Shpërndaje tek shokët që të informohen

VKM Nr.407 datë 1.06.2016, për përcaktimin e notës mesatare për pranimin e kandidatëve në IAL

Leave a Reply