Bashkësitë numerike. Numri Real. Bashkësia R


bashkesite

Fuqitë me eksponentë realë, rrënjët, logaritmet


fuqitefuqite 2

Shëndrrime identike të shprehjeve shkronjore


shendrrime

Funksioni numerik. Grafiku i funksionit


funksionifunksioni 2funksioni 3

Vargu Numerik. Progresionet


vargu numerik

Ekuacionet me një ndryshore


ekuacionetekuacionet 2

Inekuacionet. Zgjidhja e inekuacioneve


inekuacionet

Sistemet e ekuacioneve dhe inekuacioneve


sistemet e ekuacioneve

Përkufizimi dhe vetitë kryesore të funksioneve trigonometrike të kendit të ngushtë e të këndit të cfarëdoshëm në rrethin trigonometrik


trigonometritrigonometri 2

Formulat e Trigonometrisë. Identitete dhe ekuacione


formula trigonometri

Teorema e sinusit dhe kosinusit


teorema e sinusit

Vektorët


vektoretvektoret 2

Ekuacioni i vijës në plan. Ekuacioni i drejtëzës në raste të vecanta


drejtezadrejteza 2

Vijat e gradës së dytë. Vetitë, format, ekuacionet dhe tangjentet e tyre


vijat e gradesvijat e grades 2vijat e grades 3

Plani dhe drejtëza në hapësirë. Teorema e tri pinguleve


plani

Sipërfaqet dhe vëllimet e trupave gjeometrike


siperfaqet vellimet

Limiti i funksionit. Vazhdueshmëria e funksionit


limiti

Derivati i funksionit


derivati

Monotonia dhe përkulshmëria e funksionit


monotonia

Sipërfaqet dhe perimetrat e figurave plane


siperfaqetsiperfaqet 2

Kongruenca dhe ngjashmëria e figurave


kongurencakongurenca 2

Vlera më e madhe dhe më e vogël e funksionit


vlera e funksionit

Integrali i pacaktuar


integrali i pacaktuarintegrali i pacaktuar 2

Integrali i caktuar


integrali i caktuar

Kombinatorika


kombinatorika

Probabiliteti dhe statistika


probabiliteti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.