Ndryshime në maturën shtetërore, ja çfarë duhet të dini

Bëjeni Share që të informoni shokët:  share-512

Ndryshime të theksuara në maturën shtetërore.

36 mijë gjimnazistë janë në ankth për mbarëvajtjen në provimet e Maturës Shtetërore. Këtë vit ka ndryshime, por dhe penalitete të shtuara për nxënësit që kopjojnë. Maturantët do të kenë jo më 5, por 4 provime, zgjatet koha e testimit në 2 orë e gjysmë dhe ka më shumë pyetje alternative për çdo lëndë.

Drejtoresha e Shërbimeve Arsimore, Rezana Vrapi shpjegon ndryshimet në procesin e Maturës Shtetërore.

“Ndryshon formati i testit, nuk do të jetë më me 50 pikë, por është me 60 pikë. Do të shtohet numri i pyetjeve me alternativa në test dhe sigurisht që çdo test është detyrë e Qendrës së Shërbimeve Arsimore që të jetë në përputhje të plotë me programet orientuese.

Një risi tjetër është një pjesë e pyetjeve dhe janë pikërisht pyetjet me alternativa që do të korrigjohen jo në mënyrë manuale, por dixhitale, ato do të skanohen dhe kjo do të sjellë një besueshmëri shumë më të lartë, pra gabimi njerëzor këtu zerohet dhe fitojmë më shumë kohë”, shpjegon drejtoresha Vrapi.

Por mos i varni shpresat tek kopjet. Çdo komunikim mes maturantëve apo qarkullim kopjesh do të skualifikojë maturantët nga provimi si dhe penalizon administratorin në sallë.

“Ata të cilët kapen me kopje, në mjedisin e provimit, por qoftë edhe më pas, ku ne identifikojmë përgjigje që mund të jenë të afërta ose identike, menjëherë ato skualifikohen, zerohen dhe maturantëve nuk iu njihet absolutisht asnjë lloj rezultati dhe janë të detyruar që të kalojnë në sesionin tjetër”, shtoi drejtoresha e Shërbimeve Arsimore.

Më 7 qershor maturantët do t’i nënshtrohen provimit të parë të gjuhës së huaj, në 12 qershor është testi i gjuhës shqipe, në 17 lënda e matematikës dhe në 24 qershor provimi me zgjedhje.

Bëjeni Share që të informoni shokët:  share-512

Intervista e plotë e Drejtoreshës së Agjencisë Kombëtare të Provimeve rreth provimeve të Maturës Shtetërore 2019

Drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Provimeve Rezana Vrapi gjatë një interviste tha se këtë vit do të ndryshojë procesi i maturës shtetërore.
Znj. Vrapi tha se ndryshe nga vitet e shkuara, testet që janë prodhuara do të bazohen në logjikën e nxënësit, në atë që ata kanë mundësi të përgjigjen.
“Testet prej disa vitesh po bazohen gjithnjë e më pak në memorizim.
Pra nxënësi të na tregojë cfarë është në gjendje të bëjë dhe jo të na thotë cfarë zotëron.
Pyetjet do të bazohen në një situatë dhe nxënësi bazuar mbi aftëstë e tij do ti përgjigjet kësaj situate.
Psh.në testin e letërsisë jepet një fragment i pamësuar në klasë dhe pyetja është që nxënësi duhet të bëjë një analizë dhe të japë një opinion. Nëse nuk e bën, atëherë ai nuk i merr pikët e larta”, tha drejtoresha e AKP.
Sipas saj, vlerësimi do të jetë për cilësinë e jo sasinë, do të shihet mënyra e të shkruarit, kujdesi për drejtshkrimin etj.
Ndiqni intervistën e plotë në videon më poshtë:

Matura Shtetërore 2019: Udhëzimi për procedurat e regjistrimit në Institucionet e Arsimit të Lartë

98dae298905ac74103710eb4e40091e1.jpg

Bëjeni Share që të informoni shokët:  share-512

Ministria e Arsimit ka përcaktuar procedurën e aplikimit dhe regjistrimit të studenteve në universitet. Me një udhëzimi MASR i njeh maturantët me proceduat e regjistrimit në universitet. Udhëzimi përcakton edhe datën e nisjes së garës dhe shpalljen e fituesve ia lë në dorë Qendrës së Shërbimeve Arsimore dhe Rrjetit Akademik Shqiptar.

“a. Procesin e regjistrimit dhe administrimit të rezultateve të të gjitha viteve të arsimit të mesëm të lartë të maturantëve/kandidatëve, që kanë plotësuar formularin e aplikimit A1 ose AlZ në Portalin Matura Shtetërore Online;

b. ndërveprimin me portalin U-Albania nëpërmjet përcjelljes në RASH të bazës së plotë të të dhënave të maturanteve/kandidatëve aplikues me formularët Al/ A1Z;

c. prodhimin e certifikatës së maturës shtetërore”, thuhet në këtë udhëzim.

Kushtet për aplikimit

Janë katër kritere që çdo kandidat për në IAL duhet të plotësojë përpara se t’i futet procesit të aplikimit. Përfundimi me sukses i gjimnazit, vërtetuar me diplomën e maturës, është kushti i parë. Nota mesatare e barabartë ose më e lartë se 6.5 për programet e përgjithshme, mbi 7.5 për mësuesit dhe më e lartë për disa degë të mësuesisë, përbën një tjetër kusht aplikimi. Po ashtu, një kandidat që i futet garës nuk duhet të rezultojë i regjistruar në një tjetër program studimi, duke qenë se as sistemi nuk e lejon. Përjashtim bëjnë vetëm nxënësit dhe studentët e shkëlqyer.

“a. Procesin e përzgjedhjes nga maturantët/kandidatët të preferencave në programet e studimit të ciklit të parë të studimeve dhe/ose programeve të studimeve me karakter profesional dhe/ose programeve të integruara të studimeve të ciklit të dyte, me kohë të plotë, të shpallura nga IAL-të (publike dhe jopublike).

b. Përcjelljen IAL-ve të bazës së plotë të të dhënave të maturantëve/kandidatëve, që kanë përzgjedhur programet e studimit që këto IAL ofrojnë.

c. Procesin e shpalljes së listave renditëse të kandidatëve në rang kombëtar sipas renditjes dhe përllogaritjes se pikëve nga IAL-të.

d. Procesin e regjistrimit dhe të çregjistrimit të studentëve në IAL publike dhe jopublike për ciklin e parë të studimeve dhe/ose programeve të studimeve me karakter profesional dhe/ose programeve të integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, të shpallura nga IAL-te (publike dhe jopublike).

e. Sinkronizimin e regjistrimeve sipas çdo IAL-je në rang kombëtar dhe lëvizjen e vijës së kuqe.

f. Dhënien online të informacioneve të nevojshme për maturantët/kandidatët për ndjekjen në mënyrë dinamike, përgjatë raundit të parë dhe raundit të dytë, të procesit të shpalljes se fituesve”, thuhet në udhëzimin e ministrisë.

Raundet

Ashtu si vitet e kaluara, do të jenë tre raunde aplikimi. I pari do të ketë 7 faza 48-orëshe, ku secili aplikant ndjek ecurinë e procesit të shpalljes fitues të tij në një ose disa programe studimi të përzgjedhura në formularin e aplikimit. “Në periudhën e caktuar në kalendarin e miratuar me urdhër të titullarëve të QSHA dhe RASH, për çdo vit akademik, do të kryhet procesi i aplikimit online për raundin e dytë në Portalin U-Albania. Kanë të drejtë të aplikojnë, duke përzgjedhur deri në 10 (dhjetë programe studimi, të gjithë maturantët/kandidatët, të cilët kanë plotësuar formularin A1/AlZ dhe rezultojnë kalues në provimet e Maturës Shtetërore, por që: a. nuk kanë arritur të aplikojnë në raundin e parë; b. kanë kryer procesin e aplikimit online në raundin e parë dhe nuk janë shpallur fitues; c. kanë kryer procesin e aplikimit online në raundin e parë dhe nuk kanë arritur të regjistrohen; d. janë çregjistruar pas përfundimit të raundit të parë”, thuhet mes të tjerash në udhëzim. Po ashtu nëse korrespondon merita me dëshirën e tij duhet të paraqitet në fakultet për të bërë regjistrimin në fazën përkatëse. Zhvendosja e vizës së kuqe do të bëhet shtatë herë duke shpallur fitues të rinj. Në degët ku nuk ka më kandidatë në pritje, lista rikthehet edhe njëherë nga fillimi. Ndryshe nga i pari, raundi i dytë ndahet në 5 faza, ndërsa i treti në tre faza 48-orëshe. Në përfundim të garës, nëse ka ende kuota bosh, MAS iu lë dorë të lirë universiteteve të regjistrojnë studentë të rinj. Mjafton që ata të kenë aplikuar. Në këtë pikë duhet pasur kujdes. Kandidatët duhet të tregohen vigjilentë, duke aplikuar në degë që i dëshirojnë, por edhe meritojnë.

Shkarkoni udhëzimin zyrtar —-> Udhezimi-nr.-10-date-15.05.2019-Pranimet-ne-IAL

Bëjeni Share që të informoni shokët: share-512

Vendimi për ndryshimin e notës mesatare për pranimin në Universitet 2019-2020

Bëjeni Share që të informoni shokët: share-512.png

Shkarko Vendimin Zyrtar

Këshilli i Ministrave ka vendosur të rrisë notën mesatare për pranimet në institucionet e arsimit të lartë në vend. Vendimi është marrë ditën e djeshme nga Këshilli i Ministrave e do të hyjë në fuqi me ardhjen e vitit akademik 2019-2020. “Këshilli i Ministrave vendosi: Kanë të drejtë të aplikojnë për t’u pranuar në programet e studimit të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë, kandidatët që kanë përfunduar me sukses arsimin e mesëm të lartë dhe që plotësojnë kriterin e notës mesatare të përcaktuar në këtë vendim. Për të gjithë kandidatët, të cilët kanë përfunduar arsimin e mesëm të lartë, nota mesatare për pranimin në programet e studimit të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2019-2020, të jetë nota 6.5 (gjashtë pikë pesë)”,-theksohet në vendim. Ndërkohë në rastet e transferimit të studimeve nga brenda apo jashtë vendit, në vitet e ndërmjetme të programeve të studimit, brenda të njëjtit cikël, studentët duhet të plotësojnë kriterin e notës mesatare të përcaktuar me vendimin përkatës të Këshillit të Ministrave të vitit akademik që studenti është pranuar në institucionin e arsimit të lartë, duke filluar nga viti akademik 2016-2017 dhe në vijim.

NReklamoni bisnesin tuaj me ne ! (2)

Bëjeni Share që të informoni shokët: share-512.png

 

Matura Shteterore 2019: Ndryshon nota mesatare për në universitete

Bëjeni Share që të informoni shokët: share-512.png

Këshilli i Ministrave ka vendosur të rrisë notën mesatare për pranimet në institucionet e arsimit të lartë në vend. Vendimi është marrë ditën e djeshme nga Këshilli i Ministrave e do të hyjë në fuqi me ardhjen e vitit akademik 2019-2020. “Këshilli i Ministrave vendosi: Kanë të drejtë të aplikojnë për t’u pranuar në programet e studimit të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë, kandidatët që kanë përfunduar me sukses arsimin e mesëm të lartë dhe që plotësojnë kriterin e notës mesatare të përcaktuar në këtë vendim. Për të gjithë kandidatët, të cilët kanë përfunduar arsimin e mesëm të lartë, nota mesatare për pranimin në programet e studimit të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2019-2020, të jetë nota 6.5 (gjashtë pikë pesë)”,-theksohet në vendim. Ndërkohë në rastet e transferimit të studimeve nga brenda apo jashtë vendit, në vitet e ndërmjetme të programeve të studimit, brenda të njëjtit cikël, studentët duhet të plotësojnë kriterin e notës mesatare të përcaktuar me vendimin përkatës të Këshillit të Ministrave të vitit akademik që studenti është pranuar në institucionin e arsimit të lartë, duke filluar nga viti akademik 2016-2017 dhe në vijim.

Përllogaritja e notës
“Nota mesatare për pranimin në institucionet e arsimit të lartë përllogaritet si mesatare e thjeshtë e treguesve, si më poshtë vijon:

a) Mesatarja aritmetike e thjeshtë e notave përfundimtare vjetore të lëndëve për të gjitha vitet e shkollimit në arsimin e mesëm të lartë;
b) Mesatarja aritmetike e thjeshtë e notave të provimeve të Maturës Shtetërore”,-nënvizohet në vendim. Sakaq, për kandidatët që aplikojnë për t’u pranuar në programet e studimit të fushës së mësuesisë, për vitin akademik 2019-2020, nota mesatare e përllogaritur sipas këtij vendimi të jetë nota 7.5. Nota mesatare e kandidatëve që aplikojnë për t’u pranuar në programet e studimit të fushës së mësuesisë përllogaritet sipas përcaktimeve të këtij vendimi. Kandidatët që aplikojnë për t’u pranuar në programet e studimeve dyvjeçare, me karakter profesional, nuk kanë detyrimin të plotësojnë kriterin e notës mesatare të parashikuar në vendim. Institucionet arsimore të arsimit të mesëm të lartë dhe institucionet arsimore vendore, përgjegjëse për arsimin parauniversitar, janë përgjegjëse për përllogaritjen e notës mesatare dhe dërgimin e këtyre të dhënave në Qendrën e Shërbimeve Arsimore.

Bëjeni Share që të informoni shokët: share-512.png

Matura Shtetërore, rihapen aplikimet për formularin A1

Bëjeni Share që të informoni shokët: share-512.png

Të gjithë maturantët apo kandidatët, të cilët nuk arritën të plotësojnë formularët e aplikimit për në universitet, do të kenë një shans të dytë. Me anë të një shkrese zyrtare, Qendra e Shërbimeve Arsimore në Ministrinë e Arsimit ka njoftuar rihapjen e aplikimeve në fund të muajit maj.

Kështu, të rinjtë e pavendosur apo edhe ata, të cilët nuk e kanë shfrytëzuar fazën e parë për një arsye apo për një tjetër, të mund ta korrigjojnë këtë në mundësinë e dytë që po iu ofrohet. Ata do të kenë 5 ditë në dispozicion, përkatësisht nga data 27 maj deri në datën 31 maj, për të plotësuar formularin.Matura Shtetërore

 

Aplikimet do të bëhen në rrugë elektronike në ambientet e shkollës. “Njoftohen të gjithë maturantët/ kandidatët që nuk kanë aplikuar me formularin A1/ A1Z në portalin Matura Shtetërore 2019, se ky portal dhe portali e-albania do të hapen për aplikime nga data 27 maj deri në 31 maj 2019, nga ora 09:00 deri në orën 16:00.

Plotësimi online i formularit bëhet në shkollat ku maturantët apo kandidatët kanë kryer arsimin e mesën të lartë, ose në shkollën e përcaktuar nga KMSH-ja e vendbanimit nëse shkolla e mesme që kanë përfunduar është e mbyllur”, thuhet në njoftim. Ndryshe nga vitet e kaluara, aplikimet për formularin A1 dhe A1Z, këtë vit nisën në fillim të muajit janar. Në rregulloren e bërë publike më herët nga Ministria e Shëndetësisë janë përcaktuar edhe rregullat bazë, që duhet të ndiqen nga maturantët.

Në muajin qershor do të nisë edhe sezoni i provimeve. Ndryshe nga vjet, ata do të kenë vetëm një provim me zgjedhje. Ndërkohë që për të mos lënë asnjë derë të hapur për ankesa, Ministria e Arsimit që në muajin tetor nxitoi të publikonte programet orientuese, duke iu dhënë mjaftueshëm kohë maturantëve që të përgatiten mbi atë çka i pret në muajin qershor.

Bëjeni Share që të informoni shokët: share-512.png

Matura shtetërore 2019/ Kurrikula e re imponon ndryshime në hartimin e testimit

Bëjeni Share që të informoni shokët: share-512.png

Faza e regjistrimit të maturantëve në sistem ka përfunduar, ndërkohë që përgatitjet për maturën shtetërore vijojnë. 36 100 maturantë do t’i nënshtrohen 4 provimeve. Matura shtetërore 2019 është e para që ka dalë me kurrikulën e re, si rrjedhojë ndryshimi do të pasqyrohet dhe në provimet e maturës.

“Ne do të kërkojmë nga maturantët jo memorizim, por me njohuritë që ata kanë çfarë do arrijnë të bëjnë në situate të caktuara që i kemi në teste. Në lidhje me gjuhën shqipe dhe letërsinë testi do të ketë disa ndryshime të diktuara nga kurrikula e re. Pra testi do të jetë i ndarë në dy pjesë, në njërën do të vlerësohen për kompetencat që kanë në gjuhën shqipe dhe në tjetrën për kompetencat në fushën e letërsisë”, tha Rezarta Vrapi, drejtoreshë e AKP-së.

Pavarësisht ndarjes së testit, koha në dispozicion të gjimnazistëve do të jetë e njëjtë, po 2 orë e gjysmë. Ky model provimesh është testuar në 2000 maturantë.

“Duke patur nën kujdes dhe natyrën e pyetjeve apo gjatësinë e fragmenteve ne i sigurojmë maksimalisht maturantët që koha është më se e mjaftueshme që të përfundojnë secilin nga provimet shtetërore”, tha Vrapi.

Maturantët do të testohen vetëm në 1 lëndë me zgjedhje, ndryshe nga vitet e kaluara që kishin dy. Por përmbajtja e testit do të jetë shumë më e thelluar se më parë.

“Dhe kjo lëndë me zgjedhje në vetvete do të përmbajë dy lëndë, sepse për shembull nëse marrim kiminë, nuk do jetë vetëm kimia bërthamë por dhe kimia e thelluar”, deklaroi Rezarta Vrapi.

Gjithashtu ky model i ri mature do të ketë dhe ndryshim pikësh vlerësimi.

“Tezat tashmë do të jenë me 60 pikë nga 50 që kanë qenë dhe kjo shtesë është bërë për të kontrolluar shumë më mirë atë cka maturantët zotërojnë në fund të përfundimit të arsimit të mesëm”, deklaroi Drejtoresha e AKP-së.

Më 7 qershori nisin provimet e maturantëve të cilat do të zgjasin deri më 24 qershor.

Bëjeni Share që të informoni shokët: share-512