Dokumentat e nevojshme për Regjistrimin në Universitet – Raundi 3

  • Dokumenti i identifikimit (kartë identiteti ose pasaportë). Në dosje mbahet vetëm fotokopja
  • Fotokopja e noterizuar e diplomës së Maturës Shtetërore ose dëftesa e pjekurisë, së bashku me certifikatën e notave
  • Deklarata sipas modelit të përcaktuar, e cila plotësohet nga aplikanti në prani të punonjëses së sekretarisë mësimore të institucionit të arsimit të lartë përkatës dhe që nënshkruhet nga aplikanti dhe nga punonjësja e sekretarisë.
  • Fotografi për dokument

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.