December 5, 2023

Kriteret e Universiteteve 2024-2025

Universitetet janë institucione të larta të arsimit që ofrojnë programet e studimit të ndryshme dhe mundësi të shumta për zhvillimin personal dhe profesional të studentëve. Për të aplikuar në një universitet, studentët duhet të plotësojnë një sërë kriteresh që vendosen nga institucioni. Kriteret e pranimit në universitet mund të ndryshojnë në varësi të institucionit, vendit dhe programit të studimit.

Më poshtë do të gjeni kriteret e Universiteteve Publike për vitin akademik 2024-2025.

Së shpejti do të shtojmë kriteret e pranimit edhe për Universitetet e tjera.

%d