Udhezimi rreth regjistrimit ne IAL per fazen e dyte dhe dokumentat qe nevojiten:

– Te giithe kandidatet, te cilet kane kryer procesin e aplikimit ne raundin e dye dhe jane shpallur fitues  nga IAL-te, duhet te kryejne procesin e regjistrimit online dhe me dokumentacion ne sekretarite mesimore te IAL-ve, ne programin e studimit ku deshirojne te vazhdojne studimet, deri me date 16 tetor 2016. Kandidati qe eshte shpallur fitues ne me shume se nje program studimi, lejohet t0 regjistrohet me dokumentacion vetem
ne njerin nga programet e studimit ku eshte fitues.

– Sekretarite mdsimore te IAL-ve do te pranojne dokumentacionin per te giithe kandidatet fitues.  Kandidatet dorezojne personalisht, ose nepermjet perfaqesuesit te autorizuar nga ana e tyre, dokumentacionin e meposhteme:

a. Dokumentin e identifikimit (karte identiteti ose pasaporte).
Ne dosje mbahet vetem fotokopja e nje prej dokumenteve te identifikimit.

b. Fotokopjen e noterizuar te diplomds se Maturds Shteterore bashku me
certifikaten e notave, ose te nje deftese/diplome vendit dhe te njesuar ne MAS.
ose deftesen e pjekurise .

c. Deklaraten e paraqitur ne shtojcen bashkelidhur udhezimit nr.13, e
cila plotesohet nga kandidati ne prani te punonjeses se sekretarise mesimore
te IAL-se dhe nenshkruhet nga kandidati kjo e fundit.

d. Dy fotografi personale.

– Pas dates 16 tetor 2016, deri me date 20 tetor 2016, sekretarite mesimore te IAL-ve do te regfistrojne online dhe me dokumentacion, deri ne plotesimin e numrit te kuotave per programin e studimit perkates, te giithe kandidatet e tjere qe kerkojne te regjistrohen, do regjistrohen duke respektuar renditjen ne lista. Kandidati nuk mund te regjistrohet ne me shume se nje program studimi.

Shpërndaje tek shokët që të informohen

Lini një koment

%d bloggers like this: