Maturantët afat deri më 31 tetor për të gjetur një degë studimi dhe të regjistrohen

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Maturantët që kanë mbetur pa u regjistruar në unversitet, e kanë edhe një mundësi, por duhet të nxitojnë pranë fakulteteve dhe të dorëzojnë kërkesën me shkrim. Arjan Xhelaj, kreu i rrjetit Akademik Shqiptar për Top Channel ka sqaruar se raundi i tretë dhe i fundit, nuk ka përfunduar ende dhe se raundi vazhdon me atë që quhet faza e lirë, nis më 28 tetor dhe përfundon pas 4 ditësh, me 31 tetor.

“Maturanët që nuk u regjistruan përgjatë tre fazave të këtij raundi, kanë mundësinë që nga sot, të paraqiten pranë fakulteteve, dhe në ato lista ku ata janë në pritje për regjisttim, të shprehin dëshirën për të nisur studimet. Fakultetet i mbledhin kërkesat me shkrim të aplikantvë, për ato degë ku janë të interesuar dhe më pas nxjerrin një shortlist, që nuk bëhet më publike në portalin U Albania, por bëhet publike para fakultetit. Pastaj caktohet një ditë për regjistrim brenda kësaj faze 4 ditore, dhe në atë ditë, maturantët do të paraqiten pranë atij fakulteti”.

Kuotat e fundit në universitetet publike dhe private të vendit ezaurohen pas datës 31 tetor dhe aktualisht në Universitetin e Tiranës, në fakultetin Juridik ka edhe 6 kuota të lira.

Xhelaj thotë:

How to stay healthy this summer

“Maturanti shkon pranë fakultetit juridik, dhe sekretaria mban shënim të gjithë ata maturantë që duan të vazhdojnë garën. Pastaj nxerrin një shortlist duke respektuar renditjen që kanë patur maturantët, në fillim të raundit të trete. Në bazeë të renditjes ato bëjnë regjistrimin në datën 30 ose 31 tetor”.

Kujtojmë se procesi i aplikimit dhe regjistrimit të maturantëve në Universitetet publike dhe private të vendit mori 2 muaj kohë. Vitin e ri akademik e nisën mbi 21 mijë maturantë. Pritet që këto katër ditë të fundit të afatit,  të regjistohen rreth 200 maturantë të tjerë./

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Hapat pas përfundimit të Fazave të Regjistrimeve – Raundi 3

Kur aplikanti është shpallur fitues, duhet të paraqitet pranë IAL-së ku dëshiron të regjistrohet, brenda afatit 48-orësh. Nëse aplikanti nuk regjistrohet brenda afatit 48 orësh, ai humbet të drejtën e regjistrimit në ato programe studimi ku ishte shpallur fitues në atë fazë.

Procesi i regjistrimeve nga sekretaritë mësimore, me dokumentacion dhe online vijon me faza 48-orëshe, në përputhje me numrin e kuotave të parashikuara për programin përkatës të studimit dhe duke respektuar renditjen në listat e renditura të raundit të tretë, Në rast se, pas çdo faze 48-orëshe, konstatohen kuota të paplotësuara, zhvendoset vija e kuqe dhe shpallen fitues të rinj të asaj faze. Këta fitues të rinj regjistrohen vetëm në fazën pasardhëse. Për programet e studimit me kuota të paplotësuara të cilat nuk kanë aplikantë në pritje, do të regjistruar në programe të tjera studimi. Rikthimi në garë kryhet sipas listës së renditjes së aplikantëve për raundin e tretë.

Gjatë periudhës së përcaktuar në kalendarin e miratuar me urdhër të titullarëve të QSHA dhe RASH, për çdo vit akademik, pas përfundimit të 3 (tri) fazave 48-orëshe të regjistrimit, LAL- të vijojnë me procedurat e regjistrimit të kandidatëve nëpërmjet portalit U-Albania në programet c studimit në të cilat kanë aplikuar në raundin e tretë. Të drejtën e regjistrimit e kanë kandidatët që nuk rezultojnë të regjistruar në një program tjetër studimi. IAL-të gjatë regjistrimeve respektojnë renditjen e kandidatëve deri në plotësimin e kuotave.

Sipas afatit të përcaktuar, në kalendarin e miratuar me urdhër të titullarëve të QSHA dhe
RASH, për çdo vit akademik, RASH përcjell në QSHA regjistrimet përfundimtare të të tri
raundeve në format elektronik dhe hardcopy:

a) IAL:

b) Njësia kryesore c IAL-së:

c) Ciklii studimit:

d) Programi i Studimit:

e) Data e regjistrimit:

t) ID e Maturës:

g) Të dhënat personale të kandidatit të regjistruar.

Aplikantët, të cilët kanë bërë regjistrimin me dokumentacion dhe kanë nënshkruar në regjistër, nuk kanë të drejtë të ndryshojnë programin c studimit, për atë vit akademik.

Procesi i regjistrimit, Raundi i Tretë

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Procesi i regjistrimit, Raundi i Tretë

Në datat e përcaktuara në kalendarin e miratuar me urdhër të titullarëve të QSHA dhe RASH, për çdo vit akademik, të gjithë aplikantët, të cilët kanë kryer procesin c aplikimit në raundin e tretë dhe janë shpallur fitues. kryejnë procesin e regjistrimit pranë IAL-ve, me dokumentacion në sekretaritë mësimore në programin e studimit ku dëshirojnë të vazhdojnë studimet.

Periudha c parashikuar në kreun III, Gj1 është e ndarë në 3 faza 48-orëshe. Secili aplikant ndjek ecurinë e procesit të shpalljes fitues të tij në një apo disa programe studimi, nga ato që ka përzgjedhur në formularin e aplikimit.

Kur aplikanti është shpallur fitues, duhet të paraqitet pranë IAL-së ku dëshiron të regjistrohet, brenda afatit 48-orësh. Nëse aplikanti nuk regjistrohet brenda afatit 48 orësh, ai humbet të drejtën e regjistrimit në ato programe studimi ku ishte shpallur fitues në atë fazë.

Për programet c studimit të ofruara nga IAL-të, për të cilat:
c) Nuk përcaktohen kritere shtesë nga IAL-ja përkatëse, me përjashtim të notës mesatare:
d) Numri i kandidatëve është i njëjtë apo më i ulët se numri i kuotave të miratuara:
nuk aplikohet ndarja në faza 48-orëshe dhe kandidatët kanë të drejtën ce regjistrimit, gjatë gjithë periudhës së regjistrimeve të raundit të tretë.

Për ndjekjen e ecurisë së procesit të shpalljes së fituesve gjatë 3 fazave 48-orëshe MASR dhe RASH do të publikojnë një Udhëzues Teknik në faqet përkatëse zyrtare
dhe në portalin U-Albania http://ualbania.al

Beder programet (3)

Procesi i regjistrimeve nga sekretaritë mësimore, me dokumentacion dhe online vijon me faza 48-orëshe, në përputhje me numrin e kuotave të parashikuara për programin përkatës të studimit dhe duke respektuar renditjen në listat e renditura të raundit të tretë, Në rast se, pas çdo faze 48-orëshe, konstatohen kuota të paplotësuara, zhvendoset vija e kuqe dhe shpallen fitues të rinj të asaj faze. Këta fitues të rinj regjistrohen vetëm në fazën pasardhëse. Për programet e studimit me kuota të paplotësuara të cilat nuk kanë aplikantë në pritje, do të regjistruar në programe të tjera studimi. Rikthimi në garë kryhet sipas listës së renditjes së aplikantëve për raundin e tretë.

Gjatë periudhës së përcaktuar në kalendarin e miratuar me urdhër të titullarëve të QSHA dhe RASH, për çdo vit akademik, pas përfundimit të 3 (tri) fazave 48-orëshe të regjistrimit, LAL- të vijojnë me procedurat e regjistrimit të kandidatëve nëpërmjet portalit U-Albania në programet c studimit në të cilat kanë aplikuar në raundin e tretë. Të drejtën e regjistrimit e kanë kandidatët që nuk rezultojnë të regjistruar në një program tjetër studimi. IAL-të gjatë regjistrimeve respektojnë renditjen e kandidatëve deri në plotësimin e kuotave.

Sipas afatit të përcaktuar, në kalendarin e miratuar me urdhër të titullarëve të QSHA dhe
RASH, për çdo vit akademik, RASH përcjell në QSHA regjistrimet përfundimtare të të tri
raundeve në format elektronik dhe hardcopy:

a) IAL:

b) Njësia kryesore c IAL-së:

c) Ciklii studimit:

d) Programi i Studimit:

e) Data e regjistrimit:

t) ID e Maturës:

g) Të dhënat personale të kandidatit të regjistruar.

Aplikantët, të cilët kanë bërë regjistrimin me dokumentacion dhe kanë nënshkruar në
regjistër, nuk kanë të drejtë të ndryshojnë programin c studimit, për atë vit akademik.

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Shansi i fundit për universitetin/ Lista e fituesve të Raundit 3, ja afatet e regjistrimit

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Pas vlerësimit të aplikimeve të bëra nga maturantët, si dhe kritereve të përcaktuara për çdo program studimi, universitetet publike dhe ato private kanë nisur të zbardhin gjatë ditës së djeshme listën finale të fituesve të raundit të tretë. Pranimet e këtij raundi janë mundësia e fundit që kanë maturantët dhe kandidatët e tjerë për të vijuar studimet e larta në një nga institucionet e arsimit të lartë publik, apo privat në vend përgjatë vitit akademik 2019-2020. Në vijim të shkrimit do të gjeni të detajuar listën e fituesve të përzgjedhur në programet e Universitetit të Mjekësisë, fituesit në degët e Fakultetit të Shkencave Natyrore, Histori-Filologjisë. Universitetet e tjera pritet të shpallin sot listat e fituesve të këtij raundi.

Sipas afateve të përcaktuara më herët nga strukturat përgjegjëse të arsimit të lartë, regjistrimi i fituesve të këtij raundi do të bëhet me tre faza 48-orëshe. Në këto kushte lista e fituesve do të ndryshojë tre herë në varësi të vendeve të mbetura bosh nga mbyllja e secilës fazë regjistrimi. Të gjithë aplikantët që janë pjesë e këtyre listave, duhet të paraqiten në Sekretarinë Mësimore të fakultetit ku janë përzgjedhur për të kryer procedurat e regjistrimit si fitues në afatet e përcaktuara. Në të kundërt e humbasin degën e fituar. Çka do të thotë se vendin e tyre e zë një tjetër kandidat që ndodhet në vijim të renditjes.

“Regjistrimet për fituesit e raundit të dytë fillojnë prej datës 21-26 tetor. Procesi i regjistrimit është i ndarë në 3 faza 48-orëshe. Në rastin e mos regjistrimit brenda 48 orëve në programin ku ju jeni shpallur fitues, humbisni të drejtën e regjistrimit në atë program”, konfirmojnë autoritetet e institucioneve të arsimit të lartë rreth procedurave të regjistrimit. Ndryshimin e listës së fituesve mund ta shikoni çdo 48 orë online në portalin “U-albania”, http://www.ualbania.arsimi.gov.al. Pasi të hapni këtë faqe, duhet të klikoni në “këndin e maturantit”, dhe pasi të hapet faqja përkatëse duhet të vendosni numrin tuaj të identifikimit. Pas këtij veprimi do të shfaqet tabela me të gjitha preferencat e përzgjedhura nga ju për vijimin e garës së studimeve të larta përgjatë raundit të tretë.

Bursa Studimi për vitin akademik 2019-2020

Secila prej preferencave do të jetë e shënjuar me një ngjyrë të caktuar, e cila tregon mundësitë që keni për të qenë fitues, ose jo. Kështu çdo preferencë që është shënuar me ngjyrë të gjelbër tregon që ju jeni fitues në këto programe studimi. Në këtë rast duhet të vendosini se në cilën prej tyre doni të ndiqni studimet e larta dhe brenda 48-orëve duhet të paraqiteni për të regjistrimin si fitues. Në të kundërt e humbisni degën e fituar, duke i dhënë kështu mundësinë një tjetër maturanti që të jetë fitues në fazën e dytë të regjistrimit që do të zhvillohet në 48 orët e ardhshme. Preferencat që janë të listuara me ngjyrë të kuqe tregojnë se nuk jeni fitues në këto programe studimi, por nga procesi i regjistrimeve, si dhe kuotat e mundshme të pranimit mund të ndodhë që të lirohen vende të cilat mund të krijojnë një shans për të qenë ju fitues. Ndaj këshillohet që të shikoni çdo herë ndryshimin e listës pas mbylljes së secilës fazë të regjistrimit të këtij raundi. Në rastet kur preferenca juaj shfaqet me ngjyrë të verdhë, kjo do të thotë se ju jeni fitues, por që procesin e regjistrimit mund ta kryeni vetëm në raundin pasardhës. Ndërsa preferencat e shënuara me gri tregojnë se ju nuk mund të jeni fitues në këto programe studimi.

Dokumentet e nevojshme për regjistrim janë: Dokumenti i identifikimit (kartë identiteti ose pasaportë). Në dosje mbahet vetëm fotokopja. Gjithashtu në dosje duhet të dorëzohet edhe fotokopja e noterizuar e diplomës së Maturës Shtetërore ose dëftesa e pjekurisë, së bashku me certifikatën e notave ose një dëftese/diplome tjetër studimi të fituar jashtë vendit dhe të njësuar në MASR, mandati i pagesës së tarifës së regjistrimit, si dhe deklarata, e cila plotësohet nga aplikanti në prani të punonjëses së sekretarisë mësimore të fakultetit përkatës.

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

 

FITUESIT NË IAL 2019 – RAUNDI 3

visitor counter

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Raundi i Tretë – 2019

Në datat 16 – 18 tetor 2019, IAL afishojnë dhe publikojnë listat e renditjes së aplikantëve, duke përdorur si element identifikimi vetëm ID-në e tyre, në mënyrë që të respektohen përcaktimet e kuadrit ligjor për mbrojtjen e të dhënave personale. Brenda datës 18 tetor 2019, IAL ngarkojnë një kopje elektronike të këtyre listave në portalin U-Albania. Në datën 19 tetor 2019 renditja e të gjithë kandidatëve bëhet publike në portalin U-Albania sipas programeve të studimit për çdo IAL.

LISTAT JOPËRFUNDIMTARE:

Universitetet që kanë shpallur deri më tani fituesit e Raundit të Tretë për çdo program studimi janë:

**Lista do të azhornohet vazhdimisht

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Copy of Getting Ready for a Night Out (1)

Nuk ka regjistrime, universitetet në rrethe mbyllin degët e mësuesisë

Mbyllen disa degë studimi në universitet e rretheve. Asnjë regjistrim në degën e Fizikës. Rektorët: Rritja e mesatares dhe politika e re nga qeveria për ata që priten të edukojnë brezin e ri, penalizuan katedrat

Enida Vërça

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Viti i ri akademik, duket më problematik kryesisht në rrethe, ku në shumë universitete, disa degë studimi, kryesisht ato të mësuesisë, nuk kanë arritur të plotësojnë kufirin maksimal të numrit të studentëve, duke bërë që ato të mbyllen. E tillë situatë paraqitet në universitetin e Shkodrës, “Luigj Gurakuqi”, ku në degën e fizikës nuk ka pasur asnjë regjistrim, duke çuar në mbylljen e kësaj dege. Rektori i universitetit, Adem Bekteshi në një deklaratë për mediat, rektori i Universitetit, tha se edhe në degët e mësuesisë ka pasur shumë pak regjistrime, kjo për shkak të rritjes së mesatares dhe një politike të re nga qeveria për ata që priten të edukojnë brezin e ri. Ndërkohë, bëri të ditur se në nivelin Bachelor janë regjistruar për herë të parë 910 studentë. “Në raundin e parë, në degën e fizikës ka pasur “zero” regjistrime, çka mund të çojë edhe në mbylljen e kësaj dege.  Situata paraqitet problematike, kryesisht në degët e mësuesisë ku është vendosur edhe mesatarja 7.5, e cila ka i ka penalizuar të rinjtë ndjeshëm. Në programin e studimit të Italishtes, Kimisë dhe Fizikës është viti i dytë që nuk kemi të regjistruar asnjë student. Ne do presim edhe përfundimin e raundit të tretë dhe me pas do fillojmë të projektojmë rivlerësimin e këtyre programeve të studimit dhe bashkëngjitjen e tyre pranë programeve të studimit të Matematikës për Fizikën, Biologjisë për Kimin dhe tek riorganizmi i italishtes në një formë tjetër”.  “, deklaroi ai.

Gjirokastër

Në universitetin e Gjirokastrës “Eqerem Çabej”, katër degë studimi nuk kanë asnjë student dhe viti nisi me 505 studentë. Matematika, fizika, gjuha italiane dhe teknologji- informacioni këtë vit nuk do të funksionojnë në universitetin e Gjirokastrës. Vendimi për mosfunksionimin e tyre është marrë që vitin e kaluar pasi nuk kishte asnjë student të regjistruar. Por edhe ky vit i ri akademik me një numër të ulet regjistrimesh 260 student, krahasuar me 315 të vitit të kaluar,  të cilët kanë preferuar degët ekonomi programet dy- vjeçare dhe infermieri .Në këtë universitet ka degë studimi që nuk arrijnë të kalojnë numrin maksimal të 5 nxënësve në histori-gjeografi apo gjuhë-letërsi. Shpresat për drejtuesit e këtyre institucioneve janë në fazën e tretë të regjistrimeve, në fund të tetorit, në të kundërtën dega si matematika, fizika, gjuha italiane, teknologji- informacioni, fizika, histori-gjeografia, gjuhë-letërsia në këto fakultete janë të destinuara të mbyllen.

Mbyllja e filialeve

5 vjet pas mbylljes, godina e filialit të Universitetit të Tiranës në qytetin e Kukësit është braktisur dhe po shkon drejt rrënimit të plotë. Për 7 vjet aty studiuan disa qindra të rinj nga verilindja duke i dhënë qytetit gjallëri, ndërsa nga ana tjetër ulnin shpenzimet për familjet e tyre. Por sot në vend të studentëve aty ka vetëm ferra, shkurre e mbeturina dhe është lënë në harresë. Situata aktuale e objektit  është një kambanë alarmi se shumë shpejt ajo mund të degradojë, duke u kthyer në një objekt pa vlerë, për shkak të braktisjes. Banorët e qytetit të Kukësit, por edhe Hasit, Tropojës dhe Pukës, të cilët studionin në këtë filial, ngritën zërin për rihapjen e tij, madje edhe bashkitë dhe Këshilli i Qarkut, por pa sukses. Filiali i Universitetit të Tiranës në Kukës u çel në vitin 2007 me një numër të kufizuar studentësh, por edhe pse vit pas viti numri i tyre erdhi në rritje, ai u mbyll në vitin 2014.

Mesatarja

Mesatarja 7.5 ka bërë që dega e mësuesisë të ketë shumë herë më pak regjistrime se vitet e kaluara e po ashtu edhe disa dege të tjera si histori-gjeografi, gjuhë-letërsi të kenë të regjistruar 2,3 apo edhe 5 studentë. Dy ditë më parë u mbyll faza e dytë e regjistrimeve dhe ka shpresa që panorama e kësaj situate të ndryshojë, deri në fazën e tretë, e cila nisi prej ditës së djeshme me aplikimet online. Ndërkohë në datat 16 -18 tetor 2019, IAL afishojnë dhe publikojnë listat e renditjes së aplikantëve, duke përdorur si element identifikimi vetëm ID-në e tyre, në mënyrë që të respektohen përcaktimet e kuadrit ligjor për mbrojtjen e të dhënave personale. Brenda datës 18 tetor 2019, IAL ngarkojnë një kopje elektronike të këtyre listave në portalin U-Albania. Në datën 19 tetor 2019 renditja e të gjithë kandidatëve bëhet publike në portalin U-Albania.

Vota e pedagogut vlen sa vota e 314 studentëve

Me nisjen e viti të ri akademike, Qëndresa Qytetare, ka publikuar në mënyrë të përmbledhur problematikat me të cilat studentët vazhdojnë të përballen edhe këtë sezon të ri. Pesha studentore është një ndër problemet më te evidentuara, ku vota e pedagogut vlen sa 314 studentë. Një tjetër pikë e ndalur është përvetësimi i pronave të universiteteve publike nëpërmjet vendimeve të këshillit të ministrave. Kujtojmë që rasti i fundit është vendimi i 17 korrikut ku Kopshti Botanik do të jetë më pronë e universiteti të Tiranës, por bashkisë Tiranë. Në këtë VKM thuhet se është marrë vendimi që Kopshti Botanik të jetë pjesë e listës së pasurive të paluajtshme të Bashkisë së Kryeqytetit, në zonën kadastrale 3292. “Kalimi në pronësi të bashkisë Tiranë të disa pasurive të paluajtshme me vendndodhje në zonën kadastrale 3292 (kopshti botanik), Tiranë për t’i përdorur për ushtrimin e funksioneve të veta dhe kartelave tub pasurive që i bashkëlidhen këtij vendimi dhe janë pjesë përbërëse e tij. Bashkia Tiranë dhe Universiteti i Tiranës lidhin një marrëveshje me qëllim garantimin e ushtrimit të aktivitetit mësimor e të veprimtarive kërkimore-shkencore  të Universitetit të Tiranës në ambientet e Kopshtit Botanik. Bashkisë Tiranë i ndalohet të ndryshojë destinacionin  e pasurive të përcaktuara në shtojcën nr.1 të këtij vendim, apo t’i tjetërsojë ato”, thuhet mes të tjerash në këtë vendim. Qëndresa në këtë raport, ndalet edhe te Sondazhi Kombëtar i Studentëve, ku 38% e të anketuarve shprehen se pedagogët janë të paaftë në punën e tyre, duke mos e ushturar me profesionalzëm punën e tyre. Qëndresa thotë se 1% e të varfërve kanë akses në Arsimin e Lartë. Me tej thuhet se qeveria i ka penguar të rinjtë, duke krijuar barriera hyrës me ndryshimin e mesatares. Ky vendim për të rritur mesataren e pranimit në Universitete nga 6 në 6.5 dhe për degët e mësuesisë nga 7 në 7.5 krijoi pakënaqësi në radhën e maturantëve të cilët nuk kanë mundur të regjistrohen në portalin e Maturës Shtetërore. Nga ana tjetër Ministria e Arsimit sqaroi se nota mesatare për këtë vit akademik është përcaktuar në bazë të një analize të gjendjes aktuale të arsimit të mesëm dhe të lartë që synon përmirësimin e arritjeve akademike të kandidatëve që do të ushtrojnë profesionin e mësuesit. Një tjetër element në të cilën është ndalur Qëndresa Qytetare është edhe GDP-ja, e cila është më e ulëta në Evropë dhe Rajon. Raporti i fundit i INSTAT, nxori në pah një buxhet të tkurrur, me 2.5 mln euro më të ulët se viti që lamë pas. “Në buxhetin fillestar të vitit 2019 për Ministrinë e Arsimit ishin miratuar 7.4 miliardë lekë, ndërsa me rishikimin e buxhetit që tashmë është botuar në fletoren zyrtare financimet për arsimin e lartë janë 7.2 miliardë lekë ose rreth 200 milionë lekë më pak në fillim vit. Fondet e dedikuara për universitetin këtë vit janë programuar edhe në një nivel më të ulet se një vit më parë. Në aktin e dytë normativ të buxhetit 2018, fondet për arsimin e lartë ishin 7.5 miliardë lekë ose 300 milionë lekë  (2.5 mln euro) më të larta se rishikimi i fundit i buxhetit 2019”, sqaron raporti. Në këtë analizë, nuk mbetet pa u përmendur edhe kërkimi shkencor, ku kontrolli i titujve për plagjiaturë është zero dhe ku prej shtatë vitesh doktoraturat  vazhdojnë të jenë të mbyllura,  pa asnjë shpjegim.

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Të hënën nis raundi i tretë i regjistrimeve për në universitet, mbyllet më 31 tetor

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Për herë të parë këtë vit do të këtë një fazë të tretë regjistrimi të maturantëve për në universitet, përmes formularit A4.

“Raundi i tretë dhe i fundit i regjistrimeve me formularin A4 nis sot, në datën 12 tetor, me aplikimin me këtë formular, dhe dhe përfundon në 31 tetor, me mbylljen e regjistrimeve. Momentalisht kemi rreth 800 aplikantë, me formularin A4”, ka thënë Arjan Xhelaj, kreu i RASH.

Edhe në këtë raund do të aplikohet për 10 preferenca. Sipas kreut të Rrjetit Akademik Shqiptar doktor Arjan Xhelaj, parashikohet që të aplikojnë rreth 4000 maturantë.

“Në dy raundet e para janë regjistruar gjithsej mbi 19 mijë e 145 maturantë. Shpresojmë që në total të ketë diku tek 21 mijë maturantë që nisin vitin e ri akademik, po aq sa vjet”, shprehet Arjan Xhelaj.

Viti i ri akademik nis të hënën më 14 tetor. Ndërkohë që nga data 28 deri më 31 tetor, maturantët mund të regjistrohen direkt pranë fakulteteve nëse ka kuota të lira, pra pa qenë nevoja t’i referohen portalit U Albania. Përtej perceptimit, drejtori i RASH-it thotë që ka ende kuota të lira edhe nëpër degët më të kërkuara.

“Kuota të lira të Juridiku ka 9, në Financë, Administrim Biznesi gjithashtu ka kuota. Inxhinieri Informatike, Informatike Ekonomike. Edhe Universiteti Politeknik ka kuota në degët e preferuara. Tek Universiteti i Mjekësisë janë ezauruar, Mjekësia dhe dega Mami, por ka kuota në Infermieri. Në universitetet e rretheve dhe tek ato private ka ende kuota. Me raundin e tretë nuk do të ketë më asnjë maturant që e ka merituar të drejtën e studimit dhe të ngelet jashtë aulave të universiteteve”, ka thënë Xhelaj

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png