December 1, 2023

Më poshtë do të gjeni formulat më kryesore në lëndën e Matematikës të ndara sipas kapitujve. Disa nga formulat më poshtë janë pjesë e kurrikulës së vjetër, ndaj mos i merrni në konsideratë, përdorni ato që ju nevojiten.

Bashkësitë numerike. Numri Real. Bashkësia R


bashkesite

Fuqitë me eksponentë realë, rrënjët, logaritmet


fuqitefuqite 2

Shëndrrime identike të shprehjeve shkronjore


shendrrime

Funksioni numerik. Grafiku i funksionit


funksionifunksioni 2funksioni 3

Vargu Numerik. Progresionet


vargu numerik

Ekuacionet me një ndryshore


ekuacionetekuacionet 2

Inekuacionet. Zgjidhja e inekuacioneve


inekuacionet

Sistemet e ekuacioneve dhe inekuacioneve


sistemet e ekuacioneve

Përkufizimi dhe vetitë kryesore të funksioneve trigonometrike të kendit të ngushtë e të këndit të cfarëdoshëm në rrethin trigonometrik


trigonometritrigonometri 2

Formulat e Trigonometrisë. Identitete dhe ekuacione


formula trigonometri

Teorema e sinusit dhe kosinusit


teorema e sinusit

Vektorët


vektoretvektoret 2

Ekuacioni i vijës në plan. Ekuacioni i drejtëzës në raste të vecanta


drejtezadrejteza 2

Vijat e gradës së dytë. Vetitë, format, ekuacionet dhe tangjentet e tyre


vijat e gradesvijat e grades 2vijat e grades 3

Plani dhe drejtëza në hapësirë. Teorema e tri pinguleve


plani

Sipërfaqet dhe vëllimet e trupave gjeometrike


siperfaqet vellimet

Limiti i funksionit. Vazhdueshmëria e funksionit


limiti

Derivati i funksionit


derivati

Monotonia dhe përkulshmëria e funksionit


monotonia

Sipërfaqet dhe perimetrat e figurave plane


siperfaqetsiperfaqet 2

Kongruenca dhe ngjashmëria e figurave


kongurencakongurenca 2

Vlera më e madhe dhe më e vogël e funksionit


vlera e funksionit

Integrali i pacaktuar


integrali i pacaktuarintegrali i pacaktuar 2

Integrali i caktuar


integrali i caktuar

Kombinatorika


kombinatorika

Probabiliteti dhe statistika

 


Shpërndaje tek shokët që të informohen

Lini një koment

Discover more from Matura Shtetërore

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: