Maturantët i nënshtrohen sot provimit të dytë

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

Sot mbahet provimi i dytë i detyruar i maturës shtetërore, ai i Gjuhës shqipe dhe Letërsisë. Provimi nis në orën 10:00 dhe zgjat dy orë e 30 minuta.

Provimi i letërsisë, ashtu sikurse të gjitha provimet e tjera do të jetë me 60 pikë në total. Do të ketë pyetje me alternativa, pyetje me zhvillim mbi tekstin që jepet si dhe një ese.

Kujtojmë se më 7 qershor u mbajt provimi i parë i maturës shtetërore, ai i gjuhës së huaj. Në ndryshim nga viti i kaluar që niveli i gjuhës së huaj ka qenë B1, këtë vit u bë B2, kjo për shkak se nuk ka më gjuhë të huaj me zgjedhje.

WhatsApp Image 2019-05-31 at 21.21.42

Ndërkohë që nxënësit ishin ende duke iu nënshtruar provimit, teza e anglishtes u publikua në rrjet. Ish-kryeministri Sali Berisha denoncoi se drejtorët e shkollave kanë nisur të shpërndajnë tezën në këmbim të votave.

Pas pesë ditësh, maturantët do t’i nënshtrohen testimit të tretë, atij të matematikës që do të jepet më 17 qershor.

Provimet e maturës shtetërore përfundojmë më 24 qershor, me lëndën me zgjedhje.

Për 15 nxënës do të ketë një mësues mbikqyrës si dhe nuk do të mungojnë bllokuesit e valëve, për të pasur një proces të drejtë testimi.

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

Matura 2019/ Ja si duhet plotësuar testi dhe fletë-përgjigja e pyetjeve me alternativa

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

Maturantët kanë nisur tashmë me përgatitjet finale për provimin e parë të detyruar të Maturës Shtetërore 2019 që do të zhvillohet pas dy javësh. Duke qenë se në provimet e këtij viti korrigjimi i pyetjeve me alternativa do të bëhet elektronikisht, autoritetet e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe Qendrës së Shërbimeve të Arsimit kanë detajuar udhëzimet se si maturantët duhet të plotësojnë testin, i cili do të shoqërohet edhe nga fleta e përgjigjeve. Plotësimi korrekt i kësaj flete është vendimtar për të siguruar pikët me të cilat vlerësohen pyetjet me alternativa. Në të katër provimet e Maturës Shtetërore 2019, maturantët dhe kandidatët e viteve të shkuara, përveç testit, duhet të plotësojnë dhe një fletë-përgjigje për pyetjet me zgjedhje (alternativa)”, bëjnë me dije ekspertët e Qendrës së Shërbimeve të Arsimit. Sipas modelit të zbardhur, testi për secilën lëndë të detyruar dhe me zgjedhje do të ketë në total 34 pyetje, 20 prej të cilave do të jenë me alternativa, ndërsa pjesa tjetër me zhvillim. Duhet të bëni kujdes në plotësimin e përgjigjeve të sakta në test, si dhe në fletën shoqëruese, sipas udhëzimeve të detajuara në vijim të shkrimit. Në të kundërt rrezikoni humbjen e pikëve. Sa i takon korrigjimit të testeve, ekspertët e MASR kanë deklaruar më herët se secili nga provimet e detyruara, si dhe lënda me zgjedhje do të vlerësohen maksimalisht me 60 pikë, të cilat i korrespondojnë notës më të lartë.

Udhëzimet si duhet të plotësoni testin               

Sipas udhëzimeve të detajuara nga ekspertët e arsimit, maturantët dhe të gjithë kandidatët e tjerë që do të marrin pjesë në provimet e këtij viti, duhet të plotësojnë në fillim testin, pastaj të plotësojnë fletë-përgjigjen për pyetjet me zgjedhje (alternativa). Pyetjet me alternativa mund të jenë të shpërndara në test (jo njëra pas tjetrës), por numrat e pyetjeve në tabelën e fletë-përgjigjes do të jenë në përputhje me numrin që secila pyetje ka në test. Maturanti udhëzohet për të mbushur rrathët e tabelës për secilën pyetje. Bashkëlidhur shkrimit do të gjeni një model të i fletës së përgjigjes që do të shoqërojë testin në secilin provim. “Mbushni me stilolaps rrethin që përfaqëson alternativën e saktë për secilën pyetje me zgjedhje (alternativa). Asnjë formë tjetër e përzgjedhjes së alternativave nuk do të konsiderohet si e vlefshme. Për çdo pyetje, qarkoni fillimisht alternativën e saktë në test, pastaj mbushni rrethin përkatës në tabelën e fletës së përgjigjeve”, këshillojnë ekspertët e QSHA-së.

Rastet kur nuk vlerësoheni me pike

Nëse për një pyetjen fletën shoqëruese të përgjigjeve keni mbushur dy rrathë, përgjigja juaj për këtë pyetje do të konsiderohet e pavlefshme dhe do të vlerësohet me 0 pikë. Gjithashtu bëhet e ditur se nëse për një pyetje nuk keni mbushur asnjë rreth, ajo pyetje do të vlerësohet me 0 pikë. Nëse për një pyetje keni qarkuar alternativën e saktë në test, por nuk keni mbushur rrethin përkatës në tabelën përkatëse të fletës shoqëruese, ajo pyetje do të vlerësohet me 0 pikë. Çka do të thotë se përgjigja e plotësuar në test, edhe pse është e saktë do të vlerësohet me zero pikë. Drejtoritë e të gjitha shkollave të mesme janë informuar tashmë që udhëzuesin bashkë me modelin e fletë-përgjigjes ta vendosin në këndin e maturës të çdo shkolle, si dhe të informojnë maturantët në lidhje me të. Kjo në mënyrë që në ditën e provimit të bëjnë plotësimin e duhur të testit, pa rrezikuar humbjen e pikëve.

Provimi i gjuhës së huaj

Autoritetet e arsimit bëjnë me dije se testi i gjuhës së huaj do të jetë i strukturuar në tre pjesë që janë: Të lexuarit dhe të kuptuarit e një teksti të shkruar që do ketë në përmbajtje rreth 50 për qind të pyetjeve, përdorimin e drejtë i gjuhës (gramatika dhe leksiku) që do ketë rreth 28 për qind të pyetjeve, si dhe të shkruarit me 22 për qind të pyetjeve. Testi i gjuhës së huaj hartohet në përputhje me gjuhën, e cila në planin mësimor të arsimit të mesëm trajtohet si gjuhë e huaj e parë. Teza e provimit do të jetë në nivelin gjuhësor që përcaktohet në kurrikul në përfundim të arsimit të mesëm përkatës.

WhatsApp Image 2019-05-31 at 21.21.42

Provimi i gjuhës shqipe dhe letërsisë

Testi i gjuhës dhe i letërsisë që do të plotësojnë maturantët e këtij viti do të jetë i strukturuar në tre pjesë. Në pjesën e parë të testit, nxënësit do t’i jepet një tekst joletrar rreth të cilit duhet të demonstrojë njohuritë dhe aftësitë gramatikore, drejtshkrimore dhe të pikësimit të gjuhës shqipe. Pyetjet rreth gjuhës shqipe përbëjnë rreth 40 për qind të përmbajtjes së tezës që do të plotësojë nxënësi. Pjesa e dytë e testit do të ketë në përmbajtje një fragment të shkëputur nga lista e veprave letrare të përcaktuara, rreth të cilit gjithashtu do të jenë të përqendruara rreth 40 për qind e pyetjeve sa i takon njohurive që nxënësi duhet të ketë rreth lëndës së letërsisë. Ndërsa pjesa e tretë e testit përfshin esenë. Ekspertët sqarojnë se eseja dëshmon formimin gjuhësor dhe letrar të nxënësit. Ekspertët e arsimit vënë në dukje se tema e esesë mund të lidhet me njërën nga pjesët dhe fragmentet që janë të përshkruara në test. Eseja mund të jetë me tematikë përshkruese, rrëfyese, argumentuese, informuese, paraqitëse, dhe shpjeguese. Pyetjet do të përfshijnë të tria nivelet e vështirësisë.

Provimi i matematikës

Edhe testi i matematikës vlerësohet në total me 60 pikë. Testi ka në përmbajtje 20 pyetje me zgjedhje (alternativa) dhe pyetjet e tjera janë me zhvillim dhe arsyetim. Në pyetjet me zgjedhje duhet të rrethoni vetëm shkronjën përbri përgjigjes së saktë, ndërsa për pyetjet me zhvillim është dhënë hapësira e nevojshme për të shkruar përgjigjen. Bazuar në kurrikulën që nxënësit kanë zhvilluar në shkollë, përmbushja e kompetencave matematikore që një nxënës duhet të zotërojë përgjatë gjithë zhvillimit të lëndës dhe jo vetëm, arrihet nëpërmjet 5 tematikave kryesore që janë: numri, matja, gjeometria, algjebra dhe funksioni (përfshirë derivatin dhe integralin), statistika dhe probabiliteti. Për secilën tematikë është paraqitur pesha që zë secila prej tyre në përmbajtjen e pyetjeve që do të ketë teza finale e këtij provimi. Konkretisht pyetjet rreth tematikës së numrit zënë 17 për qind të tezës, pyetjet rreth matjes 15 për qind, pyetjet gjeometrisë rreth 13 për qind, pyetjet rreth algjebrës dhe funksionit 38 për qind, ndërsa pyetjet rreth statistikës dhe probabilitetit rreth 17 për qind të përmbajtjes së testit.

Rastet kur provimi nuk njihet

Maturanti apo kandidati i viteve të shkuara përjashtohet nga provimi kur konstatohet se:

“Ndryshon vendin që i është caktuar, merr, jep informacion apo kopje, ose komunikon me maturantë të tjerë, kur bën komente për përmbajtjen ose zgjidhjen e testit, kur mban telefon celular, radio ose çdo mjet tjetër komunikimi në mjedisin e provimit, si dhe kur refuzon kontrollin nga ana e administratorëve gjate hyrjes në qendrën e provimit”. Po sipas rregullores, maturantit nuk i njihet rezultati nëse përdor laps, stilolapsa me ngjyra jo si atë të përcaktuar në rregulloren e provimit, nëse ka hequr ose dëmtuar kodin e sekretimit të testit (barkodin), nëse ka dëmtuar testin (palosur, zhubrosur, grisur, vendosur shenja të dallueshme dhe të veçanta), të evidentuara në procesverbal, nëse vërtetohet kopja, e pjesshme, ose e plotë, gjatë procesit të vlerësimit dhe konfirmohet nga KOPOTED, si dhe në rastet kur është marrë masa e përjashtimit nga provimi.

Kujdes në këto tre raste:

  1. Nëse për një pyetje keni mbushur dy rrathë, përgjigja juaj për këtë pyetje do të konsiderohet e pavlefshme dhe do të vlerësohet me 0 pikë.
  2. Nëse për një pyetje nuk keni mbushur asnjë rreth, ajo pyetje do të vlerësohet me 0 pikë.
  3. Nëse për një pyetje keni qarkuar alternativën e saktë në test, por NUK keni mbushur rrethin përkatës në tabelën e mëposhtme, ajo pyetje do të vlerësohet me 0 pikë.

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

E detyrueshme: Si duhet plotësuar fletë-përgjigja për pyetjet me alternativa

Matura shtetërore 2019/ Për herë të parë, korrigjimi do të jetë elektronik! Gjini: Do shtohen masat e sigurisë

Bëjeni Share që të informoni shokët:  share-512

Për herë të parë në Shqipëri, korrigjimi i testeve të maturës i është besuar teknologjisë. Drejtoresha e përgjithshme e politikave në arsim pranë ministrisë, Zamira Gjini në një intervistë për Report Tv ka prezantuar ndryshimet që do të pësojë ky proces.

Këtë vit, 36 mijë maturantë do t’u nënshtrohen 4 testeve të detyruar, një më pak se matura e kaluar e ndërsa do t’u përgjigjen dhe 20 pyetjeve alternative, këto të fundit të korrigjuara nga një pajisje teknologjike.

@universiteti_qiriazi

Gjithashtu, Gjini ka theksuar se do të krahas ndryshimeve në test, do të ketë edhe masa të shtuara sigurie gjatë kohës kur zhvillohet provimi. Ajo u ka bërë thirrje maturantëve të heqin dorë nga çdo metodë kopjimi, pasi do të ketë penalitete.

“Këtë vit ka një provim me zgjedhje më pak, pra maturantët nuk kanë 5 provime të maturës shtetërore por kanë 4 provime, 3 të detyruara dhe një provim me zgjedhje. Unë gjej rastin këtu t’i bëj thirrje edhe njëherë maturantëve, dhe prindërve të tyre të bëjnë kujdes në ditët e provimit, të mos marrin celularë me vete pasi do të ketë një administrim dhe një kërkesë të lartë për të menaxhuar maturën shtetërore. Ajo që ka ndryshuar sivjet, është edhe mënyra e korrigjimit të testeve të maturës shtetërore, pasi QSHA, do të realizojë për herë të parë, korrigjimin e pyetjeve me alternativa në mënyrë të dixhitalizuar, nëpërmjet skanimit, e cila rrit më shumë sigurinë e korrigjimit të këtyre testeve “, tha për Report Tv Gjini.

Datat kur do të zhvillohen 4 testet e maturës janë 7 qershor, provimi i gjuhës së huaj; 12 qershor provimi i letërsisë dhe gjuhës shqipe;17 qershor provimi i matematikës dhe përfundon me lëndët me zgjedhje të cilat do të zhvillohen në datën 24 qershor.

Bëjeni Share që të informoni shokët:  share-512

Udhëzues për plotësimin e Fletë – Përgjigjes për pyetjet me zgjedhje (Alternativa) të provimeve të MSH 2019

Bëjeni Share që të informoni shokët:  share-512

Në kuadrin e zhvillimit të provimeve të MSH 2019, më poshtë gjeni udhëzuesin për plotësimin e fletëpërgjigjes për pyetjet me zgjedhje (alternativa) si edhe një model të fletë-përgjigjes.
Pyetjet me zgjedhje (alternativa), do të korrigjohen në formë digjitale nga sistemi i ngritur në QSHA.

Në të katër provimet e Maturës Shtetërore 2019, maturantët/kandidatët përveç testit, duhet të plotësojnë dhe një fletë-përgjigje për pyetjet me zgjedhje (alternativa).

Udhëzoni maturantët/kandidatët, të lexojnë me vëmendje udhëzimet e dhëna në fletë-përgjigje, para se ta plotësojnë atë. Fletë-përgjigjet përmbajnë disa udhëzime të përgjithshme për të ndihmuar maturantin/kandidatin në plotësimin e saj.

Maturantët/kandidatët duhet të plotësojnë në fillim testin, pastaj të plotësojnë fletë-përgjigjen për pyetjet me zgjedhje (alternativa).

Pyetjet me alternativa mund të jenë të shpërndara në test (jo njëra pas tjetrës), por numrat e pyetjeve në tabelën e fletë-përgjigjes do të jenë në përputhje me numrin që secila pyetje ka në test.

Udhëzoni maturantin/kandidatin si të veprojë saktë për të mbushur rrathët e tabelës, për secilën pyetje.

Materiali t’u shpërndahet sa më parë shkollave, në mënyrë që nxënësit të familjarizohen me plotësimin e fletë-përgjigjes për pyetjet me zgjedhje (alternativa). Udhëzuesi bashkë me modelin e fletë-përgjigjes, të vendosen në këndin e maturës të çdo shkolle.

Bashkëlidhur një model i fletë-përgjigjes që do të shoqërojë testin në secilin provim.

Shkarkoni modelin e Fletë-Përgjigjes –> Udhezues flete – pergjigje

Bëjeni Share që të informoni shokët:  share-512

Njoftim për fotokopje testi, MSH 2019

Bëjeni Share që të informoni shokët:  share-512

NJOFTIM

Në zbatim të nenit 26, pika 9, të Rregullores së Maturës Shtetërore 2019, të gjithë maturantët/kandidatët që do të japin provimet e MSH 2019, kanë të drejtë të kërkojnë fotokopjen e testit dhe të fletëpërgjigjes, pas përfundimit të të gjitha provimeve.
Çdo maturant/kandidat që kërkon fotokopjen e testeve të Maturës dhe të fletëpërgjigjeve përkatëse, duhet të paraqesë kërkesën në shkollë brenda 3 ditëve nga shpallja e rezultateve të secilit provim.
ZVAP mbledhin kërkesat për fotokopje nga çdo shkollë dhe i dorëzojnë ato në QSHA brenda 4 ditëve nga shpallja e rezultateve të secilit provim.
Gjithashtu, informohen të gjithë maturantët/kandidatët se kërkesat për fotokopje të testit dhe të fletëpërgjigjes mund të kryhen online në portalin ealbania, duke përdorur shërbimin “Kërkesë për kopje të testit të Maturës”, brenda 3 ditëve nga shpallja e rezultateve të secilit provim.

Untitled design (1)

Pas trajtimit të kërkesës, QSHA do të nisë kopjen e testit për secilin maturant/kandidat që e ka kërkuar atë, në “Hapësira ime”, seksioni “Dokumentet e mia”, në llogarinë përkatëse të çdo maturanti/kandidati, në e-albania. Maturantët/kandidatët do të njoftohen edhe me e-mail, në kohën që shërbimi do t’u kthejë përgjigje.
Ky shërbim ofrohet nga QSHA pa pagesë.

Shkarkojeni njoftimin ketu –> njoftim fotokopje testi msh2019

Bëjeni Share që të informoni shokët:  share-512

Stresi para provimeve të maturës shtetërore

Dr. Aida Zhupa

Çdo vit, mijëra maturantë në të gjithë Shqipërinë përballen me provimet e Maturës Shtetërore, si një hap i rëndësishëm drejt të ardhmes së tyre. Për pasojë, periudha e fundvitit kthehet në stres jo vetëm për nxënësit, por edhe për prindërit dhe mësuesit. Menaxhimi i mirë i kësaj situate do i ndihmonte maturantët të kishin rezultate më të larta në këto testime. Si duhet kuptuar ky proces?

Është diçka krejt normale që çdo lloj testimi të krijojë stres, por niveli i lartë i tij mund të shndërrohet në një pengesë serioze, që e bën nxënësin të ndihet konfuz, të kenë nivel të ulët përqendrimi dhe deri pasoja për shëndetin mendor e fizik të tij, si pagjumësi, nervozizëm, ankth etj.

Çfarë i streson më shumë maturantët gjatë kësaj periudhe? Një ndër faktorët kryesor është pasiguria, e cila vjen të paktën për dy arsye: Së pari, ndryshimi i shpeshtë i procedurave të këtij testimi, duke krijuar një terren të panjohur për të gjithë—nxënësit, mësuesit dhe prindërit. Së dyti, dhe pasojë e së parës, mungesa e një organizimi dhe pune efikase nga ana e shkollës dhe mësuesve të lëndëve përkatëse, për konsultimin e maturantëve.

Përballja me të panjohurën, sigurisht shton ankthin dhe kthehet në pengesë për përqëndrimin gjatë sezonit të provimeve. Ndryshimet e shpeshta të kurrikulës së shkollës së mesme, të teksteve dhe programeve lëndore i kanë çorientuar si mësuesit, ashtu dhe nxënësit. Rezultat i këtyre ndryshimeve janë përmbajtja dhe formati i testeve, që do të zhvillohen këtë vit, si për lëndët e detyruara, ashtu dhe për ato me zgjedhje. Ky ndryshim ka krijuar konfuzion dhe pasiguri te maturantët e këtij viti shkollor, të cilët përballen për herë të parë me to. Për ta bërë terrenin më të njohur dhe situatën më pak stresuese, mësuesit, në bashkëpunim me drejtoritë e shkollave, nevojitet të jenë të kujdesshëm në sqarimin e detajuar e të vazhdueshëm të programeve të maturës për secilën lëndë, duke u bazuar në objektivat e hartuara nga specialistë të fushës.

Megjithë vështirësitë, siç janë ngarkesa e mësuesve në fund të vitit dhe numri i madh i nxënësve në shkollat publike, nuk është i pamundur organizimi i konsultimeve me maturantët. Kjo është rruga më e mirë, sepse janë mësuesit e lëndëve ata që mund t’i orientojnë drejt nxënësit e tyre, pasi i njohin më mirë vështirësitë dhe problemet që ata kanë pasur në të gjithë nivelet e shkollimit. Në këtë mënyrë mund të shmangen edhe probleme të tjerë, që lidhen me konsultimet private që zhvillohen gjatë kësaj periudhe nga një pjesë e mirë e nxënësve dhe që sjellin rrezikun e humbjes së kohës dhe shpenzimeve të tepërta financiare për familjet e tyre. Nga ana tjetër, konsultimet ezhvilluara privatisht nga individë të ndryshëm, shpesh jo profesionistë, nuk rezultojnë të suksesshëm, pasi “konsultuesit” nuk janë në kontakt me programet orientues të maturës dhe ndryshimet e tyre.

Faktori tjetër, burimi i pasigurisë së nxënësve dhe që ka pasoja afatgjata për të ardhmen e tyre ka të bëjë me nivelin e njohurive që ata kanë marrë në vazhdimësi, gjatë të gjithë cikleve të arsimimit. Njihen tashmë vështirësitë e të nxënit në ditët e sotme, kur gjithmonë e më shumë krijohet bindja se fëmijët dhe të rinjtë kanë humbur interesin për shkollën. Kjo dukuri është e pranuar kudo në botë, edhe në vendet e zhvilluar, për pasojë e bumit të informacionit që fëmijët e të rinjtë marrin çdo ditë në rrugë dhe forma të ndryshme informale, ndër të cilat, pa dyshim, më i rëndësishmi është përdorimi i internetit. Për këtë arsye, shkolla nuk mund të vazhdojë më me metodat tradicionale, ku rolin qendror vazhdon ta luaj mësuesi dhe të mësuarit teorik riprodhues. Përfshirja aktive e nxënësve në procesin e të nxënit ndodh atëhere kur mësimi dhe njohuritë që ata marrin në shkollë iu përshtaten interesave të tyre për jetën dhe nevojave të kohës sonë. Kjo pjesëmarrje dhe puna krijuese e tyre në lëndë të ndryshme rrisin vetëvlerësimin dhe interesimin e nxënësve për shkollën, çka mundëson që maturantët të dinë të përballen me sfidat që ndeshur, me besimin se do t’ia dalin me sukses.

Në përfundim, mund të themi se menaxhimi sa më i mirë i kohës që ka mbetur deri në provimet e matures do të ishte rruga për mbylljen me sukses të kësaj prove. Në kuadrin e sfidave të shumta, matura shtetërore duhet të shihet si një përvojë që mobilizon forcën e vullnetit dhe rrit dëshirën e të rinjve për sukses.