Njoftim/ Plotësimi i formularit A1Z për Maturantët, MSH 2019

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë maturantët/kandidatët që nuk kanë aplikuar me formularin A1/A1Z në Portalin Matura Shtetërore 2019, se Portali i Maturës Shtetërore online dhe Portali e-albania do të hapen për aplikime nga data 27 Maj deri më 31 Maj 2019, nga ora 09.00 deri në orën 16.00.
Plotësimi online i Formularit A1/A1Z, bëhet në shkollat ku maturantët/kandidatët kanë kryer arsimin e mesëm të lartë ose në shkollën e përcaktuar nga KMSH-ja e vendbanimit, nëse shkolla e mesme që kanë përfunduar është mbyllur.

Procesi i plotësimit të Formularit A1/A1Z ndiqet nga një person i ngarkuar nga drejtoria e shkollës, që quhet “mbikëqyrës”. Përfaqësuesit e shkollës marrin kontaktet e maturantit/kandidatit për ta njoftuar më vonë për paraqitjen në shkollë për hedhjen e të dhënave shkollore të tre viteve të arsimit të mesëm.

Shkarko njoftimin zyrtar

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

PUBLIKOHEN KRITERET E PRANIMIT NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË, PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

Në zbatim të ligjit Nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë” si dhe në përputhje me ndryshimet në kurrikulë e arsimit të mesëm në Republikën e Shqipërisë, Senati Akademik i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, në mbledhjen e datës 28.02.2019, vendosi kriteret e pranimit në programet e ciklit të parë si dhe në programet e integruara të studimit të ciklit të dytë, për vitin akademik 2020-2021.

Më poshtë do të gjeni Vendimin e datës 28.02.2019, të Senatit Akademik të UMT:

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

 

Detyrat dhe të drejtat e maturantit/kandidatit gjatë provimeve të Maturës 2019

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

Detyrat dhe të drejtat e maturantit/kandidatit gjatë provimeve të Maturës 2019.

1. Maturanti kandidati paraqitet në qendrën e provimit 1 orë e 30 minuta përpara fillimit te provimit. Ne çastin e paraqitjes në mjediset e provimit, duhet të ketë dokumentin e identifikimit dhe mjetet e nevojshme, si: laps, vizore, kompas, makinë llogaritëse të thjeshta.

2. Maturanti/kandidati pasi merr testin nga AP-ja, kontrollon gjendjen fizike të testit (është i palexueshëm, mungon ndonjë faqe etj.), si dhe nëse është lloji i testit që ka kërkuar në formularin A1/AIZ. Nëse vërehen parregullsi kërkon test tjetër nga AP-ja, duke plotësuar një deklaratë për ndryshimin e testit.

3. Maturanti/kandidati duhet të firmosë përbri emrit të tij në listën e sekretimit, pasi AS-ja të sekretojë testin e tij dhe të ketë vendosur barkodin përkatës në listën e sekretimit.

4. Maturanti kandidati plotëson testin me stilolaps me një ngiyre (të zezë ose blu). Në pyetjet me alternativa, maturanti kandidati rrethon vetëm shkronjën përbri përgjigjes së saktë. Nese maturanti kandidati rrethon më shumë se një alternative, ose nuk rrethon asnjë alternative, vlerësohet me 0 pikë.

5. Maturantët e seksioneve dygjuhëshe shkollore vendosen nga QSHA-ja në një mjedis për shkak të monitorimit nga përfaqësitë përkatëse dhe në zhatim të marrëveshjeve dypalëshe.

6. Maturantëve/kandidatëve me aftësi të kufizuar, të përkohshme ose të përhershme, me kërkesën e prindit, u krijohen kushte të përshtatshme për zhvillimin e provimit. Për ata që nuk mund të lexojne apo të shkruajnë, PAP-i autorizon një prej AP-ve, jo të profilit për
plotësimin e testit sipas përgjigjeve të dhëna me gojë nga maturant/kandidati.

7. Maturantëve/kandidatëve të paraburgosur i sigurohen kushtet për zhvillimin normal të provimeve, në mjedise te posaçme, nën mbikëqyrjen përfaqësuesve të autorizuar policisë pauniformë dhe pa armë.

8. Kur maturanti/kandidati vëren ndonjë shkelje të Rregullores së provimit, ai ka të drejtë të informojë AP-ne, PAP-in dhe përfaqësuesit e MASR

9. Maturanti/kandidati ka të drejtë të kerkojë fotokopjen e testit të tij pas përfundimit të të gjitha provimeve.

10. Nuk ka rivlerësim të testit.

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

Matura Shtetërore 2019/ Testet orientuese për matematikën dhe gjuhën shqipe e letërsinë

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

E ndërsa maturantët kanë nisur tashmë me përgatitjet finale për provimet e detyruara dhe ato me zgjedhje të Maturës Shtetërore 2019, autoritetet e arsimit kanë konfimruar edhe ndryshimet që do të ketë jo vetëm teza e provimit, por edhe forma e korrigjimit të tyre.

Për të orientuar maturantët në lidhje me strukturën dhe llojin e pyetjeve të provimeve, Qendra e Shërbimeve të Arsimit ka zbardhur disa modele testesh si për provimet e detyruara, ashtu edhe për provimin me zgjedhje.

Referuar ndryshimeve të bëra saktësohet se testi i lëndëve të detyruara do të vlerësohet në total me 60 pikë. Koha për zhvillimin e pyetjeve të testit do jetë 2 orë e 30 minuta. Secila tezë e provimi do të ketë në përmbajtje 20 pyetje me zgjedhje (alternativa) dhe pyetjet e tjera do jenë me zhvillim dhe arsyetim.

Sa i takon vlerësimit të testeve, për provimet e këtij viti po diksutohet edhe mundësia e rikthimit të korrigjimit elektronik. Ky model korrigjimi do të zbatohet vetëm për pyetjet me alternativa, ndërsa ato me arsyetim do të vijojnë të korrigjohen nga mësues të përzgjedhur.

 Struktura e testit të gjuhës shqipe dhe letërsisë

Duke qenë se provimet e Maturës Shtetërore zhvillohen me shkrim, kompetencat gjuhësore dhe letrare që do të vlerësohen janë: Të lexuarit e teksteve të ndryshme, të shkruarit për qëllime personale dhe funksionale, përvetësimi i rregullave gramatikore, drejtshkrimore dhe të pikësimit, analiza dhe interpretimi i teksteve të gjinive dhe të llojeve të ndryshme letrare, vlerësimi i letërsisë shqipe dhe asaj botërore në periudha të ndryshme letrare dhe historike.

Referuar këtyre përcaktimeve, testi do të jetë i strukturuar në tre pjesë. Pjesa e parë do të ketë në përmbajtje një tekst joletrar dhe njohuritë e aftësitë gramatikore, drejtshkrimore dhe të pikësimit. Teksti joletrar (mund të jetë përshkrues, rrëfyes, informues paraqitës dhe argumentues) do të jetë i panjohur për nxënësit.

Pyetjet për njohuritë dhe aftësitë gramatikore, drejtshkrimore e të pikësimit do të integrohen me tekstin joletrar. Pjesa e dytë do të ketë në përmbajtje një tekst letrar, fragmentet e të cilit do të merren nga veprat letrare që janë përcaktuar në programin orientues.

Ndërsa pjesa e tretë e testit përfshin esenë. Kjo e fundit dëshmon formimin gjuhësor dhe letrar të nxënësit. Tema e esesë mund të lidhet me njërën nga pjesët që janë në përmbajtje të testit.

@universiteti_qiriazi

E-mail: info@qiriazi.edu.al

Struktura e testit të matematikës

Edhe testi i matematikës vlerësohet në total me 60 pikë. Testi ka në përmbajtje 20 pyetje me zgjedhje (alternativa) dhe pyetjet e tjera janë me zhvillim dhe arsyetim. Në pyetjet me zgjedhje duhet të rrethoni vetëm shkronjën përbri përgjigjes së saktë, ndërsa për pyetjet me zhvillim është dhënë hapësira e nevojshme për të shkruar përgjigjen.

Bazuar në kurrikulën që nxënësit kanë zhvilluar në shkollë, përmbushja e kompetencave matematikore që një nxënës duhet të zotërojë përgjatë gjithë zhvillimit të lëndës dhe jo vetëm, arrihet nëpërmjet 5 tematikave kryesore që janë: numri, matja, gjeometria, algjebra dhe funksioni (përfshirë derivatin dhe integralin), statistika dhe probabiliteti. Për secilën tematikë është paraqitur pesha që zë secila prej tyre në përmbajtjen e pyetjeve që do të ketë teza finale e këtij provimi. Konkretisht pyetjet rreth tematikës së numrit zënë

17 për qind të tezës, pyetjet rreth matjes 15 për qind, pyetjet gjeometrisë rreth 13 për qind, pyetjet rreth algjebrës dhe funksionit 38 për qind, ndërsa pyetjet rreth statistikës dhe probabilitetit rreth 17 për qind të përmbajtjes së testit.

Struktura e provimit të gjuhës së huaj

 Autoritetet e arsimit bëjnë me dije se testi i gjuhës së huaj do të jetë i strukturuar në tre pjesë që janë: Të lexuarit dhe të kuptuarit e një teksti të shkruar që do ketë në përmbajtje rreth 50 për qind të pyetjeve, përdorimin e drejtë i gjuhës (gramatika dhe leksiku) që do ketë rreth 28 për qind të pyetjeve, si dhe të shkruarit me 22 për qind të pyetjeve. Testi i gjuhës së huaj hartohet në përputhje me gjuhën, e cila në planin mësimor të arsimit të mesëm trajtohet si gjuhë e huaj e parë. Teza e provimit do të jetë në nivelin gjuhësor që përcaktohet në kurrikul në përfundim të arsimit të mesëm përkatës.

Provimet e Maturës 2019 do zhvillohen në këto data:

  • Testi i gjuhës së huaj (D3) do të zhvillohet më 7 qershor.
  • Testi i gjuhës shqipe dhe letërsisë (D1) do të zhvillohet me 12 qershor.
  • Testi i matematikës (D2) do të zhvillohet në datën 17 qershor.
  • Testet e i provimit me zgjedhje do të zhvillohet me 24 qershor.

KLIKO KËTU – Testet Orientuese në të gjitha lëndët

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

 

Provimet e lirimit, datat për nxënësit e klasave të nënta

provime-i-lirimit-1-770x433

Provimi i parë që do të zhvillojnë nxënësit e klasave të nënta do të jetë në lëndën e gjuhës së huaj në datën 10 qershor. Më pas në datën 18 qershor është planifikuar që të zhvillohet provimi i dytë në lëndën e gjuhës shqipe. Provimet përfundojnë në datën 21 qershor me testin e matematikës. Skema e organizimit dhe zhvillimit të provimeve të lirimit do të jetë e njëjtë me atë të maturës

Provimet kombëtare të arsimit bazë do të zhvillohen përgjatë javës së dytë dhe të tretë të muajit qershor 2019. Udhëzimi i miratuar së fundmi nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, konfirmon datat e tre provimeve të lirimit, si dhe atij të gjuhës amtare për vitin shkollor 2018-2019. Provimi i parë që do të zhvillojnë nxënësit e klasave të nënta do të jetë në lëndën e gjuhës së huaj në datën 10 qershor. Më pas në datën 18 qershor është planifikuar që të zhvillohet provimi i dytë në lëndën e gjuhës shqipe.

Provimet përfundojnë në datën 21 qershor me testin e matematikës. Skema e organizimit dhe zhvillimit të provimeve të lirimit do të jetë e njëjtë me atë të maturës. Provimet kombëtare të arsimit bazë do të fillojnë në orën 10:00 dhe do të zgjasin për rreth dy orë e gjysmë.  Për të mos rrezikuar përjashtimin, ditën e testimit nxënësi duhet të paraqitet në qendrën e përcaktuar një orë e 30 minuta para orarit zyrtar, si dhe duhet të kenë dokumentin e identifikimit.

Testi i gjuhës amtare

Për nxënësit e pakicave kombëtare bëhet e ditur se do të zhvillojnë edhe provimin kombëtar të arsimit bazë në gjuhën amtare. Testimi për këtë lëndë do të zhvillohet në datën 14 qershor. Për shkollat e pakicës greke, teza e për provimin e gjuhës amtare përgatitet nga institucioni arsimor vendor përgjegjës për arsimin parauniversitar në Gjirokastër. Në ditën e provimit, institucionet përgjegjëse për arsimin parauniversitar në Delvinë dhe në Sarandë do të paraqiten në drejtorinë e Gjirokastrës për të marrë testet që do të plotësojnë nxënësit në lëndën e gjuhës amtare.

Ndërsa për shkollat e pakicës kombëtare maqedonase, testet do të tërhiqen në drejtorinë e Korçës. Po ashtu bëhet e ditur se edhe nxënësit me aftësi të kufizuara do të zhvillojnë testimet në përshtatje me veçoritë e tyre shëndetësore.

Webp.net-gifmaker.gif

Gjuha e huaj

Testet e gjuhës së huaj që do të jepen si provim i detyruar përfshijnë lëndët: anglisht, italisht, frëngjisht dhe gjermanisht. Testi i gjuhës së huaj do të hartohet në përputhje me gjuhën, e cila në planin mësimor të arsimit të mesëm të ulët trajtohet si gjuhë e huaj e detyruar. Në këto kushte, testi do të jetë i nivelit gjuhësor A2. Edhe nxënësit e klasave të 9-ta, të seksioneve dygjuhëshe italiane, gjermane dhe franceze, japin provimi gjuhën përkatëse të seksionit të tyre, testi i të cilës do të jetë në nivelin gjuhësor A2.

Testi do jetë i strukturuar në tre pjesë, ku nxënësit do të testohen për aftësitë gjuhësore që kanë të bëjnë me të lexuarit dhe të kuptuarit e një teksti të shkruar rreth të cilit do të organizohen rreth 50 për qind e pyetjeve, nga përdorimi i drejtë i gjuhës (gramatika dhe leksiku) që do ketë rreth 30 për qind të pyetjeve, si dhe nga të shkruarit, që do të ketë rreth 20 për qind të pyetjeve.

Gjuha shqipe

Për të orientuar nxënësit në lidhje me temat që do të jenë pjesë e testit kombëtar të arsimit bazë, Qendra e Shërbimeve të Arsimit ka zbardhur tashmë edhe programet orientuese për secilën lëndë. Sa i takon testit të gjuhës shqipe, ekspertët e arsimit bëjnë me dije se teza e provimit do jetë e strukturuar në tre pjesë.

Pjesa e parë do ketë pyetjet rreth një fragmenti letrar, pjesa e dyte pyetje rreth një fragmenti joletrar, si dhe pjesa e tretë do të ketë pyetjet rreth njohurive të sistemit gjuhësor. Fragmentet, ose tekstet në test janë të panjohura për nxënësit dhe nuk janë pjesë e teksteve.

Matematika

Pesë janë tematikat rreth të cilave do të orientohen pyetjet për provimin e matematikës, të cilat janë: numri që do ketë 37 për qind të ndikimit në numrin e pyetjeve të testit, matja me 14 për qind të ndikimit, gjeometria me 16 për qind të ndikimit, algjebra dhe funksioni me 13 për qind të ndikimit, si dhe statistika dhe probabiliteti me 13 për qind të peshës në pyetjet e testit final të matematikës. Tematikat dhe renditja e tyre nuk presupozojnë që përmbajtja e testit duhet të zhvillohet në këtë renditje. Në përgatitjen për përmbushjen e këtij programi do të përdoren kryesisht tekstet mësimore të lëndës së matematikës klasa VI-IX.

Rishikimi i testeve

Në rregulloren e miratuar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, ku përcaktohen udhëzimet se si do të zhvillohen provimet kombëtare të arsimit bazë për vitin shkollor 2018-2019, ndër të tjera është vendosur që nxënësit të kenë mundësi të shohin edhe testet e vlerësuara të provimit të matematikës, gjuhës së huaj, si dhe gjuhës shqipe. Tërheqja e testeve të korrigjuara do të bëhet e mundur jo më vonë se pesë ditë nga marrja e vlerësimit, duke dorëzuar kërkesën përkatëse pranë Komisionit të Provimeve Kombëtare të Arsimit Bazë.

Ndonëse nxënësit do mund të marrin kopjet e vlerësuara të secilës lëndë, bëhet e ditur se nuk do të ketë rivlerësim të tyre. Kjo për shkak të skemës së korrigjimit të përcaktuar, ku çdo test kalon në duart e disa vlerësuesve, çka konfirmon saktësinë e vlerësimit të tyre. Në rastin kur nxënësit vlerësohen mbetës kanë të drejtë që provimet përkatëse ti japin në sezonin ne vjeshtës që do të zhvillohet në mbyllje të muajit gusht, ose në ditët e para të muajit shtator.

Datat e provimeve:

Provimi i gjuhës – 10 Qershor

Provimi i gjuhës amtare për pakicat kombëtare – 14 Qershor

Provimi mi gjuhës shqipe – 18 Qershor

Provimi i matematikës – 21 Qershor

 

Modele Testesh dhe skema vlerësimi, MSH 2019


hit counter

Ministria e Arsimit dhe Sportit ka publikuar disa modele testesh orientuese për Maturantët në disa lëndë. Testet i gjeni më poshtë:

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

Gjuhë Shqipe dhe Letërsi

Matematikë

Gjuhë Angleze

Gjuhë Frënge

Na ndiqni në Instagram: http://instagram.com/matura.shteterore. Aty do të gjeni të rejat më të fundit rreth Maturës Shtetërore.

Gjuhë Italiane

Gjuhë Gjermane

Gjuhë Spanjolle

Biologji

 

Ekonomi

Filozofi-Socoilogji

Fizikë

Gjeografi

Histori 

Kimi

Qytetari – Psikologji

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

Untitled design (5)

Provimet e Maturës ndër vite

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

Maturantë, më poshtë do të gjeni tezat e provimeve dhe skemat e vlerësimit për disa lëndë të ndryshme nga viti 2006-2016.

Mund të na ndiqni dhe në Instagram: http://instagram.com/matura.shteterore

Girls Weekend Facebook Event Cover

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png