Udhëzues për plotësimin e Fletë – Përgjigjes për pyetjet me zgjedhje (Alternativa) të provimeve të MSH 2019

Bëjeni Share që të informoni shokët:  share-512

Në kuadrin e zhvillimit të provimeve të MSH 2019, më poshtë gjeni udhëzuesin për plotësimin e fletëpërgjigjes për pyetjet me zgjedhje (alternativa) si edhe një model të fletë-përgjigjes.
Pyetjet me zgjedhje (alternativa), do të korrigjohen në formë digjitale nga sistemi i ngritur në QSHA.

Në të katër provimet e Maturës Shtetërore 2019, maturantët/kandidatët përveç testit, duhet të plotësojnë dhe një fletë-përgjigje për pyetjet me zgjedhje (alternativa).

Udhëzoni maturantët/kandidatët, të lexojnë me vëmendje udhëzimet e dhëna në fletë-përgjigje, para se ta plotësojnë atë. Fletë-përgjigjet përmbajnë disa udhëzime të përgjithshme për të ndihmuar maturantin/kandidatin në plotësimin e saj.

Maturantët/kandidatët duhet të plotësojnë në fillim testin, pastaj të plotësojnë fletë-përgjigjen për pyetjet me zgjedhje (alternativa).

Pyetjet me alternativa mund të jenë të shpërndara në test (jo njëra pas tjetrës), por numrat e pyetjeve në tabelën e fletë-përgjigjes do të jenë në përputhje me numrin që secila pyetje ka në test.

Udhëzoni maturantin/kandidatin si të veprojë saktë për të mbushur rrathët e tabelës, për secilën pyetje.

Materiali t’u shpërndahet sa më parë shkollave, në mënyrë që nxënësit të familjarizohen me plotësimin e fletë-përgjigjes për pyetjet me zgjedhje (alternativa). Udhëzuesi bashkë me modelin e fletë-përgjigjes, të vendosen në këndin e maturës të çdo shkolle.

Bashkëlidhur një model i fletë-përgjigjes që do të shoqërojë testin në secilin provim.

Shkarkoni modelin e Fletë-Përgjigjes –> Udhezues flete – pergjigje

Bëjeni Share që të informoni shokët:  share-512

Stresi para provimeve të maturës shtetërore

Dr. Aida Zhupa

Çdo vit, mijëra maturantë në të gjithë Shqipërinë përballen me provimet e Maturës Shtetërore, si një hap i rëndësishëm drejt të ardhmes së tyre. Për pasojë, periudha e fundvitit kthehet në stres jo vetëm për nxënësit, por edhe për prindërit dhe mësuesit. Menaxhimi i mirë i kësaj situate do i ndihmonte maturantët të kishin rezultate më të larta në këto testime. Si duhet kuptuar ky proces?

Është diçka krejt normale që çdo lloj testimi të krijojë stres, por niveli i lartë i tij mund të shndërrohet në një pengesë serioze, që e bën nxënësin të ndihet konfuz, të kenë nivel të ulët përqendrimi dhe deri pasoja për shëndetin mendor e fizik të tij, si pagjumësi, nervozizëm, ankth etj.

Çfarë i streson më shumë maturantët gjatë kësaj periudhe? Një ndër faktorët kryesor është pasiguria, e cila vjen të paktën për dy arsye: Së pari, ndryshimi i shpeshtë i procedurave të këtij testimi, duke krijuar një terren të panjohur për të gjithë—nxënësit, mësuesit dhe prindërit. Së dyti, dhe pasojë e së parës, mungesa e një organizimi dhe pune efikase nga ana e shkollës dhe mësuesve të lëndëve përkatëse, për konsultimin e maturantëve.

Përballja me të panjohurën, sigurisht shton ankthin dhe kthehet në pengesë për përqëndrimin gjatë sezonit të provimeve. Ndryshimet e shpeshta të kurrikulës së shkollës së mesme, të teksteve dhe programeve lëndore i kanë çorientuar si mësuesit, ashtu dhe nxënësit. Rezultat i këtyre ndryshimeve janë përmbajtja dhe formati i testeve, që do të zhvillohen këtë vit, si për lëndët e detyruara, ashtu dhe për ato me zgjedhje. Ky ndryshim ka krijuar konfuzion dhe pasiguri te maturantët e këtij viti shkollor, të cilët përballen për herë të parë me to. Për ta bërë terrenin më të njohur dhe situatën më pak stresuese, mësuesit, në bashkëpunim me drejtoritë e shkollave, nevojitet të jenë të kujdesshëm në sqarimin e detajuar e të vazhdueshëm të programeve të maturës për secilën lëndë, duke u bazuar në objektivat e hartuara nga specialistë të fushës.

Megjithë vështirësitë, siç janë ngarkesa e mësuesve në fund të vitit dhe numri i madh i nxënësve në shkollat publike, nuk është i pamundur organizimi i konsultimeve me maturantët. Kjo është rruga më e mirë, sepse janë mësuesit e lëndëve ata që mund t’i orientojnë drejt nxënësit e tyre, pasi i njohin më mirë vështirësitë dhe problemet që ata kanë pasur në të gjithë nivelet e shkollimit. Në këtë mënyrë mund të shmangen edhe probleme të tjerë, që lidhen me konsultimet private që zhvillohen gjatë kësaj periudhe nga një pjesë e mirë e nxënësve dhe që sjellin rrezikun e humbjes së kohës dhe shpenzimeve të tepërta financiare për familjet e tyre. Nga ana tjetër, konsultimet ezhvilluara privatisht nga individë të ndryshëm, shpesh jo profesionistë, nuk rezultojnë të suksesshëm, pasi “konsultuesit” nuk janë në kontakt me programet orientues të maturës dhe ndryshimet e tyre.

Faktori tjetër, burimi i pasigurisë së nxënësve dhe që ka pasoja afatgjata për të ardhmen e tyre ka të bëjë me nivelin e njohurive që ata kanë marrë në vazhdimësi, gjatë të gjithë cikleve të arsimimit. Njihen tashmë vështirësitë e të nxënit në ditët e sotme, kur gjithmonë e më shumë krijohet bindja se fëmijët dhe të rinjtë kanë humbur interesin për shkollën. Kjo dukuri është e pranuar kudo në botë, edhe në vendet e zhvilluar, për pasojë e bumit të informacionit që fëmijët e të rinjtë marrin çdo ditë në rrugë dhe forma të ndryshme informale, ndër të cilat, pa dyshim, më i rëndësishmi është përdorimi i internetit. Për këtë arsye, shkolla nuk mund të vazhdojë më me metodat tradicionale, ku rolin qendror vazhdon ta luaj mësuesi dhe të mësuarit teorik riprodhues. Përfshirja aktive e nxënësve në procesin e të nxënit ndodh atëhere kur mësimi dhe njohuritë që ata marrin në shkollë iu përshtaten interesave të tyre për jetën dhe nevojave të kohës sonë. Kjo pjesëmarrje dhe puna krijuese e tyre në lëndë të ndryshme rrisin vetëvlerësimin dhe interesimin e nxënësve për shkollën, çka mundëson që maturantët të dinë të përballen me sfidat që ndeshur, me besimin se do t’ia dalin me sukses.

Në përfundim, mund të themi se menaxhimi sa më i mirë i kohës që ka mbetur deri në provimet e matures do të ishte rruga për mbylljen me sukses të kësaj prove. Në kuadrin e sfidave të shumta, matura shtetërore duhet të shihet si një përvojë që mobilizon forcën e vullnetit dhe rrit dëshirën e të rinjve për sukses.

Ndryshime në maturën shtetërore, ja çfarë duhet të dini

Bëjeni Share që të informoni shokët:  share-512

Ndryshime të theksuara në maturën shtetërore.

36 mijë gjimnazistë janë në ankth për mbarëvajtjen në provimet e Maturës Shtetërore. Këtë vit ka ndryshime, por dhe penalitete të shtuara për nxënësit që kopjojnë. Maturantët do të kenë jo më 5, por 4 provime, zgjatet koha e testimit në 2 orë e gjysmë dhe ka më shumë pyetje alternative për çdo lëndë.

Drejtoresha e Shërbimeve Arsimore, Rezana Vrapi shpjegon ndryshimet në procesin e Maturës Shtetërore.

“Ndryshon formati i testit, nuk do të jetë më me 50 pikë, por është me 60 pikë. Do të shtohet numri i pyetjeve me alternativa në test dhe sigurisht që çdo test është detyrë e Qendrës së Shërbimeve Arsimore që të jetë në përputhje të plotë me programet orientuese.

Një risi tjetër është një pjesë e pyetjeve dhe janë pikërisht pyetjet me alternativa që do të korrigjohen jo në mënyrë manuale, por dixhitale, ato do të skanohen dhe kjo do të sjellë një besueshmëri shumë më të lartë, pra gabimi njerëzor këtu zerohet dhe fitojmë më shumë kohë”, shpjegon drejtoresha Vrapi.

Por mos i varni shpresat tek kopjet. Çdo komunikim mes maturantëve apo qarkullim kopjesh do të skualifikojë maturantët nga provimi si dhe penalizon administratorin në sallë.

“Ata të cilët kapen me kopje, në mjedisin e provimit, por qoftë edhe më pas, ku ne identifikojmë përgjigje që mund të jenë të afërta ose identike, menjëherë ato skualifikohen, zerohen dhe maturantëve nuk iu njihet absolutisht asnjë lloj rezultati dhe janë të detyruar që të kalojnë në sesionin tjetër”, shtoi drejtoresha e Shërbimeve Arsimore.

Më 7 qershor maturantët do t’i nënshtrohen provimit të parë të gjuhës së huaj, në 12 qershor është testi i gjuhës shqipe, në 17 lënda e matematikës dhe në 24 qershor provimi me zgjedhje.

Bëjeni Share që të informoni shokët:  share-512

Matura Shtetërore 2019/ Testet orientuese për matematikën dhe gjuhën shqipe e letërsinë

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

E ndërsa maturantët kanë nisur tashmë me përgatitjet finale për provimet e detyruara dhe ato me zgjedhje të Maturës Shtetërore 2019, autoritetet e arsimit kanë konfimruar edhe ndryshimet që do të ketë jo vetëm teza e provimit, por edhe forma e korrigjimit të tyre.

Për të orientuar maturantët në lidhje me strukturën dhe llojin e pyetjeve të provimeve, Qendra e Shërbimeve të Arsimit ka zbardhur disa modele testesh si për provimet e detyruara, ashtu edhe për provimin me zgjedhje.

Referuar ndryshimeve të bëra saktësohet se testi i lëndëve të detyruara do të vlerësohet në total me 60 pikë. Koha për zhvillimin e pyetjeve të testit do jetë 2 orë e 30 minuta. Secila tezë e provimi do të ketë në përmbajtje 20 pyetje me zgjedhje (alternativa) dhe pyetjet e tjera do jenë me zhvillim dhe arsyetim.

Sa i takon vlerësimit të testeve, për provimet e këtij viti po diksutohet edhe mundësia e rikthimit të korrigjimit elektronik. Ky model korrigjimi do të zbatohet vetëm për pyetjet me alternativa, ndërsa ato me arsyetim do të vijojnë të korrigjohen nga mësues të përzgjedhur.

 Struktura e testit të gjuhës shqipe dhe letërsisë

Duke qenë se provimet e Maturës Shtetërore zhvillohen me shkrim, kompetencat gjuhësore dhe letrare që do të vlerësohen janë: Të lexuarit e teksteve të ndryshme, të shkruarit për qëllime personale dhe funksionale, përvetësimi i rregullave gramatikore, drejtshkrimore dhe të pikësimit, analiza dhe interpretimi i teksteve të gjinive dhe të llojeve të ndryshme letrare, vlerësimi i letërsisë shqipe dhe asaj botërore në periudha të ndryshme letrare dhe historike.

Referuar këtyre përcaktimeve, testi do të jetë i strukturuar në tre pjesë. Pjesa e parë do të ketë në përmbajtje një tekst joletrar dhe njohuritë e aftësitë gramatikore, drejtshkrimore dhe të pikësimit. Teksti joletrar (mund të jetë përshkrues, rrëfyes, informues paraqitës dhe argumentues) do të jetë i panjohur për nxënësit.

Pyetjet për njohuritë dhe aftësitë gramatikore, drejtshkrimore e të pikësimit do të integrohen me tekstin joletrar. Pjesa e dytë do të ketë në përmbajtje një tekst letrar, fragmentet e të cilit do të merren nga veprat letrare që janë përcaktuar në programin orientues.

Ndërsa pjesa e tretë e testit përfshin esenë. Kjo e fundit dëshmon formimin gjuhësor dhe letrar të nxënësit. Tema e esesë mund të lidhet me njërën nga pjesët që janë në përmbajtje të testit.

@universiteti_qiriazi

E-mail: info@qiriazi.edu.al

Struktura e testit të matematikës

Edhe testi i matematikës vlerësohet në total me 60 pikë. Testi ka në përmbajtje 20 pyetje me zgjedhje (alternativa) dhe pyetjet e tjera janë me zhvillim dhe arsyetim. Në pyetjet me zgjedhje duhet të rrethoni vetëm shkronjën përbri përgjigjes së saktë, ndërsa për pyetjet me zhvillim është dhënë hapësira e nevojshme për të shkruar përgjigjen.

Bazuar në kurrikulën që nxënësit kanë zhvilluar në shkollë, përmbushja e kompetencave matematikore që një nxënës duhet të zotërojë përgjatë gjithë zhvillimit të lëndës dhe jo vetëm, arrihet nëpërmjet 5 tematikave kryesore që janë: numri, matja, gjeometria, algjebra dhe funksioni (përfshirë derivatin dhe integralin), statistika dhe probabiliteti. Për secilën tematikë është paraqitur pesha që zë secila prej tyre në përmbajtjen e pyetjeve që do të ketë teza finale e këtij provimi. Konkretisht pyetjet rreth tematikës së numrit zënë

17 për qind të tezës, pyetjet rreth matjes 15 për qind, pyetjet gjeometrisë rreth 13 për qind, pyetjet rreth algjebrës dhe funksionit 38 për qind, ndërsa pyetjet rreth statistikës dhe probabilitetit rreth 17 për qind të përmbajtjes së testit.

Struktura e provimit të gjuhës së huaj

 Autoritetet e arsimit bëjnë me dije se testi i gjuhës së huaj do të jetë i strukturuar në tre pjesë që janë: Të lexuarit dhe të kuptuarit e një teksti të shkruar që do ketë në përmbajtje rreth 50 për qind të pyetjeve, përdorimin e drejtë i gjuhës (gramatika dhe leksiku) që do ketë rreth 28 për qind të pyetjeve, si dhe të shkruarit me 22 për qind të pyetjeve. Testi i gjuhës së huaj hartohet në përputhje me gjuhën, e cila në planin mësimor të arsimit të mesëm trajtohet si gjuhë e huaj e parë. Teza e provimit do të jetë në nivelin gjuhësor që përcaktohet në kurrikul në përfundim të arsimit të mesëm përkatës.

Provimet e Maturës 2019 do zhvillohen në këto data:

  • Testi i gjuhës së huaj (D3) do të zhvillohet më 7 qershor.
  • Testi i gjuhës shqipe dhe letërsisë (D1) do të zhvillohet me 12 qershor.
  • Testi i matematikës (D2) do të zhvillohet në datën 17 qershor.
  • Testet e i provimit me zgjedhje do të zhvillohet me 24 qershor.

KLIKO KËTU – Testet Orientuese në të gjitha lëndët

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

 

Matura 2019, një provim më pak; vitin tjetër vetëm një lëndë me zgjedhje

Bëjeni Share që të informoni shokët:Share-512.png

Ndryshon skema e Maturës Shtetërore për vitin shkollor 2019. Përmes një udhëzimi të firmosur më datë 14 shkurt të këtij viti, Ministria e Arsimit njofton se vitin që vjen, maturantët do të zhvillojnë vetëm 1 provim me zgjedhje, jo më 2, siç ka ndodhur që nga viti 2006, kur në sistemin e mesëm arsimor u aplikua për herë të parë testimi përmes parimit meritë-preferencë.

Pra, maturantët e vitit 2019 do të japin 2 provime të detyruara, njësoj si praktika klasike e maturës, që janë gjuha shqipe, letërsia dhe matematika dhe 1 provim me zgjedhje, që mund të jetë e ndryshme për çdo kandidatë.

Sipas këtij udhëzimi, lëndët me zgjedhje që mund të zgjedhë një maturant janë 8: Kimi; Biologji; Fizikë; Histori, Gjeografi; Qytetari, Filozofi, Sociologji dhe Ekonomi.

Për herë të parë, Ministria e Arsimit thotë se vitin e ardhshëm shkollor, maturanti ka të drejtë të zgjedhë cilëndo nga këto 8 lëndë, pra edhe nëse nuk e ka zhvilluar si lëndë gjatë 3 viteve të shkollës së mesme. Por, udhëzimi parashikon edhe një risi tjetër për ish maturantët. Kështu që ata që kishin ndër mend të testoheshin këtë vit, mund të presin vitin e ardhshëm, pasi mbetësit në 2 provime me zgjedhje, me udhëzimin e ri mund të japin vetëm 1 provim në 2019-n.

Edhe ata që kanë marrë notën 4 në 3 provime me zgjedhje, që kanë zgjedhur dikur, mund të japin vetëm 2 provime dhe të quhen kalues. Në çdo rast, në 2019-n kandidatët për student do të testohen për 1 provim më pak.

Ndërkohë, Ministria e Arsimit ka gati edhe udhëzimin për datat e provimeve të maturës shtetërore për këtë vit. Gjuha shqipe dhe Letërsia do të zhvillohen në 8 qershor; matematika më 13 qershor; gjuha e huaj më 4 qershor dhe 2 provimet me zgjedhje më 20 qershor.

Pra, ky do të jetë viti i fundit kur matura shtetërore zhvillohet me 5 provime.

Bëjeni Share që të informoni shokët:Share-512.png