Shpërndaje me shokët që të informohenShare-512.png

Materiali i mëposhtëm është marrë nga faqja zyrtare e ASCAP

a) Procesi mësimor gjatë periudhës së kthimit në mjediset e shkollës do të zhvillohet sipas parimit të distancimit social.
b) Drejtoria e shkollës merr masa për higjenizimin e shkollës dhe respektimin e kërkesave sipas “Protokollit për qëndrimin dhe lëvizjet në shkollë (COVID-19)”.

c) Drejtoria e shkollës riorganizon klasat e 12-ta sipas lëndës së provimit me zgjedhje.
d) Drejtoria e shkollës përgatit listat e emrave të maturantëve sipas ndarjes së re deri në datë 15 maj.
e) Gjatë periudhës së kthimit në shkollë, drejtoria merr masa që stafi i shërbimit psiko-social dhe stafi i shërbimit mjekësor të jenë të pranishëm në shkollë dhe të kujdesen për mirëqenien e nxënësve. Stafi i shërbimi psiko-social organizon takime me nxënës që ditën e parë të kthimit në shkollë duke krijuar një klimë të ngrohtë dhe bashkëpunuese.
f) Gjatë periudhës së kthimit në shkollë, drejtoria e shkollës harton orarin e ri mësimor dhe e përshtat atë që nxënësit të zhvillojnë vetëm orë mësimi në lëndët e provimeve të Maturës Shtetërore. Pra, çdo ditë mësimi do të zhvillohen lëndët: Gjuhë shqipe/Letërsi, Matematikë, Gjuhë e huaj e parë, si dhe lënda që nxënësi ka zgjedhur si provim me zgjedhje.
g) Të gjithë mësuesit që japin mësim në maturë, gjatë muajit qershor do të plotësojnë evidencat e statistikave të kërkuara nga drejtoria e shkollës mbi rezultatet e nxënësve, frekuentimin e tyre etj., dhe do t’i dorëzojnë te stafi drejtues.
h) Drejtoria e shkollës, gjatë muajit qershor, krijon kushtet në shkollë për plotësimin e
dokumentacionit shkollor si: të regjistrave sipas klasave, të certifikatave të maturës shtetërore të nxënësve, të amzave të shkollës etj.
i) Drejtorët e shkollave raportojnë mbi mbylljen e vitit shkollor në ZVA, lidhur me rezultatet dhe problematikat për punën me nxënësit maturantë.
j) ZVA-të raportojnë në DRAP dhe në DPAP, lidhur me rezultatet dhe problematikat për punën me nxënësit maturantë.

Shpërndaje tek shokët që të informohen

Lini një koment

%d bloggers like this: