Vendimi, sa duhet të jetë mesatarja e gjimnazit për Universitetin e Mjekësisë

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Voltiza Duro – Të gjithë maturantët që dëshirojnë të vazhdojnë studimet e larta në një nga degët e Universitetit të Mjekësisë për vitin akademik 2020-2021, tashmë mund të njihen me kriteret që duhet të plotësojnë për t’u pranuar. ‘Gazeta Shqiptare’ zbardh sot vendimin e Senatit Akademik të këtij universiteti, mesataren që duhet të kenë si dhe koeficientët përkatës bazuar në llojin e shkollës së mesme që kanë përfunduar kandidatët. “Në zbatim të ligjit Nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë” si dhe në përputhje me ndryshimet në kurrikulë e arsimit të mesëm në Republikën e Shqipërisë, Senati Akademik i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, në mbledhjen e datës 28.02.2019, vendosi kriteret e pranimit në programet e ciklit të parë si dhe në programet e integruara të studimit të ciklit të dytë, për vitin akademik 2020-2021″,-thekson Universiteti i Mjekësisë.

Kriteret

Në vendimin nr. 21, datë 28.02.2019 “Për miratimin e kritereve të pranimit në programet e studimit të ciklit të parë dhe programet e integruara të studimit të ciklit të dytë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, për vitin akademik 2020-2021”, bëhet me dije edhe mesatarja për çdo degë. Përkatësisht, maturantët e interesuar për Mjekësinë e Përgjithshme, Farmacinë apo Stomatologjinë duhet të kenë një mesatare me të lartë se 8.5 gjatë viteve të gjimnazit. Ndërkohë ata që dëshirojnë të vazhdojnë studimet e larta për shëndet Publik duhet të kenë një mesatare mbi notën 8. Sakaq, një mesatare gjimnazi mbi 7.5 kërkohet për degët Infermieri e Përgjithshme, Fizioterapi, Mami, Teknikë Imazherie, Teknikë Laboratori e Logopedi. Ndërsa për të ndjekur studimet për Teknikë Dentare apo Higjenist Dentar, maturantët duhet të kenë një mesatare gjimnazi mbi notën 7.

Nota mesatare minimale përllogaritet si mesatare aritmetike e thjeshtë e notave përfundimtare vjetore të lëndëve për të gjitha vitet e shkollimit në arsimin e mesëm dhe mesatarja aritmetike e thjeshtë e notave të provimeve të Maturës Shtetërore. “Kriteret e pranimit të studentëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë për vitin akademik 2020-2021, përbëhet nga nota mesatare aritmetike e provimeve të Maturës Shtetërore 40% ku nëse një kandidat jep provim me zgjedhje: Kimi, Fizikë, Biologji, nota e provimit shumëzohet me 1.4; nëse një kandidat jep provim lëndë me zgjedhje, të ndryshme nga lëndët e mësipërme, nota e provimit shumëzohet me koeficientin 1”,-thuhet në vendim. Ndërkohë, nota mesatare aritmetike e shkollës së mesme për të gjitha vitet ka një peshë prej 30% gjatë përllogaritjes së pikëve për tu pranuar në Universitetin e Mjekësisë. “Nota mesatare aritmetike e lëndëve formuese (Fizikë, Kimi dhe Biologji), të zhvilluara gjatë tri viteve të shkollës së mesme 30%, ku lëndët e mësipërme në vitin e tretë të shkollës së mesme shumëzohen me koeficient 1.25.

Tabela e plote

VSA-21-date-28-02-19-Kriteret-20-21

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

 

 

Matura Shtetërore 2019: Udhëzimi për procedurat e regjistrimit në Institucionet e Arsimit të Lartë

98dae298905ac74103710eb4e40091e1.jpg

Bëjeni Share që të informoni shokët:  share-512

Ministria e Arsimit ka përcaktuar procedurën e aplikimit dhe regjistrimit të studenteve në universitet. Me një udhëzimi MASR i njeh maturantët me proceduat e regjistrimit në universitet. Udhëzimi përcakton edhe datën e nisjes së garës dhe shpalljen e fituesve ia lë në dorë Qendrës së Shërbimeve Arsimore dhe Rrjetit Akademik Shqiptar.

“a. Procesin e regjistrimit dhe administrimit të rezultateve të të gjitha viteve të arsimit të mesëm të lartë të maturantëve/kandidatëve, që kanë plotësuar formularin e aplikimit A1 ose AlZ në Portalin Matura Shtetërore Online;

b. ndërveprimin me portalin U-Albania nëpërmjet përcjelljes në RASH të bazës së plotë të të dhënave të maturanteve/kandidatëve aplikues me formularët Al/ A1Z;

c. prodhimin e certifikatës së maturës shtetërore”, thuhet në këtë udhëzim.

Kushtet për aplikimit

Janë katër kritere që çdo kandidat për në IAL duhet të plotësojë përpara se t’i futet procesit të aplikimit. Përfundimi me sukses i gjimnazit, vërtetuar me diplomën e maturës, është kushti i parë. Nota mesatare e barabartë ose më e lartë se 6.5 për programet e përgjithshme, mbi 7.5 për mësuesit dhe më e lartë për disa degë të mësuesisë, përbën një tjetër kusht aplikimi. Po ashtu, një kandidat që i futet garës nuk duhet të rezultojë i regjistruar në një tjetër program studimi, duke qenë se as sistemi nuk e lejon. Përjashtim bëjnë vetëm nxënësit dhe studentët e shkëlqyer.

“a. Procesin e përzgjedhjes nga maturantët/kandidatët të preferencave në programet e studimit të ciklit të parë të studimeve dhe/ose programeve të studimeve me karakter profesional dhe/ose programeve të integruara të studimeve të ciklit të dyte, me kohë të plotë, të shpallura nga IAL-të (publike dhe jopublike).

b. Përcjelljen IAL-ve të bazës së plotë të të dhënave të maturantëve/kandidatëve, që kanë përzgjedhur programet e studimit që këto IAL ofrojnë.

c. Procesin e shpalljes së listave renditëse të kandidatëve në rang kombëtar sipas renditjes dhe përllogaritjes se pikëve nga IAL-të.

d. Procesin e regjistrimit dhe të çregjistrimit të studentëve në IAL publike dhe jopublike për ciklin e parë të studimeve dhe/ose programeve të studimeve me karakter profesional dhe/ose programeve të integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, të shpallura nga IAL-te (publike dhe jopublike).

e. Sinkronizimin e regjistrimeve sipas çdo IAL-je në rang kombëtar dhe lëvizjen e vijës së kuqe.

f. Dhënien online të informacioneve të nevojshme për maturantët/kandidatët për ndjekjen në mënyrë dinamike, përgjatë raundit të parë dhe raundit të dytë, të procesit të shpalljes se fituesve”, thuhet në udhëzimin e ministrisë.

Raundet

Ashtu si vitet e kaluara, do të jenë tre raunde aplikimi. I pari do të ketë 7 faza 48-orëshe, ku secili aplikant ndjek ecurinë e procesit të shpalljes fitues të tij në një ose disa programe studimi të përzgjedhura në formularin e aplikimit. “Në periudhën e caktuar në kalendarin e miratuar me urdhër të titullarëve të QSHA dhe RASH, për çdo vit akademik, do të kryhet procesi i aplikimit online për raundin e dytë në Portalin U-Albania. Kanë të drejtë të aplikojnë, duke përzgjedhur deri në 10 (dhjetë programe studimi, të gjithë maturantët/kandidatët, të cilët kanë plotësuar formularin A1/AlZ dhe rezultojnë kalues në provimet e Maturës Shtetërore, por që: a. nuk kanë arritur të aplikojnë në raundin e parë; b. kanë kryer procesin e aplikimit online në raundin e parë dhe nuk janë shpallur fitues; c. kanë kryer procesin e aplikimit online në raundin e parë dhe nuk kanë arritur të regjistrohen; d. janë çregjistruar pas përfundimit të raundit të parë”, thuhet mes të tjerash në udhëzim. Po ashtu nëse korrespondon merita me dëshirën e tij duhet të paraqitet në fakultet për të bërë regjistrimin në fazën përkatëse. Zhvendosja e vizës së kuqe do të bëhet shtatë herë duke shpallur fitues të rinj. Në degët ku nuk ka më kandidatë në pritje, lista rikthehet edhe njëherë nga fillimi. Ndryshe nga i pari, raundi i dytë ndahet në 5 faza, ndërsa i treti në tre faza 48-orëshe. Në përfundim të garës, nëse ka ende kuota bosh, MAS iu lë dorë të lirë universiteteve të regjistrojnë studentë të rinj. Mjafton që ata të kenë aplikuar. Në këtë pikë duhet pasur kujdes. Kandidatët duhet të tregohen vigjilentë, duke aplikuar në degë që i dëshirojnë, por edhe meritojnë.

Shkarkoni udhëzimin zyrtar —-> Udhezimi-nr.-10-date-15.05.2019-Pranimet-ne-IAL

Bëjeni Share që të informoni shokët: share-512

Publikohen Kuotat dhe tarifat e Universitetit të Tiranës

Bëjeni Share që të informoni shokët:share-button

Pas bërjes publike të datave për aplikimet për maturantët që duan të zgjedhin Universitetin e Tiranës për studimet e Larta, janë bërë publike dhe kuotat e pranimit  si dhe tarifat e pagesës për programet e Ciklit të Parë të Studimit, Bachelor, në Universitetin e Tiranës, për vitin akademik 2018-2019.

Bëjeni Share që të informoni shokët:share-button


Maturantë, për ju që keni mesatare nën 6 dhe nuk keni mundësi të konkuroni në degët e tjera, Universiteti Qiriazi ofron programe studimi 2 vjeçare në TEKNOLOGJI INFORMACIONI me 3 Profile :
1. Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
2. Elektronikë
3. Web Design

TEKNOLOGJI USHQIMORE me 3 Profile :
1. Teknologji të Produkteve Bimore
2. Teknologji të Produkteve Shtazore
3. Teknologji e Pijeve dhe Ujit

Gjithashtu Universiteti Qiriazi akordon 100 bursa studimi per rregjistrimet në vitin akademik 2018/2019.

Bursat e studimit jepen sipas këtyre kritereve:

Bursë e plotë, për 30 maturantët aplikojnë dhe regjistrohen përfundimisht, që kanë arritur një mesatare të shkollës së mesme mbi 9.5.
Gjysmë Bursë, për 30 maturantët që aplikojnë dhe regjistrohen përfundimisht, që kanë arritur një mesatare të shkollës së mesme 9- 9.49.
Çerek Bursë, 40 maturantët që aplikojnë dhe regjistrohen përfundimisht, që kanë arritur një mesatare të shkollës së mesme 8- 8.99.

www.qiriazi.edu.al          email: info@qiriazi.edu.al