Njoftim për studentët që duan të aplikojnë për studimet e larta, ja hapat që duhen ndjekur

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

(Ose ata që ende kanë provime të detyruara pa shlyer dhe nuk janë pajisur me diplomën e shkollës së mesme)

QSHA ka miratuar periudhën e aplikimeve me formularët A1/A1Z, për MSH 2020, në datat 03 deri më 07 shkurt 2020. ​
Të interesuarit duhet të aplikojnë individualisht në portalin qeveritar e-albania dhe të çojnë në sekretarinë e shkollës dokumentacionin si më poshtë:

  • Çertifikatën ose diplomën me notat e fituara në përfundim të shkollës së mesme sportive.
  • Kopjen e kartës së idenditetit dhe çertifikatën personale.
  • Vërtetimin e Maturës nga Zyra Vendore Arsimore Durrës

Pas aplikimit online dhe dorëzimit të dokumentacionit të mësipërm, kandidati duhet të kontaktojë me koordinatoren e maturës për të përfunduar aplikimin e Formularit A1Z.

Njoftimi do të shfaqet edhe në faqen e internetit të QSHA.

Gazeta Bulevard

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

ASCAP publikon programet për maturantët e shkollave të mesme, profesionale dhe me drejtim të orientuar

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Agjensia e sigurimit të cilësisë së arsimin parauniversitar ka publikuar programet orientuese për maturën shtetërore. Programi orientues për provimin e Maturës Shtetërore ka si qëllim të orientojë punën e mësuesit, përgatitjen e nxënësve dhe hartuesit e testeve përfundimtare për provimin e Maturës Shtetërore.

Hartimi i programit orientues është mbështetur në kurrikulën me kompetenca të lëndës përkatëse, duke mbajtur parasysh formimin e njohurive dhe rezultateve të të nxënit nëpërmjet eksperimenteve, arsyetimeve, zgjidhjeve problemore dhe interpretimeve në situata të thjeshta dhe komplekse.

Secila lëndë përmban strukturën, tematikën, përmbajtjen dhe fjalët kyçe përkatëse. Mësuesit që do të përgatisin nxënësit, duhet t’i aftësojnë ata jo vetëm për çështjet mësimore, njohuritë, konceptet dhe shprehitë e përcaktuara në këtë program, por të trajtojnë me ta edhe çështje që nuk trajtohen në tekstin e përzgjedhur, por që përmbajnë informacion të rëndësishëm dhe ndihmojnë nxënësit për të përvetësuar më mirë materialin e zgjedhur për provim.

Përgatitja e nxënësve për provim duhet të bëhet në mënyrë të vazhdueshme, në mënyrë që ata të sigurojnë cilësinë e nxënies së çështjeve mësimore, të koncepteve kyçe dhe të aftësive intelektuale të përcaktuara në program.

Agjensia e sigurimit të cilisësë së arsimin parauniversitar është siguruar që të publikojë këto programe orientuese, jo vetëm për gjimnaazin e përgjithshëm, por edhe për arsimin profesional, për shkollat me drejtim të orientuar (aportive dhe artistike), si dhe për shkollat me orientim të drejtuar gjuhësor. 

Programet orientuese i gjeni këtu – PROGRAME ORIENTUESE MATURA 2020

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Stresi nga provimet

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Stresi i shkaktuar nga provimet paraqet shqetësim të studentëve dhe ndikohet nga shumë faktorë.

Studimet kanë treguar se për shkak të ndikimit të stresit të provimeve tek studentët gjatë periudhës së provimeve kemi rritje të shkallës së inflamacioneve krahasuar me periudha kur nuk kanë provime.

Kjo ndodhë për shkak se stresi ndikon në sistemin imunitar të organizmit duke shkaktuar rënien e imunitetit.

Mënyra se si individi reagon dhe si ndihet gjatë periudhës së provimeve është individuale, d.m.th. gjithsecili e përjeton në mënyrën e tij, e cila është e veçantë. Kjo ndikohet nga shumë faktorë. Ne do të përmendim kalimthi disa prej tyre, si:

Eksperiencat e mëparshme individuale apo edhe të huazuara nga shoqëria apo ndonjë individ me eksperienca të ngjashme. Studenti do ta krijojë një ide se me çka do të ballafaqohet, si të reagojë, etj…

Struktura e personalitetit, poashtu e ka vulën e vet. Individët ekstravert më me lehtësi ballafaqohen me provime dhe kanë aftësi më të mira për të dhënë më shumë nga njohurit e fituara.

Për dallim prej tyre individët introvert e kanë më të vështirë ta bëjnë këtë prandaj edhe më lehtë mund të atakohen nga stresi. Individët me tendenca të fobisë sociale mund të kenë shkallë më të lartë të stresit gjatë periudhës së provimeve.

Faktorët e situatës përmbledhin vendin, kohën, peshën që ka provimi për individin, mënyra e testimit, faktorët që nuk janë të lidhur drejtpërsëdrejti me provimin, por që kanë ndikim tek individi.

Motivimi; mund të përmendim disa motive që ndërlidhen me provimet dhe që mund të kenë ndër lidhshmëri me stresin. Motivi për mbërritjen e suksesit, ka të bëjë me përpjekjet e studentit për t’u angazhuar sa më shumë me qëllim të mbërritjes dhe realizimit të synimeve të tij.

Është motiv social që orienton individin për rezultate pozitive. Motivi i afirmimit individual, ka të bëjë me përpjekje të vazhdueshme që individi të afirmohet, që puna dhe angazhimi i tij të vlerësohen e të çmohen nga të tjerët.

Motivi i aspiratës, individi mund të parashtrojë qëllime që mund të realizohen. Ka raste kur individi nuk është kritik ndaj vetes dhe vlerësimet e nivelit të aspiratës paraqesin para vetes qëllime më të mëdha, kurse aftësitë e tyre reale janë në disharmoni me këtë aspiratë. Në këto raste dështimi dhe mossuksesi janë më të shprehura. Motivacioni negativ, suksesi dhe dështimi përjetohen në mënyrë të ndryshme nga individ të ndryshëm.

Kjo ka ndikim vendimtar në qëndrimet dhe interesimet e individit për angazhimet tjera. Tendenca e individit që me çdo kusht të marrë vlerësim pozitiv pa ndonjë interesim për zotërimin e lëndës janë motive jo produktive.

Mësimdhënësi, po ashtu ka ndikim në stresin që lidhet me provimet. Për këtë arsye është e dëshirueshme që të marrin në konsideratë disa sugjerime si; krijimi i raporteve të mira paraprakisht, pra gjatë ligjëratave me studentët, kujdesi nga presionet i panevojshme, të eliminojnë presionin e kohës gjatë provimit, të ofrojnë sqarime të nevojshme, pastaj ofrimi i mundësive të barabarta, etj.

ezgif.com-gif-maker

Përfshirja e këtyre faktorëve që kanë të bëjnë me provimet, bënë që këto situata të shfaqen si komplekse, e si të tilla lehtë të manifestuara me stres të niveleve të ndryshme.

Provimet në vete paraqet situatën në të cilën individi/studenti do të vlerësohet për punën ose mos punën e tij, për një periudhë relativisht të gjatë. Dhe këtë individi vlerësimin do ta përjetojë si të kënaqshëm apo jo të kënaqshme, ai vlerësim do të jetë i përafërt apo do të dalloj nga pritje e individit/studentit.

Ndryshimet të cilat na bëjnë të kuptojmë se kemi të bëjmë me stres janë:

– Tendosje,
– Probleme me gjumë,
– Vështirësi në koncentrim,
– Djersitje,
– Vështirësi në frymëmarrje,
– Shtrëngim në gjoks,
– Reagim të traktit gastro-intestinal, etj.

Në rastet kur pritjet e studentit gjatë provimit kanë qenë më të larta se sa vlerësimi, ka mundësi që të kaloj nëpër situatë frustracioni, e cila në vete paraqet gjendje psikike të veçantë të njeriut e cila karakterizohet me pakënaqësi, tendosje psikike, mallëngjim i tepruar, pikëllim, etj.

Frustrimi mund të qëndrojë gjatë dhe të shkaktojë simptoma, e në rastet më të rënda edhe çrregullim psikik.

Me gjithë këto argumente të cekura më lartë duhet të pajtohemi me faktin se, stresi është një reagim natyror i organizmit ndaj presioneve të jashtme (provimeve në rastin tonë).

Stresi nga provimet zënë vend në grupin e streseve pozitive apo frytdhënëse, i cili në situata normale e kryen funksionin e mobilizimit të organizmit që të jetë më produktiv.

Disa këshilla si ta menaxhojmë stresin nga provimet:

▪ Ngritje e vetëbesimit,
▪ Ambient komodë në kuptim të përshtypjes që nuk ka arsye për frikë,
▪ Teknikat e menaxhimit të stresit; relaksimi, kreativiteti, etj.
▪ Menaxhimi i frymëmarrjes, etj.
▪ Krahas edukimit dhe aftësimit që individi e merr gjatë procesit edukativo arsimor të bazuar në kurrikulë, është me shumë rëndësi dhe edukimi jashtë kurrikulës.

Përjetimi që fitohet nga provimet do të krijojë një eksperiencë e cila shumë herë do t’i nevojitet individit në jetën e tij.

 

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Matura 2020, Ministria e Arsimit publikon rregullat/ Jo celularë, rezultatet…

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Ministria e Arsimit publikoi rregullat që do të zbatohen këtë vit lidhur me maturën shtetërore 2020.

MAS bën të ditur se me qëllim ndërgjegjësimin e maturantëve dhe zhvillimin e një procesi sa më të rregullt, Matura Shtetërore e këtij viti vjen me rregulla më strikte, sjell risi, si dhe rrit efikasitetin e përgjegjësinë në administrimin e provimeve.

Kështu MAS si rregull të parë rendit ndalimin e celularëve në provimet e Maturës.

Rezultatet e provimeve do të jepen brenda datës 30 qershor 2020, ndërsa korigjimet do të jenë digjitale.

Ja rregullat:

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Matura 2020/ Ministria e Arsimit publikon datat, 4 provime brenda 10 ditëve

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë ka publikuar datat e provimeve të maturës shtetërore për vitin shkollor 2019-2020.

Provimet do të nisin në datë 8 qershor me atë të gjuhës shqipe për t’u mbyllur në datë 18 qershor.

  1. Gjuhë e huaj në datë 8 qershor
  2. Gjuhë Shqipe në 11 qershor
  3. Matematika në 15 qershor
  4. Provimi me Zgjedhje në 18 qershor

Sipas MASR provimet do të fillojnë në orën 10:00 dhe do të zgjasin 2 orë e 30 minuta.

Matura Shtetërore e këtij viti vjen me rregulla më të ashpra se asnjëherë tjetër. Bllokuesi i valëve, që prej vitesh vihej në çdo mjedis provimi, nuk është parashikuar në rregullore. Thjesht, maturantët nuk do të kenë celular fare me vete. Kushdo që shkel rregullin, penalizohet nga pjesëmarrja në provim.

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

 

Shkollat profesionale, kriteret për provimet e Maturës 2020

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Maturantët e shkollave profesionale do të japin si provim me zgjedhje në Maturën Shtetërore 2020 lëndën e Teorisë profesionale të integruar, të përzgjedhur sipas profilit të shkollës që kanë frekuentuar. Në udhëzimin e miratuara nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, si dhe nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, janë përcaktuar kriteret se si do të zhvillohen provimet e maturës për nxënësit që kryejnë gjatë këtij viti studimet e shkollës së mesme, si dhe maturantët e viteve të shkuara. Sipas udhëzimit, provimet e Maturës Shtetërore Profesionale 2020, janë: tre provime të detyruara në lëndën e gjuhës shqipe dhe letërsisë, matematikës, gjuhës së huaj, si dhe lënda me zgjedhje e teorisë profesionale të integruar, sipas drejtimit apo profilit që maturanti ka ndjekur në shkollë.  Sipas afateve të përcaktuara, maturantët në datën 8 qershor 2020 do të zhvillojnë provimin e gjuhës së huaj, në datën 11 qershor provimin e gjuhë shqipe dhe letërsisë, për të vijuar më tej në datën 15 qershor me testimin e matematikës,teksa në datën 18 qershor do të zhvillojnë provimin e fundit në lëndën teori profesionale e integruar. Edhe për këtë kategori maturantësh, administrimi i provimeve të Maturës Shtetërore Profesionale 2020 do të bazohet në rregulloren e miratuar pak më herët nga dikasteri i arsimit.

Kriteret për testimin e gjuhës së huaj

Në udhëzim saktësohet se testi i gjuhës së huaj (D3) edhe për shkollat profesionale do të hartohet në përputhje me gjuhën, e cila në planin mësimor të arsimit të mesëm profesional trajtohet si gjuhë e huaj e parë. Testi i provimit të jetë në nivelin gjuhësor që përcaktohet në kurrikul në përfundim të arsimit të mesëm profesional. Për kandidatët e viteve të kaluara (kryesisht të të Maturave Shtetërore 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dhe 2019) që kanë rezultuar jokalues në provimin e gjuhës së huaj, duhet ta rijapin sërish këtë provim përgjatë sezonit të provimeve të 2020-s këtë provim. Ndërsa kandidatët e tjerë (të Maturave Shtetërore para vitit 2014) që aplikojnë me A1Z, nuk do ta rijapin provimin e detyruar të gjuhës së huaj.

Programet orientuese

Provimet e detyruara gjuhë shqipe dhe letërsi, matematikë, gjuhë e huaj e parë dhe programet orientuese të tyre do të të mbështeten në programet ekzistuese të kulturës së përgjithshme të arsimit profesional. Ndërsa provimet e detyruara të teorisë profesionale të integruar, mbështeten në programet orientuese të publikuara në faqen e Agjencisë Kombëtare të Arsimit Formimit Profesional dhe Kualifikimeve. Kandidati, i cili rezulton mbetës në të paktën njërin prej provimeve të detyruara të maturës së vitit 2020, duhet ta rijapë atë sërish në sezonin e vjeshtës që të pajiset më pas me diplomë të përfundimit të shkollës së mesme, çka më pas i hap udhë edhe garës për studimet e larta në institucionet publike dhe private të arsimit të lartë në vend.

Kushtet për maturantët e viteve 2013-2016

Autoritetet e arsimit kanë sqaruar edhe kushtet e dhënies së provimit me zgjedhje për maturantët që kanë kryer studimet e shkollës së mesme në maturat e viteve të shkuara. Konkretisht, kandidati që në Maturën Shtetërore 2013- 2016 ka zgjedhur teorinë profesionale të integruar dhe është kalues, do të pajiset me diplomën e Maturës Shtetërore Profesionale, pavarësisht se mund të rezultojë jokalues në një apo dy provimet e tjera me zgjedhje. Ndërsa në rastet kur ka zgjedhur teorinë profesionale të integruar dhe rezulton mbetës, duhet të rijapë provimin e detyruar të teorisë profesionale të integruar gjatë Maturës 2020, pavarësisht rezultateve të provimeve të tjera me zgjedhje. Gjithashtu bëhet e ditur se kur këta kandidatë kanë zgjedhur dy apo tri lëndë me zgjedhje përgjatë maturave 2013-2016, te të cilat nuk përfshihet Teoria profesionale e integruar, duhet të japë provimin e detyruar të teorisë profesionale të integruar, pavarësisht rezultateve të provimeve të tjera me zgjedhje.

Kushtet për maturantët e para 2011-s

Për kandidatët që kanë marrë Dëftesë pjekurie para vitit 2011 dhe dëshirojnë të aplikojnë për studime në institucionet e arsimit të lartë,  bëhet e ditur se do t’u njihen provimet e detyruara ose provimet e njëvleftshme me to, të njësuara nga njësitë arsimore vendore. Këta kandidatë, në rastet kur nuk ka dhënë provimin e Teorisë profesionale të integruar ose e kanë dhënë dhe nuk kanë rezultuar kalues, kanë të drejtë të japin këtë provim, kur e kanë të nevojshme për plotësimin e kritereve të pranimit të përcaktuara nga institucionet e arsimit të lartë.

Hartimi i testeve dhe skema e vlerësimit

Provimet e detyruara dhe me zgjedhje të Maturës Shtetërore 2020 do të fillojnë në orën 10:00 dhe zgjasin 2 orë e 30 minuta. Testet e provimeve të detyruara dhe të provimit me zgjedhje hartohen, administrohen dhe vlerësohen nga Qendra e Shërbimeve Arsimore (QSHA). Testi për secilin nga provimet e detyruara dhe të provimit me zgjedhje vlerësohet me 60 pikë maksimale. Ndërkohë që për të qenë kalues, maturantët duhet të grumbullojnë detyrimisht 25 për qind të totalit të pikëve me të cilat vlerësohet testi. Maturantët apo kandidatët që rezultojnë mbetës në provimet e Maturës Shtetërore 2020, i rijapin provimet në sesionin e dytë. Institucionet e arsimit të mesëm të lartë  do të organizojnë konsultimet në ndihmë të nxënësve maturantë për provimet e Maturës Shtetërore, sipas një kalendari të miratuar nga zyrat vendore të arsimit parauniversitar. Këto konsultime do të jenë objekt monitorimi nga Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar.

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Procesi mësimor përfundon më 20 dhjetor, nis më 6 janar 2020

Rikthimi në bankat e shkollës, për shumë nxënës por edhe mësues vazhdon të jetë e vështirë, pas gjendjes së rënduar psikologjike ardhur nga tërmeti i datës 26 nëntor, sidomos në zonat e prekura si Durrësi.
Ndërkohë, ministrja e arsimit, znj.Besa Shahini dha urdhër të prerë se mësimi do të niste të hënën e 9 dhjetorit, me ndonjë përjashtim tek-tuk.
Vetëm 11 ditë mësimi për nxënësit, dhe fillojnë pushimet e festave të fundvitit, 11 ditë të cilat fare mirë mund të ishin shfrytëzuar për qetësimin e tyre pranë familjes dhe njëkohësisht për ekzaminime më konkrete për dëmet e shkaktuara në shkolla.

Megjithatë, data e përfundimit të procesit mësimor për vitin 2019 është bërë e ditur nga drejtori i përgjithshëm i arsimit parauniversitar, z.Selman Hodaj.
“Në vijim të Urdhrit të Përbashkët Nr. 220, datë 11.04.2019 “Për miratimin e strukturës së vitit shkollor 2019-2020 në sistemin arsimor parauniversitar. Ju bëjmë me dije se procesi mësimor përfundon më datë 20 dhjetor 2019 dhe fillon në datën 06 janar 2020.”, bën me dije z.Hodaj.
Nga ana tjetër, një problematikë e ngritur nga ana e çdo drejtorie shkolle ka qenë në lidhje me orët e humbura, specifikisht për maturantët, të cilët në fakt, e përfundojnë vitin kalendarik shumë më herët se nxënësit e tjerë, për t’u përgatitur për provimet e maturës.
Në lidhje me zëvendësimin e këtyre orëve të humbura gjatë kësaj periudhe, bëhet me dije nga instancat drejtuese të arsimit parauniversitar, se institucionet arsimore do të njoftohen në muajin Janar 2020.