Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

Ashtu si edhe vitet e kaluara, provimi i detyruar do të ketë në total 25 pyetje, ndër të cilat 13 me alternativa dhe 12 me zhvillim. Gjithsej provimi do të ketë 50 pikë.

Ndryshe është i strukturuar provimi me zgjedhje, i cili përmban në total 40 pikë dhe 20 pyetje. Pyetjet me alternativa janë 10 duke u vlerësuar me 1 pikë secila, ndërsa pyetjet me shtjellim përbëjnë 30 pikët e tjera të provimit.

Datat e provimeve të Maturës Shtetërore 2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.