Shpërndaje tek shokët që të informohen
Ju bëjmë me dije se numri i aplikantëve fitues të regjistruar sipas programeve të studimit që ofron Universiteti Bujqësor i Tiranës dhe kuotave të lira janë si vijon:

Përditësuar më: 18.09.2016  16:00

 

ID

FAKULTETI, DEPARTAMENTET

2016 – 2017

Kuota 

Te regjistruar

FAKULTETI EKONOMISË DHE AGROBIZNESIT

540

106

45

Menaxhim Agrobiznesi

120

26

49

Infomatikë Biznesi

70

13

46

Ekonomi & Politika Agrare

90

24

48

Menaxhim i Turizmit Rural

70

8

50

Ekonomiks i Aplikuar

70

12

47

Financë Kontabilitet

120

23

FAKULTETI BUJQËSISË DHE MJEDISIT

640

109

56

Agromjedis & Ekologji

100

27

53

Prodhim Bimor

90

17

54

Zooteknisë & Biznes Blegtoral

90

7

55

Akuakulture & Menaxhim Peshkimi

90

17

52

Hortikulturë

90

15

51

Mbrojtje Bimësh

90

17

57

Inxhineri agrare -Agromekanizim

90

9

FAKULTETI BIOTEKNOLOGJISË DHE USHQIMIT

154

32

58

Teknologji Agroushqimore

95

21

59

Vreshtari Enologji

59

11

FAKULTETI SHKENCAVE PYJORE

120

16

60

Mbarështrim Pyjesh

60

12

61

Përpunim Druri

60

4

FAKULTETI MJEKSISË VETERINARE

160

25

62

Mjekësi Veterinare

100

17

63

Menaxhim Veterinar 2 vjecar

60

8

UBT Gjithsej

1614

288

Leave a Reply