vazhdojë të njëjtën politikë me tarifat. Do të subvencionojnë gjysmat e tarifave, praktikë dhe politikë që e ka ndjekur vitin e kaluar. Senati Akademik ka bërë detyrën që i takon, pjesën tjetër është përgjegjësi e qeverisë, e cila e ka konfirmuar që do ta vazhdojë”, saktësoi ai. Më tej ata bënë të ditur se aplikantët e këtij vit kanë një nivel mjaft të lartë të mesatares dhe se disa programe studimi në degët përkatëse do të kenë ndryshime.

Numri i aplikimeve

Dekani i Fakultetit të Ekonomisë, Dhori Kule, në fjalën e tij po ashtu bëri me dije se numri i aplikimeve në degët e këtij fakulteti shënon një rritje me 1200 aplikime më shumë se një vit më parë. “Janë mbi 21,523 aplikime në Fakultetin e Ekonomisë dhe shpejt do të bëhen publike listat e fituesve të raundit të parë. Deri në 30 gusht do ti shohin rezultatet. Nëse konfirmohen pasaktësi kanë të drejtë ankimimi deri në 30 gusht. Në datat 31 gusht- 1 shtator shpallen rezultatet e ankimimeve. Raundi i parë fillon më 2 shtator-15 shtator. Ka 7 faza 48 orëshe, të mos shqetësohen që fazën e parë apo të dytën nuk e shohin veten fitues. Shpërndarje e më të mirëve do të bëjë që të vijë radha në fazat e tjera. Në katër degët e veta aplikimet fillojnë mesataren 9.9. Ata që janë me mesataren poshtë kësaj të fundit nuk duhet te jenë pesimistë, sikur të regjistrohen të gjithë mbeten 360 vende”, sqaroi ai për mediat. Në këtë konferencë e cila zgjati më shumë se 30 minuta, Kule u shpreh se kërkesa për tu regjistruar në fakultetin e Ekonomisë vjen çdo vit duke u rritur. “Mund të ketë shumë polemika, por ka një të vërtet të madhe që ky fakultet ka cilësi në çdo drejtim, ndaj ka një kërkesë të lartë për të qenë pjesë e tij”, tha ai.

Gjuha angleze

Në fjalën e tij, Kule tha se këtë vit kurrikulat e studimit në fakultetin e Ekonomikut do të pësojnë ndryshme. Në këtë mënyrë, të gjitha lëndët e këtyre degëve do të kenë leksione edhe në gjuhën angleze. E gjithë kjo për të përvetësuar studentët dhe për t’i përgatitur ata për tregun ndërkombëtar. Më tej shtoi se do të ketë binjakëzime me fakultet evropiane. “Ashtu si çdo vit, do të kemi shkëmbime të përvojave mes fakultetin tonë dhe atyre në Evropë, për të ndihmuar sa më shumë studentët të cilët e rinj që nisin fakultetin tani, por edhe për ata që aktualisht vazhdojnë studimet pranë këtij fakulteti”, përfundoi ai.

Fakulteti i Drejtësisë

Dekani i fakultetit të Drejtësisë, Artan Hoxha tha se ky fakultet vazhdon të ruajë të njëjtën kërkesë për të regjistrime nga maturantët, si një vit më parë. Ashtu si te Ekonomiku edhe në këtë fakultet, aplikantët janë me një mesatare të lartë. “188 maturantë janë me mesatare absolute, i fundit është me 9.71”, bëri me dije ai. Më tej shtoi se këtë vit do të ketë ndryshme në studimet e ciklit të dytë, master, ku për herë të parë do të nisë masteri i integruar 5-vjeçar. “Sot kemi një sfidë që do të ecim me dy programe paralele,  me programin e vjetër bachelor, master. Po ashtu dhe me programin e ri, që studentët që hynë për herë të parë këtë vit do të kenë të drejtë të fillojnë masterin e integruar 5-vjeçar. Sa i takon aplikimeve, tashmë e dimë që janë me tre raunde. Maturantët duhet të tregohen të vëmendshëm dhe të ndjekin sipas rregullit hap pas hapi çdo procedurë”, tha ai. Një tjetër pikë në të cilën u ndal dekani, ishte edhe ankimimi i rezultateve, për çdo maturantë të pakënaqur. “Raundi i parë i regjistrimeve do të nisë më 2 shtator. Maturantët që mendojnë se nuk janë vlerësuar siç duhet, kanë të drejtë të bëjnë ankimimin deri në fund të muajit gusht”, saktësoi ai.

Shkencat dhe Gjuhët e Huaja

Teksa dekani i Ekonomikut dhe Drejtësisë, në këtë konferencë foli për prurje të larta të të rinjve, me rezultatet mbi mesataren, në fakultetin e Shkencave Sociale dhe atë të Gjuhëve të Huaja nuk paraqitet e njëjta situatë. Kështu, dekanët pohuan se në këto dy fakultete, maturantët janë me mesatare mbi 7.5. Sa i takon interesit për t’u regjistruar në këto dy fakultete, në vija të përgjithshme aplikimet mbeten thuajse të njëjta me vitin që lamë pas.

Subvencionimi

Kërkesës së vazhdueshme nëse tarifat do të jenë të plota apo jo për vitin e ri akademik, Ministria e Arsimit iu përgjigjes se qeveria shqiptare do të vazhdojë të subvencionojë tarifat dhe bursat. “Tarifat mbesin, por subvencionimi nga ana jonë nuk do të ndalet në mënyrë që t’u vihet në ndihmë studentëve shqiptarë, ashtu sikurse është zotuar në kuadër të “Paktit për Universitetin”. Kujtojmë se që në fillim të tij, “Pakti për Universitetin” solli mbi 2.3 miliard lekë subvencionim pako financiare nga ana a qeverisë shqiptare duke i sjellë përfitim direkt mbi 99 mijë studentëve nga të cilët: 75 mijë studentë kanë përfituar reduktim tarife me 50%;  5,500 studentë janë përjashtuar nga tarifa e studimit (mesatarja 9-10);  mbi 10 mijë studentë janë përjashtuar nga tarifa e shkollimit (kategoritë në nevojë); rreth 11 mijë studentë kanë përfituar bursa prej 10 mijë lekësh në muaj (studentë nga kategoritë në nevojë dhe ato me mesataren 9-10)”, u shpreh dikasteri i ministrisë. Po ashtu nënvizojë se shumë shpejt do të ketë edhe ndryshime të tjera në VKM për të përfshirë edhe kategori të tjera që nuk kanë qenë më përpara.

Ankimimi i rezultateve për aplikantët

Qendra e Shërbimeve Arsimore, nëpërmjet një urdhri, sqaron maturantët se pas fazës së aplikimit në tre raunde, ata kanë të drejtën të ankimojnë përzgjedhjen e tyre. Në këtë mënyrë mësohet se aplikantët, për raundin e parë, pavarësisht paraqitjes së ankesës, nëse janë shpallur fitues në një ose disa programe të tjera studimi, mund të vijojnë procedurat e regjistrimit. Nëse ankesa e tyre është pranuar, ata duhet të çregjistrohen nga programi i studimit (nëse janë regjistruar) dhe të regjistrohen në programin e studimit, në të cilin është pranuar ankimimi, në datën 16 shtator 2019. Në raundin e dytë, bëhet me dije se në datat 23- 26 shtator 2019 çdo aplikant duhet të shikojë në faqen e internetit të IAL-ve ose të paraqitet në sekretaritë mësimore të fakulteteve për të parë renditjen e listës së fituesve. Bazuar në urdhrin e nxjerrë, aplikantët kanë të drejtën e ankimimit në IAL, në datën 27 shtator 2019.

IAL, pas përfundimit të afatit të ankimimit dhe shqyrtimit të ankesave, përcjellin zyrtarisht në RASH, në datat 28 – 29 shtator 2019, vendimet lidhur me ankimimet e aplikantëve, si dhe 1 pasqyrojnë këto vendime, në format elektronik, brenda po kësaj date, në portalin U-Albania. “Për arsimin e lartë dhe shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë’”, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 295, datë 10.05.2019, “Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, ose transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2019-2020” dhe të udhëzimit nr.5, datë 15.05.2019, “Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të ciklit të dytë të studimeve, në institucionet e arsimit të lartë’’,urdhëroj:1. Miratimin e kalendarit “Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë për vitin akademik 2019-2020” Ngarkohen për zbatimin e këtij urdhri Qendra e Shërbimeve Arsimore, Qendra Ndërinstitucionale e Rrjetit Akademik Shqiptar, Drejtoritë Rajonale dhe Zyrat Vendore të Arsimit Parauniversitar dhe IAL publike dhe jopublike”.

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Aplikimi në universitete, maturantët duhet të aplikojnë në portalin U-albania

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Pas mbarimit të provimeve të maturës, nxënësit duhet të ndjekin procedurën për regjistrimin në universitet, në një nga 10 degët e studimit që ata kanë përzgjedhur.

Për të ndjekur studimet në institucionet e arsimit të lartë, maturantët duhet të aplikojnë në portalin U-albania, por më parë duhet të kryejnë pagesën e tarifës së aplikimit në vlerën 2000 lekë në zyrat e Postës shqiptare nga data 27 qershor deri më 25 korrik.

Rezultatet gjatë tri viteve të gjimnazit dhe notat e 4 provimeve të maturës shtetërore janë kriteret kyçe për pranimin në universitet të maturantëve” .

Portali U-albania nuk do të pranoje aplikime nga maturantet, të cilët s’plotësojnë edhe kriterin e notës mesatare, që sipas vendimit të këshillit të ministrave është rritur nga 7 në 7.5 për mësuesinë, ndërsa nga  6 në 6.5 për programet e tjera të studimit. Pas përllogaritjes së pikëve për çdo konkurrent ,universitetet afishojnë në ambientet e tyre dhe faqet zyrtare listat e renditjes. Në datat 2 deri 15 shtator, kush është shpallur fitues paraqet në sekretaritë mësimore të fakulteteve dokumentacionin përkatës dhe regjistrohet. Nga ku bëhet zyrtarisht student.

 

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png