Udhëzimi teknik për plotësimin e formularit të aplikimit për në IAL

Udhëzimi Nr.13 datë 22.07.2016, për procedurat e pranimit dhe regjistrimit në IAL

Njoftim për plotësimin e formularit të aplikimit

Kalendari për aplikimi

Programet e studimit

Fatura për arkëtim për plotësimin e formularit për në IAL

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.