Regjistrimi në universitete, kandidatët në fazën e aplikimit online

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Për të ndjekur studimet në institucionet e arsimit të lartë, maturantët kanë aplikuar në portalin U-albania, duke kryer më parë pagesën e tarifës së aplikimit në vlerën 2000 lekë në zyrat e Postës shqiptare nga data 27 qershor deri më 25 korrik.

Rezultatet gjatë tri viteve të gjimnazit dhe notat e 4 provimeve të maturës shtetërore janë kriteret kyçe për pranimin në universitet të maturantëve .

Portali U-albania nuk do të pranoje aplikime nga maturantet, të cilët nuk plotësojnë edhe kriterin e notës mesatare, që sipas vendimit të këshillit të ministrave është rritur nga 7 në 7.5 për mësuesinë, ndërsa nga 6 në 6.5 për programet e tjera të studimit.

Aktualisht, kandidatët janë në fazën e aplikimit online për degët e studimit përmes portalit U-transparenca. Pas përllogaritjes së pikëve për çdo konkurrent,universitetet afishojnë në ambientet e tyre dhe faqet zyrtare listat e renditjes.

Në datat 2 deri 15 shtator, fituesit paraqesin në sekretaritë mësimore të fakulteteve dokumentacionin përkatës dhe regjistrohen, nga ku bëhen zyrtarisht studentë.

 

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Aplikimi në universitete, maturantët duhet të aplikojnë në portalin U-albania

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Pas mbarimit të provimeve të maturës, nxënësit duhet të ndjekin procedurën për regjistrimin në universitet, në një nga 10 degët e studimit që ata kanë përzgjedhur.

Për të ndjekur studimet në institucionet e arsimit të lartë, maturantët duhet të aplikojnë në portalin U-albania, por më parë duhet të kryejnë pagesën e tarifës së aplikimit në vlerën 2000 lekë në zyrat e Postës shqiptare nga data 27 qershor deri më 25 korrik.

Rezultatet gjatë tri viteve të gjimnazit dhe notat e 4 provimeve të maturës shtetërore janë kriteret kyçe për pranimin në universitet të maturantëve” .

Portali U-albania nuk do të pranoje aplikime nga maturantet, të cilët s’plotësojnë edhe kriterin e notës mesatare, që sipas vendimit të këshillit të ministrave është rritur nga 7 në 7.5 për mësuesinë, ndërsa nga  6 në 6.5 për programet e tjera të studimit. Pas përllogaritjes së pikëve për çdo konkurrent ,universitetet afishojnë në ambientet e tyre dhe faqet zyrtare listat e renditjes. Në datat 2 deri 15 shtator, kush është shpallur fitues paraqet në sekretaritë mësimore të fakulteteve dokumentacionin përkatës dhe regjistrohet. Nga ku bëhet zyrtarisht student.

 

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Formulari A1 dhe A1z, Matura Shteterore 2019

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Formulari A1 mund të plotësohet online në portalin Matura Shtetërore vetëm nga maturantët e vitit shkollor 2018-2019. Çka do të thotë se të gjithë nxënësit që janë duke mbaruar studimet e shkollës së mesme, duhet që të plotësojnë këtë formular, ku do të regjistrojnë provimin me zgjedhje që do të japin, krahas tre provimeve të detyruara.

Mund të na ndiqni në faqen tonë të Instagramit: http://instagram.com/matura.shteterore

blue-great-outdoors-instagram-post.png

@matura.shteterore

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Regjistrimi në IAL Raundi 3, Shtesa – Tetor 2018

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Kandidatët që nuk kanë arritur të aplikojnë në tre raundet (përfshirë këtu edhe ata që nuk kanë plotësuar formularin A1/A1Z), si dhe respektojnë kriterin e notës mesatare sipas vendimit nr. 216, datë 20.04.2018 të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2018–2019”, vijojnë me procedurat e regjistrimit pranë IAL-ve, jashtë portalit U-Albania.

9. Kandidatët aplikojnë pranë IAL-ve, në periudhën 29 tetor deri më 02 nëntor 2018.

10. IAL-të vijojnë me regjistrimin e kandidatëve deri në plotësimin e kuotave për programin përkatës të studimit.

Untitled design (1)

11. Regjistrimi i kandidatëve (që paraqiten personalisht ose nëpërmjet personit të autorizuar prej tij) kryhet pranë sekretarive mësimore në datat 05 nëntor deri më 07 nëntor 2018, sipas dokumentacionit të përcaktuar në këtë udhëzim.

12. Aplikantët dorëzojnë (personalisht ose nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar me prokurë nga ana e tyre), dokumentacionin e mëposhtëm:
a) Dokumentin e identifikimit (kartë identiteti ose pasaportë). Në dosje mbahet vetëm fotokopja.
b) Fotokopjen e noterizuar të diplomës së Maturës Shtetërore ose të dëftesës së pjekurisë, së bashku me certifikatën e notave ose të një dëftese/diplome tjetër studimi të fituar jashtë vendit dhe të njësuar.
c) Deklaratën e paraqitur në shtojcën nr.1, bashkëlidhur këtij udhëzimi, e cila plotësohet nga aplikanti në prani të punonjëses së sekretarisë mësimore të IAL-së dhe që nënshkruhet nga aplikanti dhe nga punonjësja e sekretarisë.

13. Sekretaritë mësimore të fakulteteve të IAL-ve mbajnë regjistër të veçantë për dorëzimin e dokumentacionit, datën dhe orën e dorëzimit, si dhe nënshkrimin e aplikantëve të regjistruar. Në fund të procedurës, nga aplikanti dhe sekretarja firmoset në dy kopje formulari i regjistrimit, një prej të cilave i jepet aplikantit.

14. Institucionet e Arsimit të Lartë për arsye të numrit të ulët të studentëve të regjistruar në programe studimi të ciklit të parë, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të ciklit të dytë, për vitin akademik 2018-2019, me vendim të Senatit Akademik dhe të Bordit të Administrimit ndërpresin regjistrimin e mëtejshëm të studentëve në këto programe studimi. Studentët që janë regjistruar në ciklin e parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të ciklit të dytë, për vitin akademik 2018-2019, në programet e studimit që është ndërprerë regjistrimi me vendim të Senatit Akademik dhe të Bordit të Administrimit, kanë të drejtë të transferojnë studimet brenda të njëjtit institucion të arsimit të lartë, në programe studimi të ngjashme.

15. Brenda datës 16 nëntor 2018, IAL-të përcjellin në QSHA regjistrimet përfundimtare në format elektronik dhe hardcopy.

Udhëzimi zyrtar ———> http://www.arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/UDHEZIMI-NR.18-DT.-21.05.2018-I-AZHORNUAR.pdf

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png