Braktisen pyjet e detet, studentët nuk preferojnë profesionet për përpunimin e drurit

Përpunimi i drurit por edhe profesionet që prekin akuakulturën mbeten zanatet më të kërkuara në Bashkimin Evropian. Pavarësisht kësaj, të rinjtë shqiptar nuk i preferojnë ndaj dhe shumë degë në Universitetin Bujqësor të Tiranës rrezikojnë të mbyllen. Përkundrazi, ekonomi- financa vazhdon të ketë më shumë studentë.

 Specialistët e pyjeve i mungojnë tregut të punës, por pavarësisht kësaj të rinjtë duket se nuk kanë interes për të studiuar në programe të tilla.

Në Universitetin Bujqësor, degët e Fakultetit të Shkencave Pyjore si “Përpunim druri” dhe “Mbarështrim Pyjesh” këtë vit kanë një numër shumë të ulët të regjistruarish, përkatësisht 7 dhe 6 studentë.

Bahri Musabelliu: Mbase dhe nuk është informacioni i duhur sepse kohë më parë studentët mendonin se funksionin me këto Ndërmarrjet e Shërbimit Pyjor por sot kërkesa e tregut punës për këto profesione është goxha e madhe. Për inxhinierë pyjesh dhe inxhinierë të përpunimit të drurit sot ka nevojë pylltaria, industria e drurit, mjedisi.

Rektori, Bahri Musabelliu, thotë se edhe programi “Biologji Marine dhe Akuakulturë” rrezikon mbylljen pasi për të kanë shfaqur interes vetëm 3 studentë.

Bahri Musabelliu: Është një numër relativisht i ulët, besoj se mund të rritet numri sepse janë 37 aplikantë që presin.

Por ka disa programe që për raundin e dytë të regjistrimeve kanë një numër të kufizuar kuotash.

Bahri Musabelliu: Janë 8 kuota në menaxhim agro-biznesi,1 kuotë në ekonomi dhe politika zhvillimi rural, 4 kuota në financë-kontabiltet, 15 kuota në menaxhim turizmi rural,8 kuota në informatikë biznesi, 3 kuota në ekonomiksin e aplikuar. Këto janë degët më të kërkuara.

Në Universitetin Bujqësor janë regjistruar 1135 studentë, ndërsa mbeten të lira ende rreth 660 kuota.

Universitetet, zhvendosen listat, nis raundi i dytë

Regjistrimi i studentëve në raundin e dytë të studimeve në universitet publike. 5 faza 48-orëshe për emrat fitues. Mbyllen pa shtesa regjistrimet në Mjekësi e Arkitekturë. Shanset dhe vendet e lira në degët e tjera

Enida Vërça

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Pas publikimit të listës fituese të aplikantëve të raundit të dytë ditën e djeshme, duke filluar nga data 30 shtator deri më 9 tetor, maturantët duhet të kryejnë procesin e regjistrimit në universitet. Raundi i dytë i regjistrimeve do të ndahet në 5 faza 48-orëshe: (30-01: 02-03: 04-05, 06-07 dhe 08-09) dhe maturantët e shpallur fitues, mund ta kryejnë procesin e regjistrimit pranë IAL, duke paraqitur dokumentacionin përkatës në sekretaritë mësimore, në programin e studimit ku ata rezultojnë të shpallur fitues, në mënyrë që të ndjekin studimit në sezonin e ri akademik. Më pas në datën 16 tetor, Rrjeti Akademik Shqiptar, (RASH), dërgon në format elektronik dhe hardcopy në Qendrën e Shërbimeve Arsimore (QSHA), regjistrimet përfundimtare të këtij raundi. Referuar njoftimit nga dikasteri i ministrisë mësohet se dokumentet e nevojshme që duhet të kenë maturantët në momentin e procesit të regjistrimit janë të njëjta me ato të raundit të parë.  Kështu, maturanti duhet të paraqes: dokument identifikimi (pasaportë ose kartë identiteti). Në dosje mbahet vetëm fotokopja. Fotokopja e noterizuar e Maturës Shtetërore së bashku me certifikatën e notave. Maturanti dokumentet mund t’i dorëzojë personalisht, ose nëpërmjet një përfaqësuesi të autorizuar me prokurë nga ana e tij.

Çregjistrimi

Të gjithë ata maturantë, të cilët për arsye të ndryshme, nuk dëshirojnë të vazhdojnë studimet në degën e përzgjedhur, në raundin e dytë, kanë të drejtën e çregjistrimit vetëm në datën 10 tetor. Pas procesit të regjistrimit të programit të studimit, ata mund të çregjistrojnë programin në datën e përcaktuar me herët në Ministria e Arsimit. Sekretaritë mësimore, pas çregjistrimit të aplikantëve dhe dorëzimit të dokumentacionit, i dërgojnë RASH-it, brenda datës 11 tetor 2019 -listën e aplikantëve të çregjistruar. Pas këtij procesi, është Rrjeti Akademik i cili bën të mundur çregjistrimin e çdo aplikanti, duke i hapur rrugën e regjistrimit në rundin e tret dhe të fundit.

Ankimimi

Ashtu si në raundin e parë, edhe në të dytin, maturantët kanë të drejtë të ankimojnë rezultatet. Kështu pas datave 23 deri më 26 shtator, ku ata mund të shikojnë në faqen e internetit të IAL-ve ose të paraqitet në sekretaritë mësimore të fakulteteve për të parë renditjen e listës së fituesve, pas këtij procesi ata mund ë ankimojnë. Aplikantëve është menduar t’u lihet një hapësirë një ditore për të ankimuar rezultatet në IAL dhe është pikërisht dita e sotme, 27 shtator. IAL, pas përfundimit të afatit të ankimimit dhe shqyrtimit të ankesave, përcjellin zyrtarisht në RASH, në datat 28 – 29 shtator 2019, vendimet lidhur me ankimimet e aplikantëve, si dhe i pasqyrojnë këto vendime, në format elektronik, brenda po kësaj date, në portalin U-Albania. Aplikantët, pavarësisht paraqitjes së ankesës, nëse janë shpallur fitues në një ose disa programe të tjera studimi, mund të vijojnë procedurat e regjistrimit. Nëse ankesa e tyre është pranuar, ata duhet të çregjistrohen nga programi i studimit (nëse janë regjistruar) dhe të regjistrohen në programin e studimit, në të cilin është pranuar ankimimi, vetëm më datë 10 tetor 2019.

uNIVERSITETI QIRIAZI (3).png

Raundi i tretë

Raundi i tret përmbyll edhe fazën e regjistrimeve për vitin e ri akademik 2019-2020. Në raundin e tretë të aplikimit maturantët si fillim duhet të bëjnë çregjistrimin në të dyja raundet e para, më pas të kryejnë pagesën sipas udhëzimit të dhënë. Periudha e aplikimit për këtë raund është përcaktuar në datat 12 tetor -14 tetor të vitit 2019. “Kanë të drejtë të aplikojnë, duke përzgjedhur deri në 10 programe studimi, të gjithë maturantët/kandidatët që kanë plotësuar formularin Al/A1Z dhe rezultojnë kalues në provimet e Maturës Shtetërore, por që: a)nuk kanë arritur të regjistrohen në raundin e parë ose të dytë; b) kanë kryer procesin e aplikimit online në raundin e parë ose të dytë dhe nuk janë shpallur fitues; c) kanë kryer procesin e aplikimit online në raundin e parë ose të dytë dhe nuk kanë arritur të regjistrohen; ç) janë çregjistruar pas përfundimit të raundit të pare ose të dytë. Maturantët që nuk kanë aplikuar në raundin e parë ose të dytë, përpara aplikimit për zgjedhjen e preferencave në portalin e aplikimit universitar, kryejnë pagesën e tarifës së aplikimit në vlerën 2000 (dymijë) lekë, në zyrat e Postës Shqiptare apo në bankat e nivelit të dytë, nëpërmjet faturës për arkëtim, të cilën e shkarkojnë në portalin U-Albania”, sqaron maturantët ky urdhër. Brenda datës 08 nëntor 2019, RASH përcjellë në QSHA, në format elektronik dhe hardcopy, regjistrimet përfundimtare të tri raundeve.

15 mijë maturantë

Rreth 15 mijë maturantë janë regjistruar në raundin e parë, për të vazhduar studimet e larta në universitet publike në vend. Mjekësia e Përgjithshme dhe Arkitektura kanë qenë degët të cilat u plotësuan të parat nga maturantët. Ndërkohë sipas Rrjetit Akademik Shqiptar (RASH), degët si Mjekësia e Përgjithshme, Mamia, apo Arkitektura, nuk do të kenë kuota boshe për raundin e dytë të regjistrimeve. Po ashtu degë si Stomatologjia, Farmacia dhe Infermieria do të kenë shumë pak vende të lira për maturantët. “Stomatologjia ka vetëm 1 kuotë,  Farmacia 7, Infermieria 2. Regjistrime të mira ka pasur dhe në Universitetin e Tiranës”, u shpreh pak ditë më parë për mediat kreu i RASH, Arjan Xhelaj. RASH thotë se janë ende shumë kuota të mbetura bosh prej raundit të parë të regjistrimeve. Çdo vit kemi pasur 7-8 mijë kuota më shumë sesa maturantë. Por duhet parë se ku janë këto vende bosh. Aplikimet për formularin A3 do të nisin më 19 shtator dhe zgjasin 3 ditë, ndërsa raundi i dytë i regjistrimeve fillon më 30 shtator.

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Miratohen tarifat e studimit në Tiranë/ Universiteti, deri në 40 mijë

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Senati Akademik i Universitetit të Tiranës ka vendosur që studentëve viti i ri akademik t’u kushtojë nga 25 mijë deri në 40 mijë lekë, ku programet e studimit në profilin shoqëror janë më të kushtueshme.

Fakulteti i Drejtësisë dhe Shkencave Sociale kapin vlerat maksimale, ndërsa Fakulteti i Gjuhëve të Huaja dhe i Shkencave të Natyrës vlerat minimale.

Në mes tyre qëndrojnë Fakulteti i Ekonomisë me vlerë 35 mijë dhe ai i Historisë dhe Filologjisë me 30 mijë lekë.

Megjithëse, pas protestës së dhjetorit, me VKM studentët përfituan përgjysmim tarife, ndërsa ata ekselentët u përjashtuan totalisht. Në janar 70 000 studentët e Bachelorit me mesatare nën 9 paguan 50% të tarifës, ndërsa 6 235 studentë me mesatare nga 9 deri në 10 u përjashtuan totalisht nga tarifa si dhe morën çdo muaj 10 mijë lekë bursë. Por ky ndryshim nuk do të jetë më i vlefshëm për çdo student në ciklin bachelor.

Getting Ready for a Night Out

Jo të gjithë studentët që ndjekin studimet në institucionet e arsimit të lartë do të përfitojnë përgjysmim të tarifave për vitin e ri akademik 2019-2020 që do të nis më 14 tetor. Tarifat e studimit do të paguhen të plota nga studentët me mesatare nën 6.

Janarin që vjen vetëm këta studentë do të shlyejnë të gjithë tarifën e studimit. Ndërkohë që të rinjtë me mesatare nën 9, në Master nuk do të preken sërish nga reduktimi i tarifave të studimit. Ata do të duhet të paguajnë nga 35 mijë deri në 105 mijë lekë, në varësi të degës që do të zgjedhin. Por ndryshe nga cikli Bachelor, Masteri i Shkencave do të rëndojë më shumë në xhepat e studentëve shqiptarë.

 

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

 

Tezat e Historisë nga viti 2006-2016

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

Matura 2016

Matura 2015

Matura 2014


Mund të na ndiqni dhe në Instagram: http://instagram.com/matura.shteterore

Girls Weekend Facebook Event Cover


Matura 2013

Matura 2012

Matura 2011

Matura 2010

Matura 2009

Matura 2007

Matura 2006

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

Matura 2019, një provim më pak; vitin tjetër vetëm një lëndë me zgjedhje

Bëjeni Share që të informoni shokët:Share-512.png

Ndryshon skema e Maturës Shtetërore për vitin shkollor 2019. Përmes një udhëzimi të firmosur më datë 14 shkurt të këtij viti, Ministria e Arsimit njofton se vitin që vjen, maturantët do të zhvillojnë vetëm 1 provim me zgjedhje, jo më 2, siç ka ndodhur që nga viti 2006, kur në sistemin e mesëm arsimor u aplikua për herë të parë testimi përmes parimit meritë-preferencë.

Pra, maturantët e vitit 2019 do të japin 2 provime të detyruara, njësoj si praktika klasike e maturës, që janë gjuha shqipe, letërsia dhe matematika dhe 1 provim me zgjedhje, që mund të jetë e ndryshme për çdo kandidatë.

Sipas këtij udhëzimi, lëndët me zgjedhje që mund të zgjedhë një maturant janë 8: Kimi; Biologji; Fizikë; Histori, Gjeografi; Qytetari, Filozofi, Sociologji dhe Ekonomi.

Për herë të parë, Ministria e Arsimit thotë se vitin e ardhshëm shkollor, maturanti ka të drejtë të zgjedhë cilëndo nga këto 8 lëndë, pra edhe nëse nuk e ka zhvilluar si lëndë gjatë 3 viteve të shkollës së mesme. Por, udhëzimi parashikon edhe një risi tjetër për ish maturantët. Kështu që ata që kishin ndër mend të testoheshin këtë vit, mund të presin vitin e ardhshëm, pasi mbetësit në 2 provime me zgjedhje, me udhëzimin e ri mund të japin vetëm 1 provim në 2019-n.

Edhe ata që kanë marrë notën 4 në 3 provime me zgjedhje, që kanë zgjedhur dikur, mund të japin vetëm 2 provime dhe të quhen kalues. Në çdo rast, në 2019-n kandidatët për student do të testohen për 1 provim më pak.

Ndërkohë, Ministria e Arsimit ka gati edhe udhëzimin për datat e provimeve të maturës shtetërore për këtë vit. Gjuha shqipe dhe Letërsia do të zhvillohen në 8 qershor; matematika më 13 qershor; gjuha e huaj më 4 qershor dhe 2 provimet me zgjedhje më 20 qershor.

Pra, ky do të jetë viti i fundit kur matura shtetërore zhvillohet me 5 provime.

Bëjeni Share që të informoni shokët:Share-512.png

Publikohen Kuotat dhe tarifat e Universitetit të Tiranës

Bëjeni Share që të informoni shokët:share-button

Pas bërjes publike të datave për aplikimet për maturantët që duan të zgjedhin Universitetin e Tiranës për studimet e Larta, janë bërë publike dhe kuotat e pranimit  si dhe tarifat e pagesës për programet e Ciklit të Parë të Studimit, Bachelor, në Universitetin e Tiranës, për vitin akademik 2018-2019.

Bëjeni Share që të informoni shokët:share-button


Maturantë, për ju që keni mesatare nën 6 dhe nuk keni mundësi të konkuroni në degët e tjera, Universiteti Qiriazi ofron programe studimi 2 vjeçare në TEKNOLOGJI INFORMACIONI me 3 Profile :
1. Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
2. Elektronikë
3. Web Design

TEKNOLOGJI USHQIMORE me 3 Profile :
1. Teknologji të Produkteve Bimore
2. Teknologji të Produkteve Shtazore
3. Teknologji e Pijeve dhe Ujit

Gjithashtu Universiteti Qiriazi akordon 100 bursa studimi per rregjistrimet në vitin akademik 2018/2019.

Bursat e studimit jepen sipas këtyre kritereve:

Bursë e plotë, për 30 maturantët aplikojnë dhe regjistrohen përfundimisht, që kanë arritur një mesatare të shkollës së mesme mbi 9.5.
Gjysmë Bursë, për 30 maturantët që aplikojnë dhe regjistrohen përfundimisht, që kanë arritur një mesatare të shkollës së mesme 9- 9.49.
Çerek Bursë, 40 maturantët që aplikojnë dhe regjistrohen përfundimisht, që kanë arritur një mesatare të shkollës së mesme 8- 8.99.

www.qiriazi.edu.al          email: info@qiriazi.edu.al