Udhezimi rreth regjistrimit ne IAL per fazen e pare dhe dokumentat qe nevojiten:

-Te giithe kandidatet, te cilet kane kryer procesin e aplikimit ne raundin e pare dhe jane shpallur  fitues nga IAL-te, duhet td kryejne procesin e regiistrimit online dhe me dokumentacion ne sekretarite mesimore te IAL-ve ne programin e studimit ku deshirojne te vazhdojne studimet, ne datat 13 – 20 shtator 2016. Kandidati qe eshte shpallur fitues ne me shume se nje program studimi,  lejohet te regjistrohet vetem ne njerin nga programet e studimit ku eshte fitues.

– Sekretarite mdsimore te IAL-ve do te pranojne dokumentacionin per te giithe kandidatet fitues.  Kandidatet dorezojne personalisht, ose nepermjet perfaqesuesit te autorizuar nga ana e tyre, dokumentacionin e meposhteme:

a. Dokumentin e identifikimit (karte identiteti ose pasaporte).
Ne dosje mbahet vetem fotokopja e nje prej dokumenteve te identifikimit.

b. Fotokopjen e noterizuar te diplomds se Maturds Shteterore bashku me
certifikaten e notave, ose te nje deftese/diplome vendit dhe te njesuar ne MAS.
ose deftesen e pjekurise .

c. Deklaraten e paraqitur ne shtojcen bashkelidhur udhezimit nr.13, e
cila plotesohet nga kandidati ne prani te punonjeses se sekretarise mesimore
te IAL-se dhe nenshkruhet nga kandidati kjo e fundit. Shkarkojeni ketu —->Deklaratë
d. Dy fotografi personale.

– Sekretarite mesimore te fakulteteve te IAL-ve mbajne regjister te vecante per dorezimin e dokumentacionit me te dhenat mbi daten dhe oren e dorezimit, si dhe nenshkrimin e kandidateve  te regiistruar. Kandidati, pasi ka bere regiistrimin me dokumentacion dhe ka nenshkruar ne regjister, NUK ka te drejte te ndryshoje programin e studimit.

 

 

 

Shpërndaje tek shokët që të informohen

Lini një koment

%d bloggers like this: