Aplikimet për në Universitet u mbyllën, në 1 shtator shpallen fituesit

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

24 mijë maturantë mbyllën aplikimet për në Universitet dhe fituesit do të shpallen në datën 1 shtator. Menjëherë pas rezultateve do të nisë regjistrimi, në datën 2 shtator, pranë Universiteteve përkatëse.

“Aplikimet kanë mbaruar. Kanë pasur një periudhë 6 ditore që ka qenë në dispozicion të maturantëve për të aplikuar. Ka qenë një numër i mirë maturantësh që kanë shprehur dëshirën për të aplikuar në Universitet, rreth 24 mijë të tillë. Nga të cilët 96 % e tyre plotësuan formularin A2 dhe janë pjesë e procesit. Më 25 Gusht do të fillojë shkarkimi i të gjitha të dhënave të studentëve nga Universitetet provate dhe publike që nuk kanë pasur konkurse. Universitete do të kenë kohë 6 ditë për të përpunuar të dhënat dhe për të nxjerrë renditjen. Me përfundimin e procesit të llogaritjes së rezultateve dhe nxjerrjes së renditjes përfundimtare për çdo program studimi, ringarkohen në sistem dhe të dhënat do të jenë publike më 1 shtator. Vetëm nëpëmrjet ID-s, maturanti mund të futet në sistem do të shikojë ku ka fituar”,tha Arjan Xhelaj drejtori i RASH (Rrjetit Akademik Shqiptar).

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Universitet për ish-maturantët, plotësohet formulari A1Z

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Nis aplikimi me formularin A1Z nga sot deri më 23 gusht. Aplikojnë të gjithë ata që kanë përfunduar Maturën Shtetërore para vitit 2019. Mundësi edhe për gjimnazistët që kanë mbaruar shkollën e mesme jashtë vendit

Të gjithë maturantët të cilët kanë përfunduar Maturën Shtetërore para vitit 2019 dhe që dëshirojnë të ndjekin studimet e larta për vitin e ri akademik 2019-2020, kanë tre ditë kohë të plotësojnë formularin A1Z. Pra, duke nisur prej ditës së sotme deri më 23 gusht, aplikantët duhet të plotësojnë këtë formular, duke pasur kështu mundësinë e nisjes së garës për në universitetet. Nëpërmjet një udhëzimi nga Qendra e Shërbimeve Arsimore (QSHA), mësohet se ashtu si plotësimi i formularit A1 edhe A1Z do të bëhet në rrugë elektronike. “Plotësimi i Formularit A1Z fillon në Portalin Qeveritar e-albania, dhe përfundon në shkollë në portalin e Maturës”, sqaron udhëzimi.

Plotësimi

Kush e plotëson formularin A1Z? Janë tre grupe maturantësh të cilët kanë të drejtë të aplikojnë online në formularin A1Z. Pra, formulari A1Z mund të plotësohet nga kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme para vitit 2019 dhe që kanë detyrim për të dhënë një, ose disa provime të Maturës Shtetërore. Të drejtën e plotësimin të këtij formulari e gëzojnë edhe kandidatët që kanë kryer shkollën e mesme jashtë vendit dhe që kanë kryer njehsimin e diplomës në komisionin përkatës në QSHA, dhe që rezultojnë se kanë detyrim për të dhëne një, ose disa provime të Maturës Shtetërore. Formularin e plotësojnë edhe kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme në Shqipëri ose jashtë vendit, që nuk kanë detyrim për të dhënë provime të Maturës 2019, por që dëshirojnë të vazhdojë studimet në Institucionet e Arsimit të Lartë.

Dokumentet

Për të plotësuar formularin A1Z secili kandidat duhet të paraqesë tek mbikëqyrësi i këtij formulari një vërtetim të lëshuar nga shkolla, në të cilën deklarohet se kandidati ka përfunduar gjimnazin dhe ka marrë me sukses të gjithë provimet e maturës.  “Të dhënat shkollore do të plotësohen në bashkëpunim me mbikëqyrësin e sallës ku behet aplikimi. Për plotësimin e saktë të kërkesave të këtij grupimi, kandidati/kandidatja dhe mbikëqyrësi duhet të marrin informacion të saktë dhe te plotë për rubrikat përkatëse”, sqaron mes të tjerash udhëzimi.  Provimet e detyruara dhe vlerësimet e shkallëzuara të secilit provim, nëse ato rezultojnë të fituara nga kandidati, si dhe provimin me zgjedhje që dëshiron të mbartë dhe vlerësimin e shkallëzuar të tij. Vërtetimi pas përfundimit të aplikimit i bashkëngjitet kopjes së formularit A1Z, që mban shkolla dhe dorëzohet në QSHA, 5 ditë pas përfundimit të aplikimeve.

Të dhënat personale

Një tjetër pikë në plotësimin e këtij formulari janë edhe të dhënat personale. Në këtë mënyrë, tek pika 1 e formularit A1Z, (numri personal i letërnjoftimit (ID)), kandidati/kandidatja shënon numrin e tij personal qe ka ne dokumentin e identifikimit.  “Ky informacion është i detyrueshëm dhe pa plotësuar atë nuk mund të vijohet me aplikimin. Për të dhënat në pikat 2-5 të formularit A1Z, pas plotësimit nga kandidati/kandidatja, sistemi bën verifikimin e tyre dhe nuk lejon të vazhdohet aplikimi, nëse ka pasaktësi”, nënvizon udhëzimi. Më tej thuhet se kandidati/kandidatja shënon në fushat përkatëse adresën e email-it dhe numrin e telefonit, të cilat duhet të ruhen të pandryshuara deri në fund të Maturës Shtetërore 2019, me qëllim që kandidati të marrë informacion për faza të ndryshme të procesit.

Provimet  

Kandidatët e viteve të shkuara që rikthehen në garë për studimet e larta nuk janë të detyruar që të japin provime të detyruara në rastin kur gjatë viteve të shkuara kanë rezultuar kalues në to. Kjo gjë konfirmohet gjatë plotësimit të formularit A1Z ku shënohen edhe tre lëndët e detyruara, përbri të cilave plotësohet nota e përshkallëzuar që kandidati ka fituar, ose që i njihet, apo i është konvertuar nga komisionet përkatëse, si lëndë D1, D2, apo D3. Sa i takon provimit të detyruara të gjuhës së huaj në udhëzuesin e plotësimit të formularit A1Z bëhet e ditur se kandidatët e maturave të para 2014 nuk kanë detyrim për të dhënë provimin D3. Gjatë plotësimit të formularit ky kandidat i maturës para 2014, zgjedh emërtimin “Nuk zgjedh” në fund të listës së lëndëve të gjuhëve të huaja. Kandidatët e Maturës Shtetërore 2014-2018, nuk lejohen të zgjedhin opsionin “Nuk Zgjedh “. Ata duhet të zgjedhin detyrimisht lëndën e gjuhës së huaj që do të japin provim, ose të deklarojnë lëndën e gjuhës së huaj dhe notën e shkallëzuar të saj, në rast se e kanë shlyer këtë provim. Në këtë udhëzim thuhet se për të gjithë kandidatët të cilët kanë përfunduar shkollat e mesme profesionale, duhet të mbartë lëndën e Teorisë Profesionale të integruar, nëse e ka dhënë dhe ka rezultuar kaluese. Nëse nuk e ka dhënë, ose ka rezultuar jo kalues duhet të rijapë një lëndë të Teorisë Profesionale të integruar, nga lista e lëndëve të miratuara për këtë vit. Nëse lënda me zgjedhje e mbartur është dhënë disa herë provim, do të mbartet nota e marrë në vitin e fundit.

Formulari A1Z

Formulari A1Z, u kërkon kandidatëve edhe të dhënat shkollore, se ku kanë përfunduar studimet aplikantët. Referuar udhëzimit thuhet se të dhënat shkollore do të plotësohen në bashkëpunim me mbikëqyrësin e sallës ku behet aplikimi.” Për plotësimin e saktë të kërkesave të këtij grupimi, kandidati/kandidatja dhe mbikëqyrësi duhet të marrin informacion të sakte dhe të plotë për rubrikat përkatëse. Plotësohen nga kandidati  (emri i qytetit/fshatit), kandidati/kandidatja shënon emrin e qytetit/fshatit, ku ndodhet shkolla, ku ai/ajo ka studiuar. – Tek pika 9 e formularit A1Z: (emri i shkollës ku ka studiuar), kandidati/kandidatja shënon emrin e shkollës, ku ai/ajo ka përfunduar studimet.

Mbartja e lëndëve me detyrim dhe zgjedhje

Kandidati zgjedh nga lista lëndën me zgjedhje që do të mbartë dhe shënon vitin kur e ka dhënë dhe notën e shkallëzuar që e ka fituar, që i njihet, apo i është konvertuar nga komisionet përkatëse, për këtë lëndë. Kandidati që në maturat shtetërore 2012-2018 ka dhenë 2 lënde me zgjedhje dhe është shpallur kalues në njërën prej tyre do ta mbartë atë. Kandidati që në maturën shtetërore 2012 ka dhëne 3 lëndë me zgjedhje dhe është shpallur kalues në dy prej tyre mund të mbartë vetëm njërën lëndë përzgjedhja e të cilës bëhet sipas dëshirës. Ndërsa kur ka qenë kalues vetëm në njërën nga lëndët me zgjedhje të kësaj mature, nuk mund ta mbartë atë. Në këto raste kandidati duhet që të rijapë një lëndë me zgjedhje, nga lista e lendeve të miratuara për maturën e këtij viti. Kandidati i lind e drejta të zgjedh nga lista lëndën me zgjedhje Z që do të mbartë dhe shënon vitin kur e ka dhe si dhe notën e shkallëzuar që e ka fituar, që i njihet, apo i është konvertuar nga komisionet përkatëse, për këtë lëndë. Për kandidatët që në maturat shtetërore 2012-2018 ka dhënë dy lëndë me zgjedhje dhe janë shpallur kalues në njërën prej tyre do ta mbartet vetëm ajo që nuk kanë kaluar, referuar udhëzimi  të ndryshuara Nr. 3, date 14.02.2018. “Kandidati/kandidatja, që në maturën shtetërore 2012 ka dhënë 3(tre) lëndë me zgjedhje dhe: Është shpallur kalues në dy prej tyre do të mbarte njërën prej tyre (sipas dëshirës). (Udhëzimi Nr. 3 (pika 6, germa b), date 14.02.2018, i ndryshuar). – Është shpallur kalues në njërën prej tyre nuk mund ta mbartë atë. Ai/ajo duhet të rijapë një lende me zgjedhje, nga lista e lendeve me zgjedhje”, sqaron udhëzimin.

Lëndët me zgjedhje

Kandidatët që kanë mbartur nga matura e viteve 2006-2018 një lëndë me zgjedhje, nuk do të japin  provim me zgjedhje. “Kandidati/kandidatja, që ka marrë dëftesë pjekurie para vitit 2011, dhe dëshiron të aplikojnë për studime në institucionet e Arsimit të Lartë (IAL) por nuk ka mbartur lëndë me zgjedhje, nga matura e viteve 2006-2018, nuk janë të detyruar të japin lëndë me zgjedhje,  kanë të drejtë të japin një provim me zgjedhje, kur e kanë të nevojshme për të plotësuar kriteret e pranimit të përcaktuar nga institucionet e Arsimit te Lartë (IAL), referuar këtu rregullores për zhvillimin e provimeve të Maturës Shtetërore 2019”. Ndërkohë për kandidatët, që nuk ka mbartur lëndë me zgjedhje nga maturat e viteve 2012-2018, duhet të zgjedh për të dhënë provim një lëndë me zgjedhje, nga lista e lendeve me zgjedhje, në përputhje me Udhëzimin Nr. 3, date 14.02.2018, “Per organizmin dhe zhvillimin e provimeve kombëtare të MSH 2019”, i ndryshuar dhe Udhëzimin e përbashkët të Ministrisë se Financave dhe Ekonomisë dhe Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, “Për organizimin dhe zhvillimin e provimeve kombëtare të MSH Profesionale 2019. Edhe për lëndët me zgjedhje kandidati i cili ka mbaruar në shkollat e arsimit profesional, i cili nuk ka të mbartur lëndë të Teorisë Profesionale të Integruar, duhet të zgjedhë nga lista e grupit të tret “Teori Profesionale të Integruar” lëndën që i përket indeksit të profilit apo degës që ka kryer në shkollën e mesme.

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Ja si ndryshojnë pikët e fituesit të fundit për çdo degë

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Pranimet e 2019-s: Lista finale e fituesve të raundit të parë shpallet me 1 shtator. Një ditë më pas nis regjistrimi pranë sekretarive të fakulteteve. Gabimet që nuk duhet të bëni gjatë procesit të regjistrimit që të mos humbisni degën që keni fituar 

Shpallja e fituesve në universitete

Maturantët që kanë aplikuar në raundin e parë të pranimeve në universitete tashmë janë në pritje të listës së fituesve. Prej më shumë se një jave në të gjitha institucionet e arsimit të lartë është mbyllur procesi i aplikimit të maturantëve që garojnë për të fituar studimet e larta në strukturat publike dhe private për vitin e ri akademik 2019-2020. Ndërsa përgjatë javës së ardhshme do të zhvillohen edhe testet praktike për degët me konkurs të Universitetit të Arteve, atij të Sporteve, si dhe Fakultetit të Arkitekturës.

Pasi të jenë zhvilluar konkurset, universitetet do të shpallin edhe listat zyrtare të kandidatëve që plotësojnë kushtet për të marrë statusin e studentit për raundin e parë të pranimeve në universitete, sipas numrit të kuotave të miratuara për çdo program studimi. Për të orientuar maturantët në lidhje me mundësitë që kanë për të fituar studimet e larta në degën e përzgjedhur, në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuar listën me pikët e fituesve të fundit të pranuar në çdo program universitar përgjatë garës së zhvilluar një vit më parë, së bashku me mesataret përkatëse. Sipas kalendarit të miratuar më herët nga strukturat e arsimit, shpallja e fituesve në çdo degë do të bëhet në datën 30 gusht. Maturantët do kenë në dispozicion një ditë për të bërë ankimimin nëse janë të pakënaqur me renditjen dhe më pas do të shpallet lista finale, me të përzgjedhurit të cilët duhet të paraqiten për të bërë regjistrimin përkatës në degën e përzgjedhur.


 

Untitled design (3)

Rregjistrohuni tani për vitin akademik 2019-2020.

 


Në datat 2 deri 15 shtator (7 faza 48-orëshe; 02-03; 04-05; 06-07; 08-09; 10-11; 12-13 dhe 14-15 shtator), të gjithë aplikantët, të cilët kanë kryer procesin e aplikimit në raundin e parë dhe janë shpallur fitues, mund të kryejnë procesin e regjistrimit, duke paraqitur dokumentacionin përkatës, në sekretaritë mësimore të universiteteve, në programin e studimit ku dëshirojnë të vazhdojnë studimet. Kështu çdo aplikant fitues duhet të paraqitet pranë institucionit të arsimit të lartë ku është shpallur fitues për të bërë regjistrimin si student brenda 48-orëve. Në të kundërt e humbet degën e studimeve që ka fituar.

Për programet e studimit me kuota të paplotësuara, të cilat nuk kanë më aplikantë në pritje, do të rikthehen në garë aplikantët e shpallur fitues gjatë fazave të mëparshme, të cilët nuk rezultojnë të jenë të regjistruar në asnjë program tjetër studimi. Ndërsa procesi i çregjistrimeve për fituesit që duan të ndryshojnë degën e studimit do të bëhet në datën 16 shtator. Maturantët që deri në këtë datë nuk kanë arritur të sigurojnë dot një degë do mund të aplikojnë sërish në raundin e dytë. Për studimet e larta të raundit të dytë do të zhvillohet në datat 19 deri në 21 shtator. Sërish maturantët do të aplikojnë online duke plotësuar formularin A3 me dhjetë preferenca të reja studimi.

Konkretisht në këtë raund mund të aplikojnë maturantët dhe kandidatët që nuk arritën të siguronin dot një të drejtë studimi përgjatë raundit të parë. Në raundin e dytë mund të aplikojnë të gjithë kandidatët që nuk fituan dot në raundin e parë, ata që kanë kryer procesin e aplikimit online të raundit të parë dhe nuk janë shpallur fitues, ata që kanë kryer procesin e aplikimit online në raundin e parë dhe nuk kanë arritur të regjistrohen, si dhe kandidatët që janë çregjistruar në përfundim të raundit të parë me qëllim ndryshimin e degës së studimit duke hyrë sërish në garë me dhjetë preferenca të reja.

Fituesit e këtij raundi do të shpallen në datën 27 shtator. Ndërkohë që procesi i regjistrimeve do të zhvillohet me 5 faza 48-orëshe ndërmjet datave 30 shtator deri në 9 tetor. Edhe në këtë raund do të ketë proces çregjistrimesh. Në këto kushte të gjithë kandidatët që duan të ndërrojnë degën e studimit duhet që në datën 9 tetor të paraqiten për të kryer procedurat përkatëse të çregjistrimeve.

Somarjo

Për të orientuar maturantët në lidhje me mundësitë që kanë për të fituar studimet e larta në degën e përzgjedhur, në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuar listën me pikët e fituesve të fundit të pranuar në çdo program universitar përgjatë garës së zhvilluar një vit më parë, së bashku me mesataret përkatëse. Sipas kalendarit të miratuar më herët nga strukturat e arsimit, shpallja e fituesve në çdo degë do të bëhet në datën 30 gusht. Maturantët do kenë në dispozicion një ditë për të bërë ankimimin nëse janë të pakënaqur me renditjen dhe më pas do të shpallet lista finale, me të përzgjedhurit të cilët duhet të paraqiten për të bërë regjistrimin përkatës në degën e përzgjedhur.

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Universitetet, mbyllen aplikimet/ Rezultatet do të shpallen me 1 dhe 2 shtator

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

 

Është mbyllur procesi i aplikimit te maturantëve për në shkolla të larta me përjashtim të atyre që kanë provime në vjeshtë. Rreth 24 mijë maturantë kane shprehur interes për të frekuentuar arsimin e lartë në vendin tonë.

“Aplikimet kanë mbaruar. Kanë pasur një periudhë 6 ditore që ka qenë në dispozicion të maturantëve për të aplikuar. Ka qenë një numër i mirë maturantësh që kanë shprehur dëshirën për të aplikuar në Universitet, rreth 24 mijë të tillë. Nga të cilët 96 % e tyre plotësuan formularin A2 dhe janë pjesë e procesit”, tha Arjan Xhelaj drejtor i RASH.


Untitled design (3)

Rregjistrohuni tani për vitin akademik 2019-2020.


Rrjeti Akademik Shqiptar nis tanimë përpunimin e të dhënave të maturantëve.

“Më 25 Gusht do të fillojë shkarkimi i të gjitha të dhënave të studentëve nga Universitetet provate dhe publike që nuk kanë pasur konkurse. Universitete do të kenë kohë 6 ditë për të përpunuar të dhënat dhe për të nxjerrë renditjen. Me përfundimin e procesit të llogaritjes së rezultateve dhe nxjerrjes së renditjes përfundimtare për çdo program studimi, ringarkohen në sistem dhe të dhënat do të jenë publike më 1 shtator”, tha Arjan Xhelaj drejtor i RASH.

Rezultate e maturantëve do të shpallen në datë 1 shtator dhe në datën 2 nis regjistrimi i tyre sipas degëve që kanë fituar.

“Vetëm nëpëmrjet Id-s, maturanti mund të futet në sistem do të shikojë ku ka fituar”, sqaroi Arjan Xhelaj drejtor i RASH.

Ndërsa maturantët që duan të studiojnë në arkitekturë, arte apo sporte duhet të tregojnë vëmendje për t’u njohur me datat e konkurseve.

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

 

Nga 36 mijë maturantë asnjë me mesataren 10, njihuni me 8 më të mirët, mes tyre 2 djem

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Nga 36 mijë nxënës që përfunduan maturën shtetërore 2019 ka një numër të larte të atyre që arritën rezultate shumë të larta .Ndonëse nuk ka asnjë maturant që i mori 10 të gjitha provimet e maturës shtetërore ka 10 maturantë që kanë dalë me mesataren 9.8.

Në dhjetëshen e më të mirëve, të cilët kanë shpërndarë në qytete të ndryshme të vendit 2 janë djem dhe 8 të tjera vajza.

Por pavarësisht ngarkesës që ka matura shtetërore dhe këtë vit pati edhe ndryshime në kurrikula sërish rezultatet duken të mira pasi janë 382 maturantë me mesatare mbi 9.5.

Tanimë maturantët janë në fazën e pritjes së rezultateve për tu renditur fitues në universitet. Dy ditë më parë u mbyll procesi i aplikimit dhe rezultatet publikohen në 1 shtator.

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Regjistrimi në universitete, kandidatët në fazën e aplikimit online

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Për të ndjekur studimet në institucionet e arsimit të lartë, maturantët kanë aplikuar në portalin U-albania, duke kryer më parë pagesën e tarifës së aplikimit në vlerën 2000 lekë në zyrat e Postës shqiptare nga data 27 qershor deri më 25 korrik.

Rezultatet gjatë tri viteve të gjimnazit dhe notat e 4 provimeve të maturës shtetërore janë kriteret kyçe për pranimin në universitet të maturantëve .

Portali U-albania nuk do të pranoje aplikime nga maturantet, të cilët nuk plotësojnë edhe kriterin e notës mesatare, që sipas vendimit të këshillit të ministrave është rritur nga 7 në 7.5 për mësuesinë, ndërsa nga 6 në 6.5 për programet e tjera të studimit.

Aktualisht, kandidatët janë në fazën e aplikimit online për degët e studimit përmes portalit U-transparenca. Pas përllogaritjes së pikëve për çdo konkurrent,universitetet afishojnë në ambientet e tyre dhe faqet zyrtare listat e renditjes.

Në datat 2 deri 15 shtator, fituesit paraqesin në sekretaritë mësimore të fakulteteve dokumentacionin përkatës dhe regjistrohen, nga ku bëhen zyrtarisht studentë.

 

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Gara në universitete, si plotësohet Formulari A2/ Afati deri në 5 gusht

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Dilemat e të rinjve për profesionin që do të marrin në jetë marrin fund tani. Nga nesër deri më 5 gusht, nis plotësimi i formularit A2, ku ish-maturantët, kandidatë për studentë, shprehin dëshirën për të studiuar në dhjetë programe në universitetet publike apo private në vend.

Fati i tyre do të vendoset më 30 gusht (ose më herët) me shpalljen e listës së parë të fituesve, ku ekselentët, me shumë gjasë, do ta gjejnë veten që në krye të herës, ndërsa të tjerët do të enden raund pas raundi, shpesh edhe duke rrezikuar për të fituar degën që duan.

Mbi 36 mijë maturantë janë diplomuar këtë vit, por jo të gjithë janë kontingjent për IAL-të tona. Dhjetë mijë prej tyre kanë shprehur vullnetin për të ndjekur studimet jashtë vendit, ndërsa një numër jo i vogël rezulton mbetës në një ose disa provime në maturës shtetërore.

FORMULARI A2

Gjithçka realizohet përmes portalit u-albania. Gjithçka, që nga aplikimi e deri te shpallja e fituesve, bëhet aty. Mjafton të ndiqen hapat. Së pari, identifikimi me anë të numrit personal dhe ID e maturës dhe në fund nuk duhet harruar printimi i faturës dhe kryerja e pagesës së aplikimit në një bankë të nivelit të dytë, gjysma e së cilës duhet ruajtur dhe dorëzuar në shkollë.

Aplikimi me Formularin A2 bëhet në rrugë elektronike. Kuptohet se thuajse të gjithë e kanë ndarë paraprakisht mendjen për degët që do të plotësojnë, duke bërë përllogaritjet e tyre me preferencat që duan dhe mendojnë se i meritojnë (kanë pikët e duhura për t’i fituar). Me checkimin e deri në dhjetë profileve, duhet konfirmuar aplikimi, i vetmi proces ku ende mund të bëhet ndërhyrje për çdo pasaktësi. Një sy i dytë i preferencave të plotësuara nuk bën asnjëherë dëm.

Vetëm pasi të jeni të sigurt, bëhet konfirmimi përmes kodit unik, që çdo i ri ka në mandatpagesën e tarifës së kryer në bankë. Në këtë moment, gjithçka ka përfunduar dhe nuk ka më asnjë shans të ndryshohen zgjedhjet. Gjithë çfarë mbetet për t’u bërë është pritja e publikimit të renditjes në fundin e muajit gusht për ta marrë vesh nëse jeni fitues dhe sa afër i jeni afruar degës që dëshironi.

Për gjithë procedurën që do të ndiqet në vijimësi me regjistrimet e para e deri tek aplikimregjistrimet e listat e tjera të fituesve në të tria raundet, Qendra e Shërbimeve Arsimore në bashkëpunim me rrjetin akademik shqiptar që menaxhon portalin u-albania, ka hartuar kalendarin e aplikimit universitar. Sakaq, brenda ditës së sotme, pritet kalendari me datat e aplikimit me Formularin A2 sipas rretheve (me qëllim për të mos ngarkuar rrjetin)./Panorama/

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png