Matura 2020, Ministria e Arsimit publikon rregullat/ Jo celularë, rezultatet…

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Ministria e Arsimit publikoi rregullat që do të zbatohen këtë vit lidhur me maturën shtetërore 2020.

MAS bën të ditur se me qëllim ndërgjegjësimin e maturantëve dhe zhvillimin e një procesi sa më të rregullt, Matura Shtetërore e këtij viti vjen me rregulla më strikte, sjell risi, si dhe rrit efikasitetin e përgjegjësinë në administrimin e provimeve.

Kështu MAS si rregull të parë rendit ndalimin e celularëve në provimet e Maturës.

Rezultatet e provimeve do të jepen brenda datës 30 qershor 2020, ndërsa korigjimet do të jenë digjitale.

Ja rregullat:

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Shkollat profesionale, kriteret për provimet e Maturës 2020

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Maturantët e shkollave profesionale do të japin si provim me zgjedhje në Maturën Shtetërore 2020 lëndën e Teorisë profesionale të integruar, të përzgjedhur sipas profilit të shkollës që kanë frekuentuar. Në udhëzimin e miratuara nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, si dhe nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, janë përcaktuar kriteret se si do të zhvillohen provimet e maturës për nxënësit që kryejnë gjatë këtij viti studimet e shkollës së mesme, si dhe maturantët e viteve të shkuara. Sipas udhëzimit, provimet e Maturës Shtetërore Profesionale 2020, janë: tre provime të detyruara në lëndën e gjuhës shqipe dhe letërsisë, matematikës, gjuhës së huaj, si dhe lënda me zgjedhje e teorisë profesionale të integruar, sipas drejtimit apo profilit që maturanti ka ndjekur në shkollë.  Sipas afateve të përcaktuara, maturantët në datën 8 qershor 2020 do të zhvillojnë provimin e gjuhës së huaj, në datën 11 qershor provimin e gjuhë shqipe dhe letërsisë, për të vijuar më tej në datën 15 qershor me testimin e matematikës,teksa në datën 18 qershor do të zhvillojnë provimin e fundit në lëndën teori profesionale e integruar. Edhe për këtë kategori maturantësh, administrimi i provimeve të Maturës Shtetërore Profesionale 2020 do të bazohet në rregulloren e miratuar pak më herët nga dikasteri i arsimit.

Kriteret për testimin e gjuhës së huaj

Në udhëzim saktësohet se testi i gjuhës së huaj (D3) edhe për shkollat profesionale do të hartohet në përputhje me gjuhën, e cila në planin mësimor të arsimit të mesëm profesional trajtohet si gjuhë e huaj e parë. Testi i provimit të jetë në nivelin gjuhësor që përcaktohet në kurrikul në përfundim të arsimit të mesëm profesional. Për kandidatët e viteve të kaluara (kryesisht të të Maturave Shtetërore 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dhe 2019) që kanë rezultuar jokalues në provimin e gjuhës së huaj, duhet ta rijapin sërish këtë provim përgjatë sezonit të provimeve të 2020-s këtë provim. Ndërsa kandidatët e tjerë (të Maturave Shtetërore para vitit 2014) që aplikojnë me A1Z, nuk do ta rijapin provimin e detyruar të gjuhës së huaj.

Programet orientuese

Provimet e detyruara gjuhë shqipe dhe letërsi, matematikë, gjuhë e huaj e parë dhe programet orientuese të tyre do të të mbështeten në programet ekzistuese të kulturës së përgjithshme të arsimit profesional. Ndërsa provimet e detyruara të teorisë profesionale të integruar, mbështeten në programet orientuese të publikuara në faqen e Agjencisë Kombëtare të Arsimit Formimit Profesional dhe Kualifikimeve. Kandidati, i cili rezulton mbetës në të paktën njërin prej provimeve të detyruara të maturës së vitit 2020, duhet ta rijapë atë sërish në sezonin e vjeshtës që të pajiset më pas me diplomë të përfundimit të shkollës së mesme, çka më pas i hap udhë edhe garës për studimet e larta në institucionet publike dhe private të arsimit të lartë në vend.

Kushtet për maturantët e viteve 2013-2016

Autoritetet e arsimit kanë sqaruar edhe kushtet e dhënies së provimit me zgjedhje për maturantët që kanë kryer studimet e shkollës së mesme në maturat e viteve të shkuara. Konkretisht, kandidati që në Maturën Shtetërore 2013- 2016 ka zgjedhur teorinë profesionale të integruar dhe është kalues, do të pajiset me diplomën e Maturës Shtetërore Profesionale, pavarësisht se mund të rezultojë jokalues në një apo dy provimet e tjera me zgjedhje. Ndërsa në rastet kur ka zgjedhur teorinë profesionale të integruar dhe rezulton mbetës, duhet të rijapë provimin e detyruar të teorisë profesionale të integruar gjatë Maturës 2020, pavarësisht rezultateve të provimeve të tjera me zgjedhje. Gjithashtu bëhet e ditur se kur këta kandidatë kanë zgjedhur dy apo tri lëndë me zgjedhje përgjatë maturave 2013-2016, te të cilat nuk përfshihet Teoria profesionale e integruar, duhet të japë provimin e detyruar të teorisë profesionale të integruar, pavarësisht rezultateve të provimeve të tjera me zgjedhje.

Kushtet për maturantët e para 2011-s

Për kandidatët që kanë marrë Dëftesë pjekurie para vitit 2011 dhe dëshirojnë të aplikojnë për studime në institucionet e arsimit të lartë,  bëhet e ditur se do t’u njihen provimet e detyruara ose provimet e njëvleftshme me to, të njësuara nga njësitë arsimore vendore. Këta kandidatë, në rastet kur nuk ka dhënë provimin e Teorisë profesionale të integruar ose e kanë dhënë dhe nuk kanë rezultuar kalues, kanë të drejtë të japin këtë provim, kur e kanë të nevojshme për plotësimin e kritereve të pranimit të përcaktuara nga institucionet e arsimit të lartë.

Hartimi i testeve dhe skema e vlerësimit

Provimet e detyruara dhe me zgjedhje të Maturës Shtetërore 2020 do të fillojnë në orën 10:00 dhe zgjasin 2 orë e 30 minuta. Testet e provimeve të detyruara dhe të provimit me zgjedhje hartohen, administrohen dhe vlerësohen nga Qendra e Shërbimeve Arsimore (QSHA). Testi për secilin nga provimet e detyruara dhe të provimit me zgjedhje vlerësohet me 60 pikë maksimale. Ndërkohë që për të qenë kalues, maturantët duhet të grumbullojnë detyrimisht 25 për qind të totalit të pikëve me të cilat vlerësohet testi. Maturantët apo kandidatët që rezultojnë mbetës në provimet e Maturës Shtetërore 2020, i rijapin provimet në sesionin e dytë. Institucionet e arsimit të mesëm të lartë  do të organizojnë konsultimet në ndihmë të nxënësve maturantë për provimet e Maturës Shtetërore, sipas një kalendari të miratuar nga zyrat vendore të arsimit parauniversitar. Këto konsultime do të jenë objekt monitorimi nga Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar.

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Rregullorja e Maturës Shtetërore 2020

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Në më pak se dy muaj nga fillimi i vitit shkollor, zbardhen informacionet e para mbi provimet e Maturës Shtetërore. Ministria e Arsimit ka bërë publike rregulloren e ndryshuar, që kërkon më shumë përpjekje nga maturantët për të siguruar një notë kaluese.

Shkarkojeni këtu – urdher_rregullore_msh2020

Na ndiqni në Instagram: https://www.instagram.com/matura.shteterore/

 

Zbardhet rregullorja/ Forcohet Matura Shtetërore, s’mjaftojnë 20% të pikëve në test. Për të marrë pesën duhet …

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Në më pak se dy muaj nga fillimi i vitit shkollor, zbardhen informacionet e para mbi provimet e Maturës Shtetërore. Ministria e Arsimit ka bërë publike rregulloren e ndryshuar, që kërkon më shumë përpjekje nga maturantët për të siguruar një notë kaluese.

maturantetete

Pragu minimal i pikëve për të mos u konsideruar mbetës, nga 20 për qind, është rritur në 25. Me pak fjalë, nëse deri dje mjaftonte t’u përgjigjeshe saktë shumicës së pyetjeve me alternativa, provimi quhej i marrë. Ndërsa tanimë kërkohet diçka më shumë se aq. Diferencën midis mbetësve dhe kaluesve do ta bëjnë pyetjet me zhvillim, me anë të cilave do të përcaktohet nëse një maturant e meriton ose jo diplomën.

“Provimet e maturës zhvillohen vetëm me shkrim. Struktura, datat dhe kohëzgjatja e provimeve të maturës caktohen me udhëzim të ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Maturanti/kandidati konsiderohet mbetës në provim nëse ka marrë më pak se 25% të pikëve të testit”, citohet në nenin 10 të rregullores së Maturës Shtetërore 2020. Kujtojmë që pa fituar provimet me detyrim, Gjuhën e huaj, Gjuhën shqipe e Letërsinë dhe Matematikën si dhe të vetmin provim me zgjedhje, maturantët nuk pajisen me diplomë. Krahas shtrëngimeve për vlerësimin e dijeve në test, nga ana tjetër, Ministria e Arsimit ka lëshuar dorën me rregullat e mosnjohjes së provimit. Prishja e qetësisë në ambientin e provimit nuk do të jetë më kriter për të përjashtuar një maturant nga provimi. E njëjta gjë ndodh dhe me barkodin e sekretimit të testit, që nuk do të jetë më arsye për të mos i njohur rezultatin një maturanti.

KUSH FUTET NË MATURË

Kalueshmëria në vitin shkollor dhe plotësimi i formularit A1/A1Z janë dy kushtet për t’u futur në provimet e maturës. Rregullorja e 2020-ës iu jep zgjidhje dhe atyre që nuk kaluar në njërin nga provimet në maturat nga 2012-2019, kur aplikoheshin dy lëndë me zgjedhje. Këtë vit, ata thjesht marrin diplomën e pjekurisë dhe mund të vazhdojnë me garën në universitet, në rast se duan. “Kandidatët, që në Maturat Shtetërore 2012- 2019 rezultojnë kalues në një prej provimeve me zgjedhje dhe nuk janë pajisur me diplomën e maturës/ certifikatës, atëherë të pajisen me to”.

APLIKIMI PËR PROVIME

Duke qenë se në 15 vite maturë, Agjencia Kombëtare e Provimeve, sot Qendra e Shërbimeve Arsimore, nuk u është përmbajtur datave të caktuara në rregullore për plotësimin e formularëve A1/A1Z, ka vendosur t’i shmangë në dokumentin e këtij viti. Si rregull, fillimisht bëhen publike formularët e më pas të nisë plotësimi i tij, më parë në portalin qeveritar e-albania e në vijim në portalin Matura Shtetërore. Si asnjëherë më parë, vitin e kaluar aplikimi me formularin A1/A1Z, ku caktohet lënda me zgjedhje dhe lloji i gjuhë së huaj, ku maturanti zgjedh të testohet, u krye në kohë rekord. Procesi nisi në fillim të janarit dhe u mbyll për një muaj. Ndërsa këtë vit, maturantët mbeten në pritje të datave që do të shpallë QSHA-ja në varësi të axhendës së saj.

Maturantët e vjetër, si futen në sistem për të garuar më tej në universitete

Dokumenti i parë në ndihmë të maturantëve të rinj iu jep zgjidhje dhe atyre që janë diplomuar përpara gati një dekade dhe duan t’i futen garës për në universitet. “Kandidatët, të cilët kanë marrë dëftesë pjekurie përpara vitit 2011 dhe dëshirojnë të aplikojnë për studime në institucionet e arsimit të lartë, do t’u njihen provimet e detyruara dhe me zgjedhje ose provimet e njëvlershme me to, të njehsuara nga ZVA. Këta kandidatë, në rastet kur nuk kanë dhënë provime me zgjedhje ose i kanë dhënë dhe nuk kanë rezultuar kalues, kanë të drejtë të japin një provim me zgjedhje kur e kanë të nevojshme për plotësimin e kritereve të pranimit të përcaktuara nga institucionet e arsimit të lartë”. Për maturantët që synojnë universitetet jashtë, brenda datës 1 korrik duhet të kenë në dorë diplomat e maturës. Kjo renditet në rregullore si një ndër detyrat e Qendrës së Shërbimeve Arsimore.

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Miratohet rregullorja e Maturës 2019, Formulari A1 gati në 20 dhjetor 2018

maturante

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Rregullat dhe afatet që duhet të zbatojnë të gjithë maturantët të cilët dëshirojnë të ndjekin studimet e larta në universitetet e vendit. Ndryshe nga vitet e kaluara, këtë vit ministria e arsimit ka lënë më shumë kohë maturantëve për të thelluar njohuritë e tyre në degët ku do të marrin drejtimin, ndërkohë që këtë vit do të jetë vetëm një provim me zgjedhje, nga dy që kanë qenë gjatë viteve të kaluara

Ministrja e Arsimit, Lindita Nikolla, ka firmosur vendimin për miratimin e rregullores së Maturës Shtetërore. Ky dokument përcakton afatet dhe procedurat që duhet të ndiqen për miratimin, publikimin e formularëve si dhe mënyrën e administrim të testeve dhe kryerjes së provimeve të maturës shtetërore. Ndryshe nga vitet e kaluara, kur maturantët duhet të jepnin 5 provime, këtë vit kanë 4, tre prej të cilave me detyrim dhe një me zgjedhje. Sipas rregullores së miratuar së fundmi, por edhe Programeve Orientuese të publikuara një muaj më parë, rezulton se këtë vit maturantët kanë më shumë kohë për t’u përgatitur për dhënien e provimeve.

Rregulloren e plotë e gjeni në linkun më poshtë – https://maturashteterore2016.wordpress.com/matura-shteterore-2019/

Formulari A1

Rregullorja e maturës që gjendet në urdhrin nr 780 të datës 23 nëntor 2018, parashikon edhe afatet për kryerjen e aplikimit dhe plotësimit të formularit, pranë shkollave ku çdo maturant vazhdon shkollën e mesme. Formularët A1 dhe A1Z do të miratohen brenda datës 20 dhjetor 2018, kurse publikimi i tyre do të jetë në datën 24 dhjetor në portalin e MASR-së dhe të QSHA-së. Udhëzuesi për plotësimin e formularëve A1 dhe A1Z nga maturantët do të jetë në portalin qeveritar E-Albania. Maturantët duhet ta bëjnë aplikimin online, fillimisht në portalin E-Albania nga 07-15 janar 2019 dhe më pas në portalin Matura Shtetërore, në datat 16 janar deri në 06 shkurt 2019, sipas kalendarit që do të përcaktohet nga QSHA. Brenda muajit shkurt 2019 do të përfundojnë të gjitha aplikimet, si dhe do të kryhen korrigjimet përkatëse në sistem.

Maturantët e vjetër

Rregullorja e këtij viti, duket se i ka të përcaktuara mirë edhe procedurat se si do të procedohet me individët që kanë mbaruar shkollën e mesme para 2019-ës dhe duan të aplikojnë në universitete. Kandidatët të cilët, në maturat shtetërore të viteve 2011-2018 rezultojnë kalues në një prej provimeve me zgjedhje dhe nuk janë pajisur me diplomën e maturës, duhet të pajisjen me to. Kurse për kandidatët të cilët kanë marrë një dëftesë pjekurie para vitit 2011 dhe dëshirojnë të aplikojnë për studime në institucionet e arsimit të lartë, u njihen provimet e detyruara dhe me zgjedhje, të njehsuara nga IAVOAP. Këta kandidatë në rastet kur nuk kanë dhënë provime me zgjedhje ose i kanë dhënë dhe nuk kanë rezultuar kalues, kanë të drejtë të japin një provim me zgjedhje kur e kanë të nevojshme, për plotësimin e kritereve të pranimit të përcaktuara nga institucionet e arsimit të lartë. Sa i takon kandidatëve të cilët kanë përfunduar shkollën e mesme para vitit 2014, por nuk janë të pajisur me diplomë, nuk e japin provimin e gjuhës së huaj si provim të detyruar.

Rregullat e provimit

Maturanti paraqitet në qendrën e provimit, 1 orë e 30 minuta përpara fillimit të provimit. Në momentin e paraqitjes në mjediset e provimit, duhet të ketë dokumentin e identifikimit dhe mjetet e nevojshme si: laps e stilolaps, vizore, kompas, makinë të thjeshtë llogaritëse.

Kandidati plotëson testin me stilolaps me një ngjyre blu/të zezë. Në pyetjet me alternativa, maturanti/kandidat rrethon vetëm shkronjën përbri përgjigjes së saktë. Nëse kandidati rrethon më shumë se një alternativë, ose nuk rrethon asnjë alternativë, vlerësohet me 0 pikë. Maturantët e seksioneve dygjuhëshe shkollore vendosen në një mjedis nga QSHA, për shkak të monitorimit nga përfaqësitë përkatëse dhe në zbatim të marrëveshjeve dypalëshe.

Për maturantët me aftësi të kufizuara, me miratimin e prindërve, u krijohen kushte të përshtatshme për zhvillimin e provimit. Për ata që nuk mund të lexojnë apo shkruajnë, PAP-i autorizon një person jo të profilit, për plotësimin e testit sipas përgjigjeve të dhëna me gojë nga maturanti. Ndërkohë për maturantët e paraburgosur, u krijohen kushte të posaçme për dhënien e provimit, të shoqëruar nga forcat e policisë, të cilët duhet të jenë pa armë dhe uniformë.

Maturantët që dorëzojnë testin, firmosin për dorëzimin e tij në listën që disponon AP-ja. Kandidatët që dorëzojnë testin e provimit përpara kohës së përcaktuar, nuk mund të dalin nga qendra e provimit para kohës së përfundimit të provimit. Ata grumbullohen brenda qendrës së provimit, në një mjedis të përcaktuar më parë. Kur maturanti vëren ndonjë shkelje të rregullores së provimit, ai ka të drejtë të informojë AP-në, PAP-in dhe përfaqësuesit e MAS-it. Kandidati ka të drejtë të kërkojë fotokopjen e testit të tij pas përfundimit të të gjitha provimeve. Kërkesa me shkrim për fotokopjen e testit paraqitet në KSHMSH, e cila do t’i kthejë përgjigjen.

Përjashtimi

Maturanti përjashtohet nga provimi kur: Ndryshon vendin që i është caktuar; Merr, jep informacion apo kopje ose komunikon me maturantët e tjerë; Bën komente për përmbajtjen ose zgjidhjen e testit; Mban telefon celular, radio ose çdo mjet tjetër komunikimi në mjedisin e provimi; Refuzon kontrollin nga ana e administratorëve gjatë hyrjes në qendrën e provimit.

Maturantit nuk i njihet rezultati:

 1. a) Nëse përdor laps apo stilolapsa me ngjyra jo si atë të përcaktuara ose përdor më shume se sa një ngjyrë në plotësimin e testit.
 2. b) Nëse ka hequr ose dëmtuar kodin e sekretimit të testit (bar-kodin).
 3. c) Nëse ka dëmtuar testin (palosur, zhubrosur, grisur, vendosur shenja të dallueshme dhe të veçanta), të evidentuara në procesverbal.
 4. d) Nëse vërtetohet kopja, e pjesshme ose e plotë, gjatë procesit të vlerësimit dhe konfirmohet nga KOPOTED-i.
 5. e) Nëse është marrë masa e përjashtimit nga provimi.

Mjediset e provimit

Mjediset ku do të zhvillohen provimet duhet të jenë të ajrosura dhe të ndriçuara. Të kenë të instaluara në vende të sigurta bllokuesit e valëve të telefonisë celulare, për të siguruar bllokimin e plotë të tyre. Të jenë të mjaftueshme për të paktën 50 maturantë, përveç rasteve të veçanta. Largësia ndërmjet çdo maturanti/kandidati të jetë jo më pak se 120 cm, në të katër drejtimet. Maturantët/kandidatët duhet të ulen me fytyrë në të njëjtin drejtim.

Sipërfaqja që maturanti/kandidati ka në dispozicion për të shkruar është të paktën 40×30 cm. Në ditën e provimit, në qendrat ku zhvillohet provimi, nuk parashikohen veprimtari të tjera. Në mjediset ku zhvillohet provimi, nuk duhet të ketë tabela ose materiale të tjera që kanë lidhje me lëndën që jepet provim. Çdo qendër që përzgjidhet për zhvillimin e provimeve, duhet të ketë komunikim me rrugët automobilistike.

Vlerësimi i testeve

AKP-ja shpall skemën e vlerësimit të testit, jo më vonë se tri orë pas përfundimit të çdo provimi të Maturës. Vlerësimi i përgjigjeve të maturantit bëhet me pikë, të cilat ekuivalentohen në notë të përshkallëzuar. Sa i takon personave të cilët do të kryejnë vlerësimin e testeve, duhet të plotësojnë një sërë kriteresh. Sipas rregullores kërkohet që këta persona të kenë arsimin përkatës në fushën ku do të kryejnë korrigjimet, të kenë më shumë se 5 vite punë në mësimdhënie në shkollë të mesme, në lëndën që do të korrigjojnë. Të jenë korrektë me punën dhe në vlerësimet e mëparshme të maturës shtetërore, të jenë vlerësuar me “mirë” ose “shumë mirë”, e po ashtu dhe në kualifikimin e fundit të mësuesve, si dhe të jenë të certifikuar si vlerësues dhe të mos kenë konflikt interesi.

Rregulloren e plotë e gjeni në linkun më poshtë – https://maturashteterore2016.wordpress.com/matura-shteterore-2019/

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

VKM – Nota mesatare për pranimin në institucionet e arsimit të lartë

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

VKM mund ta shkarkoni ne fund te postimit ! U+2193.svg

VENDIM

Nr. 216, datë 20.4.2018,

PËR PËRCAKTIMIN E KRITERIT TË NOTËS MESATARE PËR PRANIMIN E KANDIDATËVE NË PROGRAMET E STUDIMEVE TË CIKLIT TË PARË DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË OSE TRANSFERIMIN E STUDIMEVE NË VITET E NDËRMJETME TË KËTYRE PROGRAMEVE, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2018–2019

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 1, të nenit 74, të ligjit nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

 1. Kanë të drejtë të aplikojnë për t’u pranuar në programet e studimit të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose për të transferuar studimet në vitet e ndërmjetme të këtyre programeve, në institucionet e arsimit të lartë, kandidatët që kanë përfunduar me sukses arsimin e mesëm të lartë dhe që plotësojnë kriterin e notës mesatare të përcaktuar në këtë vendim.
 2. Për të gjithë kandidatët, të cilët kanë përfunduar arsimin e mesëm të lartë, nota mesatare për pranimin në programet e studimit të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose për të transferuar studimet në vitet e ndërmjetme të këtyre programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2018-2019, të jetë nota 6 (gjashtë). Nota mesatare për pranimin në institucionet e arsimit të lartë përllogaritet si mesatare e thjeshtë e treguesve, si më poshtë vijon:

SHKARKONI TANI APP E MATURËS SHTETËRORE DHE MERRNI NJOFTIMET E FUNDIT TË MATURËS NË KOHË REALE, THJESHT ME NJË KLIKIM !

SHKARKO

 1. a) Mesatarja aritmetike e thjeshtë e notave përfundimtare vjetore të lëndëve për të gjitha vitet e shkollimit në arsimin e mesëm të lartë.
 2. b) Mesatarja aritmetike e thjeshtë e notave të provimeve të Maturës Shtetërore.
 3. Për kandidatët që aplikojnë për t’u pranuar në programet e studimit të fushës së mësuesisë, për vitin akademik 2018–2019, nota mesatare e përllogaritur, sipas këtij vendimi, të jetë nota 7 (shtatë). Programet e studimit të fushës së mësuesisë përcaktohen në shtojcën 1, që i bashkëlidhet dhe është pjesë përbërëse e këtij vendimi. Nota mesatare për pranimin në programet e mësuesisë përllogaritet si mesatare e thjeshtë e treguesve të përcaktuar në shkronjat “a” e “b”, të pikës 2, të këtij vendimi.
 4. Kandidatët që aplikojnë për t’u pranuar në programet e studimeve dyvjeçare, me karakter profesional, nuk kanë detyrimin të plotësojnë kriterin e notës mesatare të parashikuar në pikën 2, të këtij vendimi.
 5. Institucionet arsimore të arsimit të mesëm të lartë dhe njësitë arsimore vendore janë përgjegjëse për përllogaritjen e notës mesatare dhe dërgimin e këtyre të dhënave në Qendrën e Shërbimeve Arsimore.poster optima
 6. Procedurat për njëvlershmërinë e dokumenteve të paraqitura nga shtetasit shqiptarë dhe të huaj, të cilët kanë përfunduar arsimin e mesëm të lartë jashtë vendit, dhe përllogaritja e notës mesatare për këta kandidatë kryhen në Qendrën e Shërbimeve Arsimore, sipas përcaktimeve të pikës 2, të këtij vendimi. Në rastet kur nuk aplikohen provimet e Maturës Shtetërore, komisioni përkatës përcakton mënyrën e përllogaritjes së notës mesatare. Komisioni përkatës dërgon të dhënat te njësia arsimore përkatëse.
 7. Ngarkohen Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Qendra e Shërbimeve Arsimore, institucionet e arsimit të mesëm të lartë, njësitë arsimore vendore dhe institucionet e arsimit të lartë për zbatimin e këtij vendimi.

Shkarkoni VKM —->VKM_nr._2162c_date_20.4.2018

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

 

Matura Shtetërore 2018, miratohet rregullorja

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

Të gjithë nxënësit që ndjekin studimet në vitin e fundit të shkollës së mesme, tashmë mund të njihen me Rregulloren për Zhvillimin e Maturës Shtetërore 2018 në Republikën e Shqipërisë.

Kjo e fundit ka marrë miratimin e Ministrisë së Arsimit, Sportit e Rinisë pas firmosjes së Urdhrit nr.672 nga vetë ministrja Lindita Nikolla.

Sipas rregullores, provimet e maturës zhvillohen vetëm me shkrim për të gjithë ata që kanë mbyllur me sukses vitin e fundit të shkollës së mesme, ndërkohë nxënësit që kanë marrë më pak se 20% të pikëve të testit konsiderohen mbetës.

Në testimet e Maturës Shtetërore 2018, kanë të drejtë të hyjnë maturantët që kanë bërë plotësimin e formularit A1 apo A1Z që do të miratohen nga MASR brenda datës 9 mars të këtij viti.

Më tej, Ministria e Arsimit do të publikojë në portalin e saj si dhe në faqen zyrtare të Qendrës së Shërbimeve Arsimore, formularët A1 dhe A1Z si dhe udhëzuesin e plotësimit online të tyre brenda datës 12 mars 2018-të.

Po në këtë afat, do të shpallet edhe udhëzuesi i plotësimit online të bazës së të dhënave nga KShMSh-ja në portalin “Matura Shtetërore” si dhe në portalin “Maturanti”. “Maturanti/kandidati bën aplikimin online, fillimisht në Portalin Qeveritar e-albania në periudhën 15-30 mars 2018, dhe më pas, në portalin “Matura Shtetërore 2018″, në periudhën 26 mars-10 prill 2018, sipas një plani kalendar të publikuar nga QShA-ja.

Në periudhën 11-20 prill 2018, Komisioni Shkollor i Maturës Shtetërore dhe Komisioni i Maturës Shtetërore pranë drejtorive apo zyrave arsimore plotësojnë online bazën e të dhënave me fushat përkatëse, sipas udhëzuesit të dërguar nga QShA-ja.”,-citohet në Rregulloren e Maturës Shtetërore 2018-të.

Në të gjitha ato raste kur të dhënat mund të mund të kenë gabime, maturantët kanë mundësinë që të dërgojnë vërejtjet e tyre për pasaktësitë e deri në 30 prill 2018-të bëhen të gjitha korrigjimet e nevojshme në sistem.

Plotësimi i formularëve

Maturantët e vitit mësimor 2017-2018, do e plotësojnë formularin A1 në shkollat e arsimit të mesëm ku ndjekin studimet.

“Plotësimi i formularit A1Z, nga maturantët e viteve të mëparshme (kandidatët), bëhet në shkollat ku ata kanë kryer arsimin e mesëm të lartë, ose në shkollën e përcaktuar nga KMSh-ja sipas vendbanimit, nëse shkolla e mesme që kanë përfunduar, është mbyllur”,-bëhet me dije në rregullore.

Këta kandidatë duhet të dorëzojnë pranë KMSH-së një kopje të noterizuar të dëftesës së pjekurisë; vërtetimin me notat e të gjitha viteve të shkollës së mesme, me fotografi; certifikatën e Maturës me notat e të gjitha viteve të shkollës së mesme.

Ndërkohë, plotësimi i formularit AlZ nga kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme jashtë vendit, bëhet në shkollat e përcaktuara nga KMSh-ja e DAR/ZA-së.

Më tej në rregullore theksohet se për shkollat profesionale dhe shkollat e mesme të orientuara, në rastet kur kandidati ka fituar dëftesën e pjekurisë, si provime të detyruara njihen: letërsia dhe matematika (nëse janë dhënë dhe janë fituar); ose një ose dy nga provimet në mungesë të tyre, sipas planit mësimor të shkollës.

Gjithashtu, në nenin 15 të rregullores theksohet se kandidatët nuk lejohen të rijapin provimet me zgjedhje, nëse në maturat e viteve të mëparshme, rezultatet janë më të ulëta se 4.50 e në rastet kur maturantët e kanë dhënë më shumë se një herë një lëndë apo ato me zgjedhje, iu njihet vetëm rezultati i fundit.

Dita e testimeve

Maturanti paraqitet në qendrën e provimit, 1 orë e 30 minuta përpara fillimit të provimit. Në momentin e paraqitjes në mjediset e provimit, duhet të ketë dokumentin e identifikimit dhe mjetet e nevojshme, si: laps, vizore, kompas, makinë të thjeshtë llogaritëse.

Maturantët që dorëzojnë testin, firmosin për dorëzimin e tij në listën që disponon AP-ja. Kandidatët që dorëzojnë testin e provimit përpara kohës së përcaktuar, nuk mund të dalin nga qendra e provimit, para kohës së përfundimit të provimit.

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png