Shkollat profesionale, kriteret për provimet e Maturës 2020

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Maturantët e shkollave profesionale do të japin si provim me zgjedhje në Maturën Shtetërore 2020 lëndën e Teorisë profesionale të integruar, të përzgjedhur sipas profilit të shkollës që kanë frekuentuar. Në udhëzimin e miratuara nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, si dhe nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, janë përcaktuar kriteret se si do të zhvillohen provimet e maturës për nxënësit që kryejnë gjatë këtij viti studimet e shkollës së mesme, si dhe maturantët e viteve të shkuara. Sipas udhëzimit, provimet e Maturës Shtetërore Profesionale 2020, janë: tre provime të detyruara në lëndën e gjuhës shqipe dhe letërsisë, matematikës, gjuhës së huaj, si dhe lënda me zgjedhje e teorisë profesionale të integruar, sipas drejtimit apo profilit që maturanti ka ndjekur në shkollë.  Sipas afateve të përcaktuara, maturantët në datën 8 qershor 2020 do të zhvillojnë provimin e gjuhës së huaj, në datën 11 qershor provimin e gjuhë shqipe dhe letërsisë, për të vijuar më tej në datën 15 qershor me testimin e matematikës,teksa në datën 18 qershor do të zhvillojnë provimin e fundit në lëndën teori profesionale e integruar. Edhe për këtë kategori maturantësh, administrimi i provimeve të Maturës Shtetërore Profesionale 2020 do të bazohet në rregulloren e miratuar pak më herët nga dikasteri i arsimit.

Kriteret për testimin e gjuhës së huaj

Në udhëzim saktësohet se testi i gjuhës së huaj (D3) edhe për shkollat profesionale do të hartohet në përputhje me gjuhën, e cila në planin mësimor të arsimit të mesëm profesional trajtohet si gjuhë e huaj e parë. Testi i provimit të jetë në nivelin gjuhësor që përcaktohet në kurrikul në përfundim të arsimit të mesëm profesional. Për kandidatët e viteve të kaluara (kryesisht të të Maturave Shtetërore 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dhe 2019) që kanë rezultuar jokalues në provimin e gjuhës së huaj, duhet ta rijapin sërish këtë provim përgjatë sezonit të provimeve të 2020-s këtë provim. Ndërsa kandidatët e tjerë (të Maturave Shtetërore para vitit 2014) që aplikojnë me A1Z, nuk do ta rijapin provimin e detyruar të gjuhës së huaj.

Programet orientuese

Provimet e detyruara gjuhë shqipe dhe letërsi, matematikë, gjuhë e huaj e parë dhe programet orientuese të tyre do të të mbështeten në programet ekzistuese të kulturës së përgjithshme të arsimit profesional. Ndërsa provimet e detyruara të teorisë profesionale të integruar, mbështeten në programet orientuese të publikuara në faqen e Agjencisë Kombëtare të Arsimit Formimit Profesional dhe Kualifikimeve. Kandidati, i cili rezulton mbetës në të paktën njërin prej provimeve të detyruara të maturës së vitit 2020, duhet ta rijapë atë sërish në sezonin e vjeshtës që të pajiset më pas me diplomë të përfundimit të shkollës së mesme, çka më pas i hap udhë edhe garës për studimet e larta në institucionet publike dhe private të arsimit të lartë në vend.

Kushtet për maturantët e viteve 2013-2016

Autoritetet e arsimit kanë sqaruar edhe kushtet e dhënies së provimit me zgjedhje për maturantët që kanë kryer studimet e shkollës së mesme në maturat e viteve të shkuara. Konkretisht, kandidati që në Maturën Shtetërore 2013- 2016 ka zgjedhur teorinë profesionale të integruar dhe është kalues, do të pajiset me diplomën e Maturës Shtetërore Profesionale, pavarësisht se mund të rezultojë jokalues në një apo dy provimet e tjera me zgjedhje. Ndërsa në rastet kur ka zgjedhur teorinë profesionale të integruar dhe rezulton mbetës, duhet të rijapë provimin e detyruar të teorisë profesionale të integruar gjatë Maturës 2020, pavarësisht rezultateve të provimeve të tjera me zgjedhje. Gjithashtu bëhet e ditur se kur këta kandidatë kanë zgjedhur dy apo tri lëndë me zgjedhje përgjatë maturave 2013-2016, te të cilat nuk përfshihet Teoria profesionale e integruar, duhet të japë provimin e detyruar të teorisë profesionale të integruar, pavarësisht rezultateve të provimeve të tjera me zgjedhje.

Kushtet për maturantët e para 2011-s

Për kandidatët që kanë marrë Dëftesë pjekurie para vitit 2011 dhe dëshirojnë të aplikojnë për studime në institucionet e arsimit të lartë,  bëhet e ditur se do t’u njihen provimet e detyruara ose provimet e njëvleftshme me to, të njësuara nga njësitë arsimore vendore. Këta kandidatë, në rastet kur nuk ka dhënë provimin e Teorisë profesionale të integruar ose e kanë dhënë dhe nuk kanë rezultuar kalues, kanë të drejtë të japin këtë provim, kur e kanë të nevojshme për plotësimin e kritereve të pranimit të përcaktuara nga institucionet e arsimit të lartë.

Hartimi i testeve dhe skema e vlerësimit

Provimet e detyruara dhe me zgjedhje të Maturës Shtetërore 2020 do të fillojnë në orën 10:00 dhe zgjasin 2 orë e 30 minuta. Testet e provimeve të detyruara dhe të provimit me zgjedhje hartohen, administrohen dhe vlerësohen nga Qendra e Shërbimeve Arsimore (QSHA). Testi për secilin nga provimet e detyruara dhe të provimit me zgjedhje vlerësohet me 60 pikë maksimale. Ndërkohë që për të qenë kalues, maturantët duhet të grumbullojnë detyrimisht 25 për qind të totalit të pikëve me të cilat vlerësohet testi. Maturantët apo kandidatët që rezultojnë mbetës në provimet e Maturës Shtetërore 2020, i rijapin provimet në sesionin e dytë. Institucionet e arsimit të mesëm të lartë  do të organizojnë konsultimet në ndihmë të nxënësve maturantë për provimet e Maturës Shtetërore, sipas një kalendari të miratuar nga zyrat vendore të arsimit parauniversitar. Këto konsultime do të jenë objekt monitorimi nga Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar.

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Plotësimi i formularit A3 – Raundi 3

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Procedurat e aplikimit – Raundi i tretë.

Në periudhën 12 tetor — 14 tetor 2019, do të kryhet procesi i aplikimit online për raundin e tretë në portalin U-Albania. Kanë të drejtë të aplikojnë, duke përzgjedhur deri në 10(dhjetë) programe studimi, të gjithë maturantët/kandidatët që kanë plotësuar formularin A1/A1Z dhe rezultojnë kalues në provimet e Maturës Shtetërore, por që:

 • a. nuk kanë arritur të regjistrohen në raundin e parëose të dytë;
 • b. kanë kryer procesin e aplikimit online në raundin eparë ose të dytë dhe nuk janë shpallur fitues;
 •  c. kanë kryer procesin e aplikimit online në raundin e parë ose të dytë dhe nuk kanë arritur të regjistrohen;
 • d. janë çregjistruar pas përfundimit të raundit të parë ose të dytë.

Maturantët/kandidatët që nuk kanë aplikuar në raundin e parë ose të dytë, përpara aplikimit për zgjedhjen e preferencave në portalin e aplikimit universitar, kryejnë pagesën e tarifës së aplikimit në vlerën 2000 (dymijë)lekë, në zyrat e Postës Shqiptare apo në bankat e nivelit të dytë, nëpërmjet faturës për arkëtim, të cilën e shkarkojnë në portalin U-Albania. Maturantët/kandidatët që kanë aplikuar në raundin e parë dhe do të riaplikojnë në raundin e tretë, nuk duhet tëkryejnë pagesën e tarifës së aplikimit për këtë raund. Pas dorëzimit të mandatit të pagesës, sekretaritë e shkollave konfirmojnë pagesën e kryer brenda datës 11 tetor 2019 në portali U-Albania.

Deri në datën 16 tetor 2019, RASH i përcjell, në formë elektronike dhe zyrtarisht, QSHA-së listën e aplikantëve të raundit të tretë për çdo program studimi.

Copy of Copy of Copy of Copy of Copy of Social Media – Untitled Design (2).pngUNIVERSITETI WISDOM (1)

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

 

Matura Shtetërore/ Provimi i Gjuhës së Huaj, çelësi me përgjigjet e sakta

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

Matura Shtetërore/ Përgjigjet e testit për provimin e parë të detyruar. Skema e vlerësimit për çdo test dhe nivel gjuhe. Testi i ndërtuar në bazë të alternativave, gramatikës dhe zhvillimit të eseve

Pas përfundimit të provimit të parë të Maturës Shtetërore, atij të Gjuhës së Huaj, gazeta “Shekulli” zbardh skemën e vlerësimit për çdo test. Në provimin e zhvilluar dje morën pjesë 36 mijë maturantë nga i gjithë vendi. Ata iu nënshtruan testit të detyruar për njohuritë në gjuhën e parë të huaja  e cila mund të ishte anglisht, gjermanisht, frëngjish, italisht ose spanjisht. Të gjithë maturantët iu nënshtruan provimit në 206 shkolla të vendit, ndërsa procesi u shoqërua me masa të rrepta të sigurisë, ku sipas efektivëve, në shërbim kanë qenë rreth 560 punonjës police dhe 45 automjete policie. Gjuha e Huaj, Anglisht  është e përbërë nga 2 nivele B1 dhe B2, përkatësisht me 2 variante, A dhe B. Maturantë ditën e djeshme u nënshtruan provimit edhe për gjuhën frënge, e cila sipas skemës së vlerësimit ka pasur vetëm nivelin B2, me 2 variantet përkatëse. Për gjuhën e huaj, gjermanisht niveli ka qenë B1dhe testi është zhvilluar vetëm me një variant për të gjitha maturantët. Skema e vlerësimit për gjuhën italiane, ka qenë e nivelit B2, duke pasur 2 variantet A dhe B, për kandidatët. Në këtë maturë, në testimin e gjuhës së huaj, nuk ka munguar as gjuha spanjolle, e cila është zhvilluar me një variant dhe vetëm me një nivel, atë B1. Testimi i çdo gjuhe të huaj është përbërë nga pyetjet me alternativa, të cilat për çdo përgjigje të saktë, vlerësimi është me një pikë. Po ashtu testimi është i ndërtuar në bazë të gramatikës, ku vlerësimi nis me 5 pikë. Në testim, maturantët kanë pasur edhe një ese, me tematika të ndryshme, bazuar kryesisht në marrëdhëniet personale të maturantëve. Si përshkrimi i marrëdhënies së maturantit me prindërit, mikun e ngushtë etj. Provimi i radhës është në 12 qershor, ai i Gjuhës Shqipe.

Mjediset e provimit dhe vlerësimi i testeve

Sipas kushteve të përcaktuara në udhëzim, testi i gjuhës së huaj që do të jepet si provim i detyruar (D3) do të hartohet në përputhje me gjuhën, e cila në planin mësimor të arsimit të mesëm të lartë (gjimnazit) trajtohet si gjuhë e huaj e parë. Testi i provimit do të jetë në nivelin gjuhësor që përcaktohet në kurrikul në përfundim të studimeve të shkollës së mesme që maturanti kryen. Lënda që do të jepet si provim i detyruar i gjuhës së huaj, do të përzgjidhet gjatë plotësimit të formularit A1 dhe A1Z. Për maturantët e viteve 2014-2018, që kanë rezultuar jokalues në provimin e detyruar të gjuhës së huaj, saktësohet se duhet që ta rijapin sërish këtë provim në këtë maturë.

Kushtet

Mjediset ku do të zhvillohen provimet duhet të jenë të ajrosura dhe të ndriçuara. Të kenë të instaluara në vende të sigurta bllokuesit e valëve të telefonisë celulare, për të siguruar bllokimin e plotë të tyre. Të jenë të mjaftueshme për të paktën 50 maturantë, përveç rasteve të veçanta. Largësia ndërmjet çdo maturanti/kandidati të jetë jo më pak se 120 cm, në të katër drejtimet. Maturantët/kandidatët duhet të ulen me fytyrë në të njëjtin drejtim. Sipërfaqja që maturanti/kandidati ka në dispozicion për të shkruar është të paktën 40×30 cm. Në ditën e provimit, në qendrat ku zhvillohet provimi, nuk parashikohen veprimtari të tjera. Në mjediset ku zhvillohet provimi, nuk duhet të ketë tabela ose materiale të tjera që kanë lidhje me lëndën që jepet provim. Çdo qendër që përzgjidhet për zhvillimin e provimeve, duhet të ketë komunikim me rrugët automobilistike.

Vlerësimi

AKP-ja shpall skemën e vlerësimit të testit, jo më vonë se tri orë pas përfundimit të çdo provimi të Maturës. Vlerësimi i përgjigjeve të maturantit bëhet me pikë, të cilat ekuivalentohen në notë të përshkallëzuar. Sa i takon personave të cilët do të kryejnë vlerësimin e testeve, duhet të plotësojnë një sërë kriteresh. Sipas rregullores kërkohet që këta persona të kenë arsimin përkatës në fushën ku do të kryejnë korrigjimet, të kenë më shumë se 5 vite punë në mësimdhënie në shkollë të mesme, në lëndën që do të korrigjojnë. Të jenë korrektë me punën dhe në vlerësimet e mëparshme të maturës shtetërore, të jenë vlerësuar me “mirë” ose “shumë mirë”, e po ashtu dhe në kualifikimin e fundit të mësuesve, si dhe të jenë të certifikuar si vlerësues dhe të mos kenë konflikt interesi.

Skemat e Vlerësimit, Gjuha e Huaj, MSH 2019

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

Matura 2019/ Ja si duhet plotësuar testi dhe fletë-përgjigja e pyetjeve me alternativa

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

Maturantët kanë nisur tashmë me përgatitjet finale për provimin e parë të detyruar të Maturës Shtetërore 2019 që do të zhvillohet pas dy javësh. Duke qenë se në provimet e këtij viti korrigjimi i pyetjeve me alternativa do të bëhet elektronikisht, autoritetet e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe Qendrës së Shërbimeve të Arsimit kanë detajuar udhëzimet se si maturantët duhet të plotësojnë testin, i cili do të shoqërohet edhe nga fleta e përgjigjeve. Plotësimi korrekt i kësaj flete është vendimtar për të siguruar pikët me të cilat vlerësohen pyetjet me alternativa. Në të katër provimet e Maturës Shtetërore 2019, maturantët dhe kandidatët e viteve të shkuara, përveç testit, duhet të plotësojnë dhe një fletë-përgjigje për pyetjet me zgjedhje (alternativa)”, bëjnë me dije ekspertët e Qendrës së Shërbimeve të Arsimit. Sipas modelit të zbardhur, testi për secilën lëndë të detyruar dhe me zgjedhje do të ketë në total 34 pyetje, 20 prej të cilave do të jenë me alternativa, ndërsa pjesa tjetër me zhvillim. Duhet të bëni kujdes në plotësimin e përgjigjeve të sakta në test, si dhe në fletën shoqëruese, sipas udhëzimeve të detajuara në vijim të shkrimit. Në të kundërt rrezikoni humbjen e pikëve. Sa i takon korrigjimit të testeve, ekspertët e MASR kanë deklaruar më herët se secili nga provimet e detyruara, si dhe lënda me zgjedhje do të vlerësohen maksimalisht me 60 pikë, të cilat i korrespondojnë notës më të lartë.

Udhëzimet si duhet të plotësoni testin               

Sipas udhëzimeve të detajuara nga ekspertët e arsimit, maturantët dhe të gjithë kandidatët e tjerë që do të marrin pjesë në provimet e këtij viti, duhet të plotësojnë në fillim testin, pastaj të plotësojnë fletë-përgjigjen për pyetjet me zgjedhje (alternativa). Pyetjet me alternativa mund të jenë të shpërndara në test (jo njëra pas tjetrës), por numrat e pyetjeve në tabelën e fletë-përgjigjes do të jenë në përputhje me numrin që secila pyetje ka në test. Maturanti udhëzohet për të mbushur rrathët e tabelës për secilën pyetje. Bashkëlidhur shkrimit do të gjeni një model të i fletës së përgjigjes që do të shoqërojë testin në secilin provim. “Mbushni me stilolaps rrethin që përfaqëson alternativën e saktë për secilën pyetje me zgjedhje (alternativa). Asnjë formë tjetër e përzgjedhjes së alternativave nuk do të konsiderohet si e vlefshme. Për çdo pyetje, qarkoni fillimisht alternativën e saktë në test, pastaj mbushni rrethin përkatës në tabelën e fletës së përgjigjeve”, këshillojnë ekspertët e QSHA-së.

Rastet kur nuk vlerësoheni me pike

Nëse për një pyetjen fletën shoqëruese të përgjigjeve keni mbushur dy rrathë, përgjigja juaj për këtë pyetje do të konsiderohet e pavlefshme dhe do të vlerësohet me 0 pikë. Gjithashtu bëhet e ditur se nëse për një pyetje nuk keni mbushur asnjë rreth, ajo pyetje do të vlerësohet me 0 pikë. Nëse për një pyetje keni qarkuar alternativën e saktë në test, por nuk keni mbushur rrethin përkatës në tabelën përkatëse të fletës shoqëruese, ajo pyetje do të vlerësohet me 0 pikë. Çka do të thotë se përgjigja e plotësuar në test, edhe pse është e saktë do të vlerësohet me zero pikë. Drejtoritë e të gjitha shkollave të mesme janë informuar tashmë që udhëzuesin bashkë me modelin e fletë-përgjigjes ta vendosin në këndin e maturës të çdo shkolle, si dhe të informojnë maturantët në lidhje me të. Kjo në mënyrë që në ditën e provimit të bëjnë plotësimin e duhur të testit, pa rrezikuar humbjen e pikëve.

Provimi i gjuhës së huaj

Autoritetet e arsimit bëjnë me dije se testi i gjuhës së huaj do të jetë i strukturuar në tre pjesë që janë: Të lexuarit dhe të kuptuarit e një teksti të shkruar që do ketë në përmbajtje rreth 50 për qind të pyetjeve, përdorimin e drejtë i gjuhës (gramatika dhe leksiku) që do ketë rreth 28 për qind të pyetjeve, si dhe të shkruarit me 22 për qind të pyetjeve. Testi i gjuhës së huaj hartohet në përputhje me gjuhën, e cila në planin mësimor të arsimit të mesëm trajtohet si gjuhë e huaj e parë. Teza e provimit do të jetë në nivelin gjuhësor që përcaktohet në kurrikul në përfundim të arsimit të mesëm përkatës.

WhatsApp Image 2019-05-31 at 21.21.42

Provimi i gjuhës shqipe dhe letërsisë

Testi i gjuhës dhe i letërsisë që do të plotësojnë maturantët e këtij viti do të jetë i strukturuar në tre pjesë. Në pjesën e parë të testit, nxënësit do t’i jepet një tekst joletrar rreth të cilit duhet të demonstrojë njohuritë dhe aftësitë gramatikore, drejtshkrimore dhe të pikësimit të gjuhës shqipe. Pyetjet rreth gjuhës shqipe përbëjnë rreth 40 për qind të përmbajtjes së tezës që do të plotësojë nxënësi. Pjesa e dytë e testit do të ketë në përmbajtje një fragment të shkëputur nga lista e veprave letrare të përcaktuara, rreth të cilit gjithashtu do të jenë të përqendruara rreth 40 për qind e pyetjeve sa i takon njohurive që nxënësi duhet të ketë rreth lëndës së letërsisë. Ndërsa pjesa e tretë e testit përfshin esenë. Ekspertët sqarojnë se eseja dëshmon formimin gjuhësor dhe letrar të nxënësit. Ekspertët e arsimit vënë në dukje se tema e esesë mund të lidhet me njërën nga pjesët dhe fragmentet që janë të përshkruara në test. Eseja mund të jetë me tematikë përshkruese, rrëfyese, argumentuese, informuese, paraqitëse, dhe shpjeguese. Pyetjet do të përfshijnë të tria nivelet e vështirësisë.

Provimi i matematikës

Edhe testi i matematikës vlerësohet në total me 60 pikë. Testi ka në përmbajtje 20 pyetje me zgjedhje (alternativa) dhe pyetjet e tjera janë me zhvillim dhe arsyetim. Në pyetjet me zgjedhje duhet të rrethoni vetëm shkronjën përbri përgjigjes së saktë, ndërsa për pyetjet me zhvillim është dhënë hapësira e nevojshme për të shkruar përgjigjen. Bazuar në kurrikulën që nxënësit kanë zhvilluar në shkollë, përmbushja e kompetencave matematikore që një nxënës duhet të zotërojë përgjatë gjithë zhvillimit të lëndës dhe jo vetëm, arrihet nëpërmjet 5 tematikave kryesore që janë: numri, matja, gjeometria, algjebra dhe funksioni (përfshirë derivatin dhe integralin), statistika dhe probabiliteti. Për secilën tematikë është paraqitur pesha që zë secila prej tyre në përmbajtjen e pyetjeve që do të ketë teza finale e këtij provimi. Konkretisht pyetjet rreth tematikës së numrit zënë 17 për qind të tezës, pyetjet rreth matjes 15 për qind, pyetjet gjeometrisë rreth 13 për qind, pyetjet rreth algjebrës dhe funksionit 38 për qind, ndërsa pyetjet rreth statistikës dhe probabilitetit rreth 17 për qind të përmbajtjes së testit.

Rastet kur provimi nuk njihet

Maturanti apo kandidati i viteve të shkuara përjashtohet nga provimi kur konstatohet se:

“Ndryshon vendin që i është caktuar, merr, jep informacion apo kopje, ose komunikon me maturantë të tjerë, kur bën komente për përmbajtjen ose zgjidhjen e testit, kur mban telefon celular, radio ose çdo mjet tjetër komunikimi në mjedisin e provimit, si dhe kur refuzon kontrollin nga ana e administratorëve gjate hyrjes në qendrën e provimit”. Po sipas rregullores, maturantit nuk i njihet rezultati nëse përdor laps, stilolapsa me ngjyra jo si atë të përcaktuar në rregulloren e provimit, nëse ka hequr ose dëmtuar kodin e sekretimit të testit (barkodin), nëse ka dëmtuar testin (palosur, zhubrosur, grisur, vendosur shenja të dallueshme dhe të veçanta), të evidentuara në procesverbal, nëse vërtetohet kopja, e pjesshme, ose e plotë, gjatë procesit të vlerësimit dhe konfirmohet nga KOPOTED, si dhe në rastet kur është marrë masa e përjashtimit nga provimi.

Kujdes në këto tre raste:

 1. Nëse për një pyetje keni mbushur dy rrathë, përgjigja juaj për këtë pyetje do të konsiderohet e pavlefshme dhe do të vlerësohet me 0 pikë.
 2. Nëse për një pyetje nuk keni mbushur asnjë rreth, ajo pyetje do të vlerësohet me 0 pikë.
 3. Nëse për një pyetje keni qarkuar alternativën e saktë në test, por NUK keni mbushur rrethin përkatës në tabelën e mëposhtme, ajo pyetje do të vlerësohet me 0 pikë.

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

E detyrueshme: Si duhet plotësuar fletë-përgjigja për pyetjet me alternativa

Udhëzues për plotësimin e Fletë – Përgjigjes për pyetjet me zgjedhje (Alternativa) të provimeve të MSH 2019

Bëjeni Share që të informoni shokët:  share-512

Në kuadrin e zhvillimit të provimeve të MSH 2019, më poshtë gjeni udhëzuesin për plotësimin e fletëpërgjigjes për pyetjet me zgjedhje (alternativa) si edhe një model të fletë-përgjigjes.
Pyetjet me zgjedhje (alternativa), do të korrigjohen në formë digjitale nga sistemi i ngritur në QSHA.

Në të katër provimet e Maturës Shtetërore 2019, maturantët/kandidatët përveç testit, duhet të plotësojnë dhe një fletë-përgjigje për pyetjet me zgjedhje (alternativa).

Udhëzoni maturantët/kandidatët, të lexojnë me vëmendje udhëzimet e dhëna në fletë-përgjigje, para se ta plotësojnë atë. Fletë-përgjigjet përmbajnë disa udhëzime të përgjithshme për të ndihmuar maturantin/kandidatin në plotësimin e saj.

Maturantët/kandidatët duhet të plotësojnë në fillim testin, pastaj të plotësojnë fletë-përgjigjen për pyetjet me zgjedhje (alternativa).

Pyetjet me alternativa mund të jenë të shpërndara në test (jo njëra pas tjetrës), por numrat e pyetjeve në tabelën e fletë-përgjigjes do të jenë në përputhje me numrin që secila pyetje ka në test.

Udhëzoni maturantin/kandidatin si të veprojë saktë për të mbushur rrathët e tabelës, për secilën pyetje.

Materiali t’u shpërndahet sa më parë shkollave, në mënyrë që nxënësit të familjarizohen me plotësimin e fletë-përgjigjes për pyetjet me zgjedhje (alternativa). Udhëzuesi bashkë me modelin e fletë-përgjigjes, të vendosen në këndin e maturës të çdo shkolle.

Bashkëlidhur një model i fletë-përgjigjes që do të shoqërojë testin në secilin provim.

Shkarkoni modelin e Fletë-Përgjigjes –> Udhezues flete – pergjigje

Bëjeni Share që të informoni shokët:  share-512

Datat e Provimeve të Vjeshtës/ Matura Shtetërore 2019

Shpërndaje me shokët këtë njoftim që informohen: Share-512.png

Matura e vjeshtës do të zhvillohet ndërmjet datave 27 gusht dhe 6 shtator 2019.

Në udhëzimin më të fundit të miratuar nga ministrja e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Besa Shahini, janë përcaktuar datat kur maturantët duhet të paraqiten për të zhvilluar provimet e detyruara dhe atë me zgjedhje të vjeshtës, rezultatet pozitive të të cilave janë vendimtare për vijimin e garës për studimet e larta përgjatë vitit të ri akademik 2019-2020.

“Lëndët dhe datat e provimeve të Maturës Shtetërore, sesioni i dytë janë: gjuha e huaj që do të zhvillohet në datën 27 gusht, provimi i gjuhës shqipe dhe letërsisë që do të zhvillohet në datën 30 gusht. Ndërkohë që në datën 3 shtator maturantët duhet të paraqiten për të dhënë provimin e matematikës. Matura e vjeshtës do të përfundojë në datën 6 shtator me provën e fundit të provimit me zgjedhje”, saktësohet në udhëzimin e miratuar nga ministrja, Besa Shahini.

Kanë të drejtë të hyjnë në provime:

Sipas kushteve të përcaktuara në këtë udhëzim, në sezonin e vjeshtës kanë të drejtë që të japin provimet:

Të gjithë maturantët dhe kandidatët e tjerë që rezultojnë të jenë mbetës në sezonin e qershorit, maturantët që rezultojnë mbetës në një, ose dy lëndë të këtij viti shkollor, detyrime të cilave duhet t’i shlyejnë brenda datës 22 gusht, kandidatët që kanë mbaruar maturën shtetërore para 2018-s, por që nuk kanë shlyer provimet e detyruara apo lëndën me zgjedhje, si dhe kandidatët që kanë kryer studimet e shkollës së mesme jashtë vendit dhe që kanë njehsuar dokumentet shkollore nga QSHA, por që kanë detyrime për të dhënë provime të maturës.

Po sipas udhëzimit, maturantët e viteve të shkuara, si dhe ata që kanë mbaruar shkollën e mesme jashtë vendit për të bërë regjistrimin për provimet e sezonit të vjeshtës duhet të paraqiten në shkollat ku kanë ndjekur arsimin e mesëm, ose në ato që ju caktojnë komisionet e maturës shtetërore të vendbanimit të tyre.

Këta kandidatë duhet që të plotësojnë formularin A1 dhe A1Z në datat 21 dhe 23 gusht. Drejtuesit e shkollave duhet që brenda datës 23 gusht të dërgojnë në institucionin arsimor vendor listën zyrtare të maturantëve që do të marrin pjesë në provimet e sezonit të vjeshtës.

Ambientet ku do zhvillohen provimet

Provimet do të zhvillohen të përqendruara në institucionin arsimor vendor përgjegjës për arsimin parauniversitar.

Këto institucione duhet që të përcaktojnë mjediset ku maturantët dhe kandidatët e viteve të mëparshme do të paraqiten për të zhvilluar provimet e detyruara ose lëndën me zgjedhje, duke mundësuar përqendrimin e tyre sipas kushteve dhe numrit të pjesëmarrësve në testime. Në institucionin arsimor vendor përgjegjës, në të cilin numri i nxënësve është më i madh se 500 do të përdoren 2 mjedise. Lëndët e provimeve të vjeshtës për shkollat e arsimit të mesëm të lartë janë: 3 provime të detyruara, përkatësisht në lëndët gjuhë shqipe dhe letërsi, matematikë, dhe gjuhë e huaj e parë, si dhe një lëndë që do të jepet si provim me zgjedhje nga lista e 11 lëndëve të miratuara për shkollat e mesme të përgjithshme dhe ato artistike, teksa është detajuar edhe lista e lëndëve të provimit me zgjedhje për shkollat e mesme profesionale.

Pikët që duhen për të qenë kalues

Edhe për provimet e vjeshtës, mbetet në fuqi rregulli për pragun minimum kalues. Në këto kushte, për të qenë kalues, si në provimet e detyruara, ashtu edhe në atë me zgjedhje, maturanti apo kandidati i viteve të shkuara, duhet të marrë detyrimisht 20 për qind të pikëve totale me të cilat vlerësohet testi. Përzgjedhja e testeve përfundimtare të provimeve të maturës sërish do të bëhet përmes teknologjisë digjitale. “Kandidatët e viteve të shkuara nuk lejohen të rijapin provimet me zgjedhje, nëse në maturat e viteve të mëparshme kanë marrë rezultate jo më të ulëta se sa 4.50. Në rastet kur kandidati ka dhënë më shumë se një herë një lëndë, në provimet me zgjedhje i njihet vetëm rezultati i vitit të fundi”, detajohet në rregulloren e provimeve. Dikasteri i Arsimit ka përcaktuar se testi i secilit provim, qoftë ky i detyruar, apo me zgjedhje do të vlerësohet maksimalisht me 60 pikë.

Ndëshkimet

Sipas rregullores së miratuar më herët nga MASR, maturanti apo kandidati i viteve të shkuara përjashtohet nga provimi kur konstatohet se:

“Ndryshon vendin që i është caktuar, merr, jep informacion apo kopje, ose komunikon me maturantë të tjerë, kur bën komente për përmbajtjen ose zgjidhjen e testit, kur mban telefon celular, radio ose çdo mjet tjetër komunikimi në mjedisin e provimit, si dhe kur refuzon kontrollin nga ana e administratorëve gjate hyrjes në qendrën e provimit”.

Gjithashtu, maturantit nuk i njihet rezultati nëse përdor laps, stilolapsa me ngjyra jo si atë të përcaktuar në rregulloren e provimit, nëse ka hequr ose dëmtuar kodin e sekretimit të testit (barkodin), nëse ka dëmtuar testin (palosur, zhubrosur, grisur, vendosur shenja të dallueshme dhe të veçanta), të evidentuara në procesverbal, nëse vërtetohet kopja, e pjesshme, ose e plotë, gjatë procesit të vlerësimit dhe konfirmohet nga komisioni përkatës, si dhe në rastet kur është marrë masa e përjashtimit nga provimi.

Testi i gjuhës së huaj

Testi i gjuhës së huaj do të jetë i strukturuar në tre pjesë që janë: Të lexuarit dhe të kuptuarit e një teksti të shkruar që do ketë në përmbajtje rreth 50 për qind të pyetjeve, përdorimin e drejtë i gjuhës (gramatika dhe leksiku) që do ketë rreth 28 për qind të pyetjeve, si dhe të shkruarit me 22 për qind të pyetjeve. Testi i gjuhës së huaj hartohet në përputhje me gjuhën, e cila në planin mësimor të arsimit të mesëm trajtohet si gjuhë e huaj e parë. Teza e provimit do të jetë në nivelin gjuhësor që përcaktohet në kurrikul në përfundim të arsimit të mesëm përkatës.

Testi i gjuhës shqipe dhe letërsisë

Edhe testi i gjuhës shqipe dhe letërsisë do të jetë i strukturuar në tre pjesë. Pjesa e parë do të ketë në përmbajtje një tekst joletrar dhe njohuritë e aftësitë gramatikore, drejtshkrimore dhe të pikësimit. Teksti joletrar (mund të jetë përshkrues, rrëfyes, informues paraqitës dhe argumentues) do të jetë i panjohur për nxënësit.

Pyetjet për njohuritë dhe aftësitë gramatikore, drejtshkrimore e të pikësimit do të integrohen me tekstin joletrar. Pjesa e dytë do të ketë në përmbajtje një tekst letrar, fragmentet e të cilit do të merren nga veprat letrare që janë përcaktuar në programin orientues. Ndërsa pjesa e tretë e testit përfshin esenë.

Testi i matematikës

Testi i matematikës ka në përmbajtje 20 pyetje me zgjedhje (alternativa) dhe pyetjet e tjera janë me zhvillim dhe arsyetim.

Bazuar në kurrikulën që nxënësit kanë zhvilluar në shkollë, përmbushja e kompetencave matematikore që një nxënës duhet të zotërojë përgjatë gjithë zhvillimit të lëndës dhe jo vetëm, arrihet nëpërmjet 5 tematikave kryesore që janë: numri, matja, gjeometria, algjebra dhe funksioni (përfshirë derivatin dhe integralin), statistika dhe probabiliteti.

Konkretisht pyetjet rreth tematikës së numrit zënë 17 për qind të tezës, pyetjet rreth matjes 15 për qind, pyetjet gjeometrisë rreth 13 për qind, pyetjet rreth algjebrës dhe funksionit 38 për qind, ndërsa pyetjet rreth statistikës dhe probabilitetit rreth 17 për qind të përmbajtjes së testit.

Rregullat për provimet e vjeshtës!

 • Provimet e detyruara dhe provimi me zgjedhje do të fillojnë në orën 10:00.
 • Për plotësimin e testeve maturantët do të kenë në dispozicion 2 orë e 30 minuta.
 • Testet e provimeve të detyruara dhe atij me zgjedhje do të administrohen dhe vlerësohen nga Qendra e Shërbimeve të Arsimit.
 • Testi i secilit provim, qoftë ky i detyruar, apo me zgjedhje do të vlerësohet maksimalisht me 60 pikë.
 • Maturanti përjashtohet nga provimi kur: “Ndryshon vendin që i është caktuar, merr, jep informacion apo kopje, ose komunikon me maturantë të tjerë, kur bën komente për përmbajtjen ose zgjidhjen e testit, kur mban telefon celular, radio ose çdo mjet tjetër komunikimi në mjedisin e provimit, si dhe kur refuzon kontrollin nga ana e administratorëve gjate hyrjes në qendrën e provimit”.

Provimet e maturës së vjeshtës do zhvillohen në këto data:

 • Testi i gjuhës së huaj (D3) do të zhvillohet më 27 gusht.
 • Testi i gjuhës shqipe dhe letërsisë (D1) do të zhvillohet me 30 gusht.
 • Testi i matematikës (D2) do të zhvillohet në datën 3 shtator .
 • Testet e i provimit me zgjedhje do të zhvillohet me 6 shtator.

Shkarko udhëzimin zyrtar

Shpërndaje me shokët këtë njoftim që informohen: Share-512.png

 

“Ndryshon Matura Shtetërore, në 2018-2019 vetëm 6 lëndë të detyruara”

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Dorina Rapti, përgjegjëse pranë IZHA, tregon ndryshimet që do ketë në vitin e ardhshëm arsimor. Kurrikula e një lëndë të vetme zgjidhet nga nxënësi për të thelluar njohuritë në funksion të ndjekjes së studimeve në universitet

Dorina Rapti, përgjegjëse e Sektorit të Kualifikimit, pranë Institutit të Zhvillimit të Arsimit (IZHA) tregon për “Shekulli”-n ndryshimet që do ketë në tekstet e lëndëve për Maturën Shtetërore 2018-2019, të cilat do të jenë në përputhje me ndryshimet që parashikohen të bëhen për gjithë sistemin e organizmit të maturës 2019. Konkretisht, do të hartohet udhëzimi për lëndët me zgjedhje dhe trajnimi i mësuesve për klasat e 12-ta që orientojnë maturantët me programet e maturës 2019. Gjithashtu, Rapti tha se një ndryshim tjetër që do ndërmerret nga IZHA ka të bëjë me planin mësimor, ku klasat e 12-ta do të zhvillojnë vetëm 6 lëndë të detyruara dhe pjesën tjetër do ta plotësojnë me lëndët me zgjedhje, që dëshirojnë të studiojnë sipas preferencave të tyre. Ndërsa në lidhje me një shqetësim që kanë ngritur mësuesit dhe nxënësit për zbehjen e teksteve të matematikës, institucioni i IZHA-s, tha për “Shekulli”-n, se do të ndryshojë programi i kësaj lënde dhe për këtë do të angazhohet një grup pune, ku përfshihen edhe pedagogët e institucioneve të arsimit të lartë, që të jetë sa më i përshtatshëm për studentët në universitet.

Znj.Rapti, duke qenë se do bëhen ndryshime për Maturën Shtetërore të vitit të ardhshëm, si do të reflektohet ndryshimi edhe në programet e zhvillimit?

Për maturën e vitit shkollor 2018-2019 është duke u përgatitur e gjithë paketa e dokumentacionit nga Ministria e Arsimit dhe Instituti i Zhvillimit të Arsimit, e cila lidhet me: hartimin e udhëzuesit për mënyrën se si nxënësit do të zgjedhin lëndët me zgjedhje, hartimin e udhëzuesit në ndihmë të shkollave për organizimin e klasave për nxënësit e klasave të 12-ta, sipas lëndëve që ata kanë zgjedhur. Informacionin që nxënësit duhet të kenë në kohën e duhur për kriteret e ofruara nga institucionet e arsimit të lartë, hartimin e programeve orientuese të lëndëve të detyruara dhe provimit me zgjedhje të Maturës Shtetërore 2019, si dhe me materiale të tjera që sigurojnë informacion të mjaftueshëm për nxënësit. Përgatitja e trajnimeve nga IZHA të mësuesve që do të japin mësim në klasat e 12-ta për zbatimin e programeve të lëndëve, si dhe për programet orientuese të provimeve të Maturës Shtetërore 2019.

Pse është menduar vetëm një lëndë me zgjedhje për maturën 2019?

Sipas planit mësimor nxënësit e klasave të 12-ta në vitin shkollor 2018-2019 do të zhvillojnë vetëm 6 lëndë të detyruara njësoj për të gjithë nxënësit, ndërkohë që pjesën tjetër të planit mësimor ata e plotësojnë me lëndët me zgjedhje që dëshirojnë të zhvillojnë sipas interesave të tyre. Në planin mësimor kurrikula me zgjedhje fokusohet në zgjedhjen e lëndëve që nuk zhvillohen në bërthamë. Niveli i një lënde me zgjedhje nënkupton njëherësh; trajtim të lëndës në nivel më të lartë vështirësie, zgjerim të përmbajtjes në krahasim me lëndën bërthamë, por përsëri me nivel më të lartë vështirësie se ai i lëndës bërthamë. Lëndë e re në një fushë të caktuar kurrikulare. Kurrikula me zgjedhje zgjidhet nga nxënësi për të plotësuar formimin e tij të përgjithshëm, të përmbyllë studimet ne arsimin e mesëm të lartë dhe në funksion të ndjekjes së studimeve në institucionet e arsimit të lartë.

Si do të jenë tekstet e provimeve për gjithë sistemin e Maturës Shtetërore për vitin e ardhshëm akademik?

Tekstet për çdo lëndë sipas planit mësimor, do të jenë në përputhje me programet e reja të klasës së 12 të miratuara nga Ministria e Arsimit. Lidhur me testet në maturën e vitit 2019 do të kemi 3 provime të detyruara që janë: Gjuhë Shqipe dhe Letërsi (të dyja lëndët në një provim) Matematikë (niveli bazë) Gjuhë e huaj e parë, si dhe do të ketë një provim me zgjedhje të cilën nxënësit e zgjedhin nga lista e lëndëve të përcaktuara e Udhëzimin e Maturës Shtetërore 2019.

Konkretisht cilat janë tekstet që do ndryshojnë dhe më çfarë arsyetimi do ta ndërmerrni një nisme të tillë?

Tekstet e klasës 12-të do të ndryshojnë për të gjitha lëndët, për shkak të programeve të reja dhe të ndryshuara që janë hartuar me kurrikulën bazuar në kompetenca. Siç besoj jeni në dijeni, që prej 4 vitesh në sistemin e arsimit para universitar po zbatohet kurrikula bazuar në kompetenca, e cila sjell si domosdoshmëri hartimin e teksteve të reja që ndihmojnë nxënësin për zhvillimin e këtyre kompetencave.

Ka pasur shumë ankesa nga mësuesit dhe nxënësit për tekstet e matematikës, të cilat janë zbehur dhe nuk janë në përputhshmëri me nivelin e nxënësve. Keni menduar të bëni ndryshime në tekstet e kësaj lëndë?

Sipas planit mësimor të gjimnazit me të cilën janë njohur të gjithë mësuesit edhe nxënësit, që në fillim të zbatimit të kësaj kurrikule, në klasën e 12-të nxënësit do të kenë mundësi të zgjedhin për të zhvilluar programin e lëndës së matematikës në nivelin bazë apo të zhvillojnë programin e lëndës së matematikës, e cila përveç nivelit bazë përmban edhe nivelin e avancuar. Ky program është hartuar nga grup pune, ku janë përfshirë edhe pedagogë te institucioneve te arsimit te larte dhe është i përshtatshëm për nxënësit që të vazhdojnë më tej studimet në arsimin e lartë. Sigurisht edhe tekstet në lëndën e matematikës do t’i referohen zbatimit të këtyre programeve. Përpos kësaj për nxënësit që kërkojnë të studiojnë edhe më shumë lëndën e matematikës, IZHA ka përgatitur modul kurrikular e cila përmban zgjerim edhe më shumë të tematikave të tjera në lëndën e matematikës. Nxënësit mund ta zgjedhin këtë modul kurrikular në kuadër të lëndëve me zgjedhje për të zgjeruar më tej dijet e tyre në këtë lëndë.

Nisma “3 në 6 orë”, i detyron nxënësit të keq ushqehen pranë pikave ambulante të shitjes

Ambulantët pranë shkollave janë një zgjidhje e detyruar për një pjesë të nxënësve të Elbasanit për të ngrënë gjatë kohës që qëndrojnë në Shkollë. Shpesh herë, kjo i ekspozon ata përballë rreziqeve shëndetësore, pasi produktet e shpejta që konsumojnë janë të ndjeshëm ndaj faktorëve të jashtëm. Rastet e helmimeve kanë qenë të shumta. Qyteti është përzgjedhur për zbatimin e projektit bëjmë detyrat në klasë ku përfshihet edhe ushqimi i kontrolluar, por zbatimi nuk ka nisur ndaj, nxënësit kanë dy alternativa: Buke me vete ose t’i drejtohen ambulantëve që qëndrojë pranë kangjellave.

Në lidhje me fenomen, i cili kërcënon shëndetin e fëmijëve ka reaguar kryeinspektori Aurel Kaja, i cili pasi ka konstatuar 30 raste aktivitetesh të paligjshme, paralajmëron një aksion për t’i dhënë fund abuzivitetit. “Janë konstatuar mbi 30 raste ku janë hapur objekte brenda shkollave që kryejnë aktivitet të paligjshëm”, shprehet Kaja. Ndërsa garantimi i cilësisë së ushqimit për nxënësit është një qëllim i shpallur tashmë i shumë institucione, por në shumë qytete duket se ende ka shumë punë për të bërë.

Udhëzimi, si ndryshon Matura Shtetërore 2018-2019

Sipas nenit 102 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë të neneve 26 dhe 51 të Ligjit Nr. 69 datë 21.06.2012 “për sistemin arsimor para universitar në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar: Lëndët e Provimeve të Maturës Shtetërore 2019 për shkollat e arsimit të mesëm të lartë të jenë; Provime të detyruara: Gjuhë shqipe dhe letërsi, Matematikë dhe Gjuhë e huaj dhe një provim me zgjedhje. Testi i gjuhës së huaj (D3) të hartohet në përputhje me gjuhën e cila në planin mësimor të arsimit të mesëm të lartë trajtohet si gjuhë e huaj e parë.

Testi i provimit të jetë në nivelin gjuhësor që përcaktohet në kurrikul në përfundim të arsimit të mesëm të lartë. Gjuha e huaj si provim i detyruar, përzgjidhet gjatë plotësimit të formularit A1/A1Z. Kandidatët e viteve të kaluara( të maturave shtetërore 2014, 2015, 2016, 2017 dhe 2018), që kanë rezultuar jo kalues në provimin D3, duhet ta rihapin këtë provim. Kandidatët e tjerë, (të maturave shtetërore para vitit 2014) që aplikojnë me A1Z, nuk do japin provimin e detyruar D3.

Provimi me zgjedhje

Lista e lëndëve të provimit me zgjedhje për shkollat e arsimit të mesëm dhe të lartë, do të jetë: Kimi, fizikë, biologji, histori, gjeografi, qytetari dhe psikologji, Ekonomi. Provimet e detyruara të mbështeten vetëm në kurrikulën bërthamë. Programet orientuese të provimeve të detyruara(gjuhë shqipe dhe letërsi, Matematikë, Gjuhë e huaj e parë) për të gjithë maturantët/kandidatët të jenë në përshtatje me programet ekzistuese të arsimit të mesëm të lartë.

Programet orientuese

Programet orientuese të lëndëve me zgjedhje janë të njëjta për të gjithë maturantët/kandidatët që plotësojnë formularin A1/A1Z.Programi orientues i lëndëve me zgjedhje përmban programin e lëndës bërthamë dhe atë me zgjedhje. Maturanti/kandidati zgjedh një lëndë nga lista e lëndëve me zgjedhje, pavarësisht nëse e ka zhvilluar ose jo, apo i është ofruar ose jo ajo lëndë nga shkolla. Kandidati që ka dhënë dy ose më shumë provime me zgjedhje dhe është vlerësuar me notë të përshkallëzuar jo më të vogël se 4.50(nota 5), i njihen ato provime dhe nuk mund t’i japë më. Kandidati, i cili rezulton mbetës në të paktën njërin prej provimeve të detyruara të Maturës Shtetërore, duhet ta ri japë atë që të pajiset me diplomë. Kandidatët, që në maturat shtetërore 2013-18 kanë zgjedhur për të dhënë dy provime me zgjedhje dhe; kanë mbetur në të dy provimet, të japin vetëm një lëndë nga lista e lëndëve me zgjedhje të këtij udhëzimi; rezultojnë kalues në një prej tyre, të pajisen me diplomën e maturës.

Kandidatët që në Maturën Shtetërore 2012 kanë zgjedhur për të dhënë tre provime me zgjedhje dhe; kanë mbetur në dy ose tri provime, të japin vetëm një lëndë nga lista e lëndëve me zgjedhje të këtij udhëzimi; rezultojnë kalues në dy prej tyre, të pajisen me diplomën e maturës. Kandidatët të cilët kanë marrë dëftese pjekurie 2011 dhe dëshirojë të aplikojnë për studime në institucionet e arsimit të lartë, t’u njihen provimet e detyruara dhe me zgjedhje ose provimet e njëvlershme me to, të njësuara nga njësitë arsimore vendore. Këta kandidatë, në rastet kur kanë dhënë provime me zgjedhje ose i kanë dhënë dhe nuk kanë rezultuar kalues, kanë të drejtë të japin një provim me zgjedhje kur e kanë të nevojshme për plotësimin e kritereve të pranimit të përcaktuara nga institucionet e arsimit të lartë.

Mehmeti: Në listë mungojnë shumë lëndë të rëndësishme

Ndryshimet që janë ndërmarrë nga Ministria e Arsimit për Maturën Shtetërore 2018-19, kanë nxitur reagime te ekspertët e arsimit, të cilët konkludojnë në uljen e cilësisë për pranimet në universitet. Ndriçim Mehemeti, ekspert për arsimin para universitar tha për gazetën “Shekulli”, se në listën e lëndëve me zgjedhje mungojnë shumë lëndë të rëndësishme, si gjuha e huaj apo Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit (TIK), të cilat kërkohen në treg. Ndërsa zgjedhja e një lëndë të vetme nga maturantët ul peshën e provimeve të Maturës Shtetërore, tha Mehmeti.

“Fakti që do të jepet vetëm një lëndë me zgjedhje, ul peshën dhe rëndësinë e provimeve te MSH. Po nxënësit që kanë dhënë dy provime me zgjedhje, çfarë përparësie do të kenë në krahasim me ata që do të japin vetëm 1 provim; Pika 6/a e udhëzimit ka një kundërshtim brenda saj: Në këtë pikë, udhëzimi shprehet se “kandidatët që kanë mbetur në dy ose tri provime të japin vetëm një lëndë nga lista e lëndëve me zgjedhje. Po nëse një kandidat është kalues në një provim nga tre provime që ka dhënë, përse duhet të japë edhe një tjetër, pasi në ketë mënyrë atij i bëhen dy provimeve me zgjedhje, kur ne të njëjtin udhëzim pika 2/1, flitet për një provim me zgjedhje. Lisat e lëndëve me zgjedhje është shumë e ngushte dhe kombinime të çuditshme lëndësh.

Lista e lëndëve me zgjedhje, çuditërisht nuk përfshin lëndë të tilla, si gjuhë të huaja apo TIK. Kjo e fundit është një nga kërkesat e tregut dhe maturanti nuk ka të drejtë ta zgjedh. Atëherë shtrohet pyetja se kriter për të shkuar në Inxhinieri elektronike, Informatike, TIK, do të jenë vetëm lëndët e  Kimisë, Biologjisë dhe Fizikës? Më duket se edhe në këtë rast ka një kontradikte të madhe. Po me nxënësit e Koreografisë dhe shkollave të muzikës si do të bëhet. Përse ata të mos kenë mundësi të japin provim si lëndë me zgjedhe lëndët e profesionit të tyre si: Histori Arti, Histori Muzike, Histori Baleti. Ajo çka përben një skandal në gjykimin tim, është fakti se provimet e MSH 2018 bëhen në një hark kohor mjaft të shkurtër nga data 4 deri në 20 qershor. Pra, maturantët do të kenë jo më shumë se 4 ditë për përgatitjen e provimeve, çka i fut në ankth dhe stres maturantët”, shprehet eksperti.

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png