Universiteti i Mjekësisë në Tiranë ka dalë ditën e sotme me një vendim lidhur me ecurinë e vitit akademik duke e quajtur të mbyllur, si dhe lidhur me procesin e zhvillimit të provimeve.

Në vendim theksohet se studentët ruajnë të drejtën e frekuentimit me dëshirë të seancave të prapambetura më vitin e ardhshëm me grupet e rregullta mësimore.

Ndërkohë provimet do të zhvillohen me shkrim duke ruajtur distancën për shkak të Covid-19 ose në formën online , sikurse ka njoftuar një ditë më parë edhe nga Fakulteti i Gjuhëve të huaja.

Kjo formë e provimit në ditancë do të vihet në zbatim për lëndët ose modulet kur është e mundur. Ndërkohë që studentët në vitin e fundit akademik që nuk kanë provime të mbartura, mund të nisin punimin e diplomës.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.