Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Universitetet Publike kanë publikuar kuotat bosh për të gjitha programet e studimit për vitin akademik 2019-2020

Shkarkojini këtu – kuota-2019-2020.

Nr. Dega Kuota

Universiteti i Tiranës

Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë

001 Histori 180

002 Gjeografi 180

003 Gjuhë- Letërsi 180

004 Gazetari 120

005 Arkeologji 100

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

006 Biologji 100

007 Bioteknologji 100

008 Matematikë 100

009 Fizikë 100

10 Informatikë 200

11 Kimi 100

12 Kimi dhe Teknologji Ushqimore 100

13 Kimi Industriale dhe Mjedisore 100

14 Inxhinieri Matematike dhe Informatike 100

15 Teknologji Informacioni dhe Komunikimi 100

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

16 Gjuhë Angleze 240

17 Gjuhë Frënge 120

18 Gjuhë Gjermane 120

19 Gjuhë Italiane 150

20 Gjuhë Greke 90

21 Gjuhë Turke 90

22 Gjuhë Ruse 80

23 Gjuhë Spanjolle me profil Gjuhë -letërsi dhe qytetërim 90

24 Gjuhe Angleze 50

Fakulteti i Shkencave Sociale

25 Psikologji 110

26 Punë sociale 100

27 Filozofi 90

28 Sociologji 100

29 Shkenca Politike 100

30 Administrim dhe Politika Sociale 100

Fakulteti i Ekonomisë

31 Administrim – Biznes 460

32 Ekonomiks 110

33 Financë 460

34 Informatikë Ekonomike 250

35 Administrim – Biznes (Sarandë) 75

Fakulteti i Drejtësisë

36 Drejtësi 700

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë

37 Mjekësi e Përgjithshme 260

38 Farmaci 100

39 Stomatologji 100

40 Infermieri e Përgjithshme 260

41 Mami 35

42 Teknikë e Lartë Laboratorike 45

43 Fizioterapi 45

44 Logopedi 25

45 Imazheri 45

Universiteti Bujqësor i Tiranës

Fakulteti i Ekonomise dhe Agrobiznesit

46 Menaxhim Agrobiznesi 120

47 Ekonomi dhe Politikë Agrare 90

48 Financë-kontabilitet 120

49 Menaxhim i Turizmit Rural 90

50 Informatikë Biznesi 90

51 Ekonomiks i Aplikuar 90

Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit

52 Mbrojtje bimësh 120

53 Hortikulturë 120

54 Prodhim bimor 120

55 Zootekni dhe biznes blegtoral 120

56 Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi 120

57 Agromjedis dhe ekologji 130

58 Inxhineri agrare – Agromekanizim 120

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit

59 Teknologji Agroushqimore 102

60 Vreshtari-Enologji 104

Fakulteti i Shkencave Pyjore

61 Mbarështim Pyjesh 65

62 Përpunim Druri 60

Fakulteti Mjekësisë Veterinare

63 Mjekësi Veterinare 110

64 Menaxhim Veterinar (2vjeçar) 60

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

 

Universiteti Politeknik i Tiranes

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit

65 Inxhinieri Ndërtimi 150

66 Inxhinieri Hidroteknike 70

67 Inxhinieri Mjedisi 70

Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës

68 Arkitekturë (Arkitekt) 110

69 Arkitekturë (Urbanist) 55

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit

70 Inxhinieri Gjeodezi 65

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike

71 Inxhinieri Elektrike (Automatizim i Industrisë) 70

72 Inxhinieri Elektrike (Energjitike) 70

73 Inxhinieri Mekatronike 70

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë

74 Inxhinieri Fizike 80

75 Inxhinieri Matematike 80

Fakulteti Inxhinierisë Mekanike

76 Inxhinieri Mekanike 80

77 Inxhinieri Tekstile dhe Modë 70

78 Inxhinieri Materiale 55

79 Inxhinieri Ekonomike 85

Fakulteti i Gjeologjise dhe i Minierave

80 Shkencat e Tokës 70

81 Inxhinieri Gjeoburimesh 100

82 Inxhinieri Gjeoinformatike 70

83 Inxhinieri Gjeomjedis 60

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

84 Inxhinieri Elektronike 120

85 Inxhinieri Informatike 120

86 Inxhinieri Telekomunikacioni 120

Universiteti ‘Fan S. Noli’, Korçë

Fakulteti i Edukimit

87 Gjuhë- Letersi 50

88 Gjuhë dhe Kulture Frënge 30

89 Gjuhë Angleze 65

90 Mësuesi për Arsimin Fillor 40

91 Mësuesi për Arsimin

Parashkollor 20

92 Histori-Gjeografi 50

Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane

93 Filozofi-Sociologji 45

94 Matematikë-Fizikë 30

95 Matematikë-Informatikë 30

96 Biologji- Kimi 49

97 Teknologji Informacioni 49

98 Infermieri e përgjithshme 90

99 Mami (Infermier) 40

100 Administrim dhe Politika Sociale 60

Fakulteti i Ekonomise

101 Financë – Kontabilitet 100

102 Menaxhim 90

103 Administrim Biznesi në Marketing 80

104 Administrim Biznesi në Turizëm 80

Fakulteti i Bujqesise

105 Agroushqim 50

106 Agrobiznes 50

107 Inxhinieri Agronomike 60

108 Mjekesi e Bimeve dhe Hortikulture 40

Universiteti ‘Aleksandër Xhuvani’ Elbasan

Fakulteti i Shkencave Humane

109 Gjuhë – Letërsi 90

110 Gjuhë – Letërsi shqipe dhe Frënge 35

111 Histori – Gjeografi 80

112 Histori dhe gjuhë gjermane 35

113 Gjeografi dhe gjuhë italiane 48

114 Gjuhë angleze 105

115 Gjuhë gjermane 35

116 Gjuhë frënge 35

117 Gjuhë italiane 58

118 Gazetari 58

119 Gazetari – Anglisht 58

120 Gjuhe Shqipe dhe Rome 15

Fakulteti i Shkencave te Natyres

121 Biologji-Kimi 90

122 Matematikë-Fizikë 70

123 Teknologjitë e informacionit 120

124 Teknologji laboratori (2vjeçar) 100

125 Fizikë kompjuterike 40

126 Matematikë Informatike 70

Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike

127 Infermieri e përgjithshme 200

128 Infermieri – Mami 130

129 Fizioterapi 110

130 Logopedi 80

131 Imazheri 100

132 Teknologji laboratori 100

Fakulteti i Shkencave te Edukimit

133 Mësuesi për Arsimin Fillor 89

134 Mesuesi per Arsimi Parashkollor 84

135 Edukim qytetar 50

136 Punonjës social 73

137 Filozofi-Sociologji 50

138 Psikologji 67

139 Edukim Fizik dhe Sporte 60

Fakulteti Ekonomik

140 Administrim-Biznes 115

141 Financë-Kontabilitet 115

142 Ekonomia dhe e drejta 115

143 Informatikë ekonomike 155

144 Ekonomi turizmi 70

145 Administrim biznesi dhe Inxhinieri 70

146 Shkenca Juridike në Biznes 70

147 Shkenca Juridike në Sektorin Publik 70

Universiteti ‘Eqrem Çabej’ Gjirokaster

Fakulteti i Shkencave te Natyres

148 Biologji – Kimi 60

149 Fizikë dhe Teknologji Informacioni 20

150 Matematikë – Fizikë 20

151 Matematikë – Informatikë 20

152 Teknologji Informacioni 35

153 Infermieri e Pergjithshme 80

154 Infermieri Mami 30

Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqerore

155 Histori -Gjeografi 35

156 Gjuhë – Letërsi Shqipe 35

157 Gjuhë Letërsi Angleze 40

158 Gjuhë Letërsi Italiane 15

159 Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Grek 15

160 Histori dhe Gjuhë Italiane 15

161 Mësuesi për Arsimin Fillor 40

162 Mësuesi për Arsimin Parashkollor 40

163 Kontabilitet-Financë 60

164 Administrim – Publik 60

165 Ekonomi Turizmi 30

 

Untitled-3

Universiteti ‘Luigj Gurakuqi’, Shkodrës

Fakulteti i Shkencave Shoqërore

166 Gjuhë – Letërsi 100

167 Gazetari dhe komunikim 73

168 Histori 85

169 Gjeografi 90

170 Matematikë 68

171 Fizikë 60

172 Informatikë 85

173 Biologji – Kimi 80

174 Infermieri e përgjithshme 120

175 Infermieri (Mami) 35

176 Infermieri (Fizioterapi) 35

Fakulteti i Shkencave të Edukimit

177 Mësuesi Arsimi Fillor 60

178 Mësuesi arsimi parashkollor 60

179 Psikologji 60

180 Punë sociale 60

181 Edukim fizik dhe sporte 70

Fakulteti Ekonomik

182 Financë – Kontabilitet 120

183 Administrim – Biznes 120

184 Turizëm 100

Fakulteti Gjuhëve të Huaja

185 Gjuhë Angleze 70

186 Gjuhë Italiane 60

187 Gjuhë Gjermane 60

188 Gjuhë Frënge 40

Fakulteti i Drejtësisë

189 Drejtësi 300

Fakulteti i Shkencave të Edukimit

190 Pikturë e grafikë 30

191 Pedagogji muzikore 30

 

.Univ. ‘Ismail Qemali’ Vlorë

Fakulteti i Shkencave Teknike

192 Matematikë 37

193 Fizikë 25

194 Shkenca Kompjuterike 60

195 Teknologji Informacioni 60

196 Informatikë 35

197 Inxhinieri Navale 40

198 Inxhinieri Mekanike 50

199 Navigacion 45

200 Kimi 30

201 Biologji 58

202 Inxhinieri Elektrike 50

Fakuleti i Ekonomise

203 Administrim Biznesi 144

204 Menaxhim Turizmi 75

205 Ekonomiks 82

206 Financë 186

207 Kontabilitet 70

208 Marketing 75

Fakulteti i Shkencave Humane

209 Mësuesi për Arsimin Fillor 60

210 Mësuesi për Arsimin Parashkollor 60

211 Pedagogji e Specializuar 30

212 Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 90

213 Gjuhë Angleze 90

214 Gjuhë italiane 40

215 Histori – Gjeografi 70

216 Drejtësi 220

Fakulteti i Shëndetit Publik

217 Infermieri e përgjithshme 190

218 Infermier Mami 90

Universiteti ‘Aleksander Moisiu’ Durres

Fakulteti i Biznesit

219 Administrim Biznesi 80

220 Menaxhim – Marketing 80

221 Shkenca Ekonomike 95

222 Financë -Kontabilitet 106

223 Bankë Financë 106

224 Menaxhim Hotel Restorant 70

225 Menaxhim Turizëm Kulturor 70

226 Menaxhim Turizëm Arkeologjik 70

Fakulteti i Shkencave Politike Juridike

227 Drejtësi 200

228 Shkenca Politike 70

229 Administrim Publik 70

230 Politikë Ekonomike 70

231 Marrëdhënie me Publikun 70

232 Histori 70

Fakulteti i Studimeve Profesionale

233 Infermieri e Përgjithshme 129

234 Mami 51

235 Fizioterapi 48

236 Navigacion dhe Peshkim Detar 38

237 Teknikë Elektrike (2 vjeçar) 35

238 Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime (2 vjeçar) 50

239 Asistencë Stomatologji (2 vjeçar) 44

240 Menaxhim Ndërtimi (2 vjeçar) 43

241 Menaxhim Transporti (2 vjeçar) 43

242 Asistencë Ligjore (2 vjeçar) 43

243 Asistencë Administrative (2 vjeçar) 40

244 Teknologji Automobilash (2 vjeçar) 42

245 Teknikë e Rrjeteve Kompjuterike (2 vjeçar) 43

246 Informatikë Praktike (2 vjeçar) 40

Fakulteti i Edukimit

247 Gjuhë Angleze 70

248 Mësuesi për Arsim Fillor 70

249 Mësuesi për Arsim Parashkollor 55

250 Gjuhë Letërsi -Anglisht 80

251 Gjermanisht – Anglisht 50

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

252 Shkenca Kompjuterike 100

253 Sistemet e Informacionit 100

254 Teknologji Informacioni 100

255 Matematikë-Informatikë 100

256 Informatikë-Anglisht 65

257 Multimedia dhe Televizion Dixhital 40

Fakulteti i Studimeve të Integruara me Praktikën

258 Menaxhim i Bankave (Program në gjuhë angleze) 28

259 Menaxhim i Hoteleri Turizëm (Program në gjuhë angleze) 28

260 Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (Program në gjuhë angleze) 25

Fakulteti i Edukimit

261 Ekspert në Proceset e Formimit 60

262 Psikologji Sociologji 55

 

Universiteti i Arteve

263 Regji Filmi dhe Televizioni. 18

264 Aktrim 21

265 Regji 19

266 Skenografi – Kostumografi 21

267 Koreografi 21

Fakulteti i Arteve të Bukura

268 Pikturë 21

269 Skulpturë 22

270 Muzikologji

271 Kompozim

272 Dirizhim

273 Piano

274 Violinë

Fakulteti i Muzikës

275 Violonçel

276 Violë

277 Kitarë

278 Kontrabas

279 Flaut

280 Oboe

281 Klarinetë

282 Fagot

283 Korno

284 Trombë

285 Trombon

286 Bastubë

287 Kanto

288 Pedagogji Muzikore

289 Fizarmonikë Klasike

Universiteti i Sporteve të Tiranës

290 Shkencat e Lëvizjes 150

291 Fushat e Veprimtarisë Fizike,të Shëndetit dhe të Rekreacionit 150

Akademia e Sigurisë

292 Rendin dhe Sigurinë Publike 150

 

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

 

Shpërndaje tek shokët që të informohen

Lini një koment

%d bloggers like this: