Procesi i regjistrimit, Raundi i Tretë

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Procesi i regjistrimit, Raundi i Tretë

Në datat e përcaktuara në kalendarin e miratuar me urdhër të titullarëve të QSHA dhe RASH, për çdo vit akademik, të gjithë aplikantët, të cilët kanë kryer procesin c aplikimit në raundin e tretë dhe janë shpallur fitues. kryejnë procesin e regjistrimit pranë IAL-ve, me dokumentacion në sekretaritë mësimore në programin e studimit ku dëshirojnë të vazhdojnë studimet.

Periudha c parashikuar në kreun III, Gj1 është e ndarë në 3 faza 48-orëshe. Secili aplikant ndjek ecurinë e procesit të shpalljes fitues të tij në një apo disa programe studimi, nga ato që ka përzgjedhur në formularin e aplikimit.

Kur aplikanti është shpallur fitues, duhet të paraqitet pranë IAL-së ku dëshiron të regjistrohet, brenda afatit 48-orësh. Nëse aplikanti nuk regjistrohet brenda afatit 48 orësh, ai humbet të drejtën e regjistrimit në ato programe studimi ku ishte shpallur fitues në atë fazë.

Për programet c studimit të ofruara nga IAL-të, për të cilat:
c) Nuk përcaktohen kritere shtesë nga IAL-ja përkatëse, me përjashtim të notës mesatare:
d) Numri i kandidatëve është i njëjtë apo më i ulët se numri i kuotave të miratuara:
nuk aplikohet ndarja në faza 48-orëshe dhe kandidatët kanë të drejtën ce regjistrimit, gjatë gjithë periudhës së regjistrimeve të raundit të tretë.

Për ndjekjen e ecurisë së procesit të shpalljes së fituesve gjatë 3 fazave 48-orëshe MASR dhe RASH do të publikojnë një Udhëzues Teknik në faqet përkatëse zyrtare
dhe në portalin U-Albania http://ualbania.al

Beder programet (3)

Procesi i regjistrimeve nga sekretaritë mësimore, me dokumentacion dhe online vijon me faza 48-orëshe, në përputhje me numrin e kuotave të parashikuara për programin përkatës të studimit dhe duke respektuar renditjen në listat e renditura të raundit të tretë, Në rast se, pas çdo faze 48-orëshe, konstatohen kuota të paplotësuara, zhvendoset vija e kuqe dhe shpallen fitues të rinj të asaj faze. Këta fitues të rinj regjistrohen vetëm në fazën pasardhëse. Për programet e studimit me kuota të paplotësuara të cilat nuk kanë aplikantë në pritje, do të regjistruar në programe të tjera studimi. Rikthimi në garë kryhet sipas listës së renditjes së aplikantëve për raundin e tretë.

Gjatë periudhës së përcaktuar në kalendarin e miratuar me urdhër të titullarëve të QSHA dhe RASH, për çdo vit akademik, pas përfundimit të 3 (tri) fazave 48-orëshe të regjistrimit, LAL- të vijojnë me procedurat e regjistrimit të kandidatëve nëpërmjet portalit U-Albania në programet c studimit në të cilat kanë aplikuar në raundin e tretë. Të drejtën e regjistrimit e kanë kandidatët që nuk rezultojnë të regjistruar në një program tjetër studimi. IAL-të gjatë regjistrimeve respektojnë renditjen e kandidatëve deri në plotësimin e kuotave.

Sipas afatit të përcaktuar, në kalendarin e miratuar me urdhër të titullarëve të QSHA dhe
RASH, për çdo vit akademik, RASH përcjell në QSHA regjistrimet përfundimtare të të tri
raundeve në format elektronik dhe hardcopy:

a) IAL:

b) Njësia kryesore c IAL-së:

c) Ciklii studimit:

d) Programi i Studimit:

e) Data e regjistrimit:

t) ID e Maturës:

g) Të dhënat personale të kandidatit të regjistruar.

Aplikantët, të cilët kanë bërë regjistrimin me dokumentacion dhe kanë nënshkruar në
regjistër, nuk kanë të drejtë të ndryshojnë programin c studimit, për atë vit akademik.

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Matura Shtetërore 2019/ Testet orientuese për matematikën dhe gjuhën shqipe e letërsinë

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

E ndërsa maturantët kanë nisur tashmë me përgatitjet finale për provimet e detyruara dhe ato me zgjedhje të Maturës Shtetërore 2019, autoritetet e arsimit kanë konfimruar edhe ndryshimet që do të ketë jo vetëm teza e provimit, por edhe forma e korrigjimit të tyre.

Për të orientuar maturantët në lidhje me strukturën dhe llojin e pyetjeve të provimeve, Qendra e Shërbimeve të Arsimit ka zbardhur disa modele testesh si për provimet e detyruara, ashtu edhe për provimin me zgjedhje.

Referuar ndryshimeve të bëra saktësohet se testi i lëndëve të detyruara do të vlerësohet në total me 60 pikë. Koha për zhvillimin e pyetjeve të testit do jetë 2 orë e 30 minuta. Secila tezë e provimi do të ketë në përmbajtje 20 pyetje me zgjedhje (alternativa) dhe pyetjet e tjera do jenë me zhvillim dhe arsyetim.

Sa i takon vlerësimit të testeve, për provimet e këtij viti po diksutohet edhe mundësia e rikthimit të korrigjimit elektronik. Ky model korrigjimi do të zbatohet vetëm për pyetjet me alternativa, ndërsa ato me arsyetim do të vijojnë të korrigjohen nga mësues të përzgjedhur.

 Struktura e testit të gjuhës shqipe dhe letërsisë

Duke qenë se provimet e Maturës Shtetërore zhvillohen me shkrim, kompetencat gjuhësore dhe letrare që do të vlerësohen janë: Të lexuarit e teksteve të ndryshme, të shkruarit për qëllime personale dhe funksionale, përvetësimi i rregullave gramatikore, drejtshkrimore dhe të pikësimit, analiza dhe interpretimi i teksteve të gjinive dhe të llojeve të ndryshme letrare, vlerësimi i letërsisë shqipe dhe asaj botërore në periudha të ndryshme letrare dhe historike.

Referuar këtyre përcaktimeve, testi do të jetë i strukturuar në tre pjesë. Pjesa e parë do të ketë në përmbajtje një tekst joletrar dhe njohuritë e aftësitë gramatikore, drejtshkrimore dhe të pikësimit. Teksti joletrar (mund të jetë përshkrues, rrëfyes, informues paraqitës dhe argumentues) do të jetë i panjohur për nxënësit.

Pyetjet për njohuritë dhe aftësitë gramatikore, drejtshkrimore e të pikësimit do të integrohen me tekstin joletrar. Pjesa e dytë do të ketë në përmbajtje një tekst letrar, fragmentet e të cilit do të merren nga veprat letrare që janë përcaktuar në programin orientues.

Ndërsa pjesa e tretë e testit përfshin esenë. Kjo e fundit dëshmon formimin gjuhësor dhe letrar të nxënësit. Tema e esesë mund të lidhet me njërën nga pjesët që janë në përmbajtje të testit.

@universiteti_qiriazi

E-mail: info@qiriazi.edu.al

Struktura e testit të matematikës

Edhe testi i matematikës vlerësohet në total me 60 pikë. Testi ka në përmbajtje 20 pyetje me zgjedhje (alternativa) dhe pyetjet e tjera janë me zhvillim dhe arsyetim. Në pyetjet me zgjedhje duhet të rrethoni vetëm shkronjën përbri përgjigjes së saktë, ndërsa për pyetjet me zhvillim është dhënë hapësira e nevojshme për të shkruar përgjigjen.

Bazuar në kurrikulën që nxënësit kanë zhvilluar në shkollë, përmbushja e kompetencave matematikore që një nxënës duhet të zotërojë përgjatë gjithë zhvillimit të lëndës dhe jo vetëm, arrihet nëpërmjet 5 tematikave kryesore që janë: numri, matja, gjeometria, algjebra dhe funksioni (përfshirë derivatin dhe integralin), statistika dhe probabiliteti. Për secilën tematikë është paraqitur pesha që zë secila prej tyre në përmbajtjen e pyetjeve që do të ketë teza finale e këtij provimi. Konkretisht pyetjet rreth tematikës së numrit zënë

17 për qind të tezës, pyetjet rreth matjes 15 për qind, pyetjet gjeometrisë rreth 13 për qind, pyetjet rreth algjebrës dhe funksionit 38 për qind, ndërsa pyetjet rreth statistikës dhe probabilitetit rreth 17 për qind të përmbajtjes së testit.

Struktura e provimit të gjuhës së huaj

 Autoritetet e arsimit bëjnë me dije se testi i gjuhës së huaj do të jetë i strukturuar në tre pjesë që janë: Të lexuarit dhe të kuptuarit e një teksti të shkruar që do ketë në përmbajtje rreth 50 për qind të pyetjeve, përdorimin e drejtë i gjuhës (gramatika dhe leksiku) që do ketë rreth 28 për qind të pyetjeve, si dhe të shkruarit me 22 për qind të pyetjeve. Testi i gjuhës së huaj hartohet në përputhje me gjuhën, e cila në planin mësimor të arsimit të mesëm trajtohet si gjuhë e huaj e parë. Teza e provimit do të jetë në nivelin gjuhësor që përcaktohet në kurrikul në përfundim të arsimit të mesëm përkatës.

Provimet e Maturës 2019 do zhvillohen në këto data:

 • Testi i gjuhës së huaj (D3) do të zhvillohet më 7 qershor.
 • Testi i gjuhës shqipe dhe letërsisë (D1) do të zhvillohet me 12 qershor.
 • Testi i matematikës (D2) do të zhvillohet në datën 17 qershor.
 • Testet e i provimit me zgjedhje do të zhvillohet me 24 qershor.

KLIKO KËTU – Testet Orientuese në të gjitha lëndët

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

 

Provimet e Maturës ndër vite

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

Maturantë, më poshtë do të gjeni tezat e provimeve dhe skemat e vlerësimit për disa lëndë të ndryshme nga viti 2006-2016.

Mund të na ndiqni dhe në Instagram: http://instagram.com/matura.shteterore

Girls Weekend Facebook Event Cover

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

Regjistrimi në IAL Raundi 3, Shtesa – Tetor 2018

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Kandidatët që nuk kanë arritur të aplikojnë në tre raundet (përfshirë këtu edhe ata që nuk kanë plotësuar formularin A1/A1Z), si dhe respektojnë kriterin e notës mesatare sipas vendimit nr. 216, datë 20.04.2018 të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2018–2019”, vijojnë me procedurat e regjistrimit pranë IAL-ve, jashtë portalit U-Albania.

9. Kandidatët aplikojnë pranë IAL-ve, në periudhën 29 tetor deri më 02 nëntor 2018.

10. IAL-të vijojnë me regjistrimin e kandidatëve deri në plotësimin e kuotave për programin përkatës të studimit.

Untitled design (1)

11. Regjistrimi i kandidatëve (që paraqiten personalisht ose nëpërmjet personit të autorizuar prej tij) kryhet pranë sekretarive mësimore në datat 05 nëntor deri më 07 nëntor 2018, sipas dokumentacionit të përcaktuar në këtë udhëzim.

12. Aplikantët dorëzojnë (personalisht ose nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar me prokurë nga ana e tyre), dokumentacionin e mëposhtëm:
a) Dokumentin e identifikimit (kartë identiteti ose pasaportë). Në dosje mbahet vetëm fotokopja.
b) Fotokopjen e noterizuar të diplomës së Maturës Shtetërore ose të dëftesës së pjekurisë, së bashku me certifikatën e notave ose të një dëftese/diplome tjetër studimi të fituar jashtë vendit dhe të njësuar.
c) Deklaratën e paraqitur në shtojcën nr.1, bashkëlidhur këtij udhëzimi, e cila plotësohet nga aplikanti në prani të punonjëses së sekretarisë mësimore të IAL-së dhe që nënshkruhet nga aplikanti dhe nga punonjësja e sekretarisë.

13. Sekretaritë mësimore të fakulteteve të IAL-ve mbajnë regjistër të veçantë për dorëzimin e dokumentacionit, datën dhe orën e dorëzimit, si dhe nënshkrimin e aplikantëve të regjistruar. Në fund të procedurës, nga aplikanti dhe sekretarja firmoset në dy kopje formulari i regjistrimit, një prej të cilave i jepet aplikantit.

14. Institucionet e Arsimit të Lartë për arsye të numrit të ulët të studentëve të regjistruar në programe studimi të ciklit të parë, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të ciklit të dytë, për vitin akademik 2018-2019, me vendim të Senatit Akademik dhe të Bordit të Administrimit ndërpresin regjistrimin e mëtejshëm të studentëve në këto programe studimi. Studentët që janë regjistruar në ciklin e parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të ciklit të dytë, për vitin akademik 2018-2019, në programet e studimit që është ndërprerë regjistrimi me vendim të Senatit Akademik dhe të Bordit të Administrimit, kanë të drejtë të transferojnë studimet brenda të njëjtit institucion të arsimit të lartë, në programe studimi të ngjashme.

15. Brenda datës 16 nëntor 2018, IAL-të përcjellin në QSHA regjistrimet përfundimtare në format elektronik dhe hardcopy.

Udhëzimi zyrtar ———> http://www.arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2018/10/UDHEZIMI-NR.18-DT.-21.05.2018-I-AZHORNUAR.pdf

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

VKM – Nota mesatare për pranimin në institucionet e arsimit të lartë

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

VKM mund ta shkarkoni ne fund te postimit ! U+2193.svg

VENDIM

Nr. 216, datë 20.4.2018,

PËR PËRCAKTIMIN E KRITERIT TË NOTËS MESATARE PËR PRANIMIN E KANDIDATËVE NË PROGRAMET E STUDIMEVE TË CIKLIT TË PARË DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË OSE TRANSFERIMIN E STUDIMEVE NË VITET E NDËRMJETME TË KËTYRE PROGRAMEVE, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2018–2019

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 1, të nenit 74, të ligjit nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin e ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

 1. Kanë të drejtë të aplikojnë për t’u pranuar në programet e studimit të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose për të transferuar studimet në vitet e ndërmjetme të këtyre programeve, në institucionet e arsimit të lartë, kandidatët që kanë përfunduar me sukses arsimin e mesëm të lartë dhe që plotësojnë kriterin e notës mesatare të përcaktuar në këtë vendim.
 2. Për të gjithë kandidatët, të cilët kanë përfunduar arsimin e mesëm të lartë, nota mesatare për pranimin në programet e studimit të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose për të transferuar studimet në vitet e ndërmjetme të këtyre programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2018-2019, të jetë nota 6 (gjashtë). Nota mesatare për pranimin në institucionet e arsimit të lartë përllogaritet si mesatare e thjeshtë e treguesve, si më poshtë vijon:

SHKARKONI TANI APP E MATURËS SHTETËRORE DHE MERRNI NJOFTIMET E FUNDIT TË MATURËS NË KOHË REALE, THJESHT ME NJË KLIKIM !

SHKARKO

 1. a) Mesatarja aritmetike e thjeshtë e notave përfundimtare vjetore të lëndëve për të gjitha vitet e shkollimit në arsimin e mesëm të lartë.
 2. b) Mesatarja aritmetike e thjeshtë e notave të provimeve të Maturës Shtetërore.
 3. Për kandidatët që aplikojnë për t’u pranuar në programet e studimit të fushës së mësuesisë, për vitin akademik 2018–2019, nota mesatare e përllogaritur, sipas këtij vendimi, të jetë nota 7 (shtatë). Programet e studimit të fushës së mësuesisë përcaktohen në shtojcën 1, që i bashkëlidhet dhe është pjesë përbërëse e këtij vendimi. Nota mesatare për pranimin në programet e mësuesisë përllogaritet si mesatare e thjeshtë e treguesve të përcaktuar në shkronjat “a” e “b”, të pikës 2, të këtij vendimi.
 4. Kandidatët që aplikojnë për t’u pranuar në programet e studimeve dyvjeçare, me karakter profesional, nuk kanë detyrimin të plotësojnë kriterin e notës mesatare të parashikuar në pikën 2, të këtij vendimi.
 5. Institucionet arsimore të arsimit të mesëm të lartë dhe njësitë arsimore vendore janë përgjegjëse për përllogaritjen e notës mesatare dhe dërgimin e këtyre të dhënave në Qendrën e Shërbimeve Arsimore.poster optima
 6. Procedurat për njëvlershmërinë e dokumenteve të paraqitura nga shtetasit shqiptarë dhe të huaj, të cilët kanë përfunduar arsimin e mesëm të lartë jashtë vendit, dhe përllogaritja e notës mesatare për këta kandidatë kryhen në Qendrën e Shërbimeve Arsimore, sipas përcaktimeve të pikës 2, të këtij vendimi. Në rastet kur nuk aplikohen provimet e Maturës Shtetërore, komisioni përkatës përcakton mënyrën e përllogaritjes së notës mesatare. Komisioni përkatës dërgon të dhënat te njësia arsimore përkatëse.
 7. Ngarkohen Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Qendra e Shërbimeve Arsimore, institucionet e arsimit të mesëm të lartë, njësitë arsimore vendore dhe institucionet e arsimit të lartë për zbatimin e këtij vendimi.

Shkarkoni VKM —->VKM_nr._2162c_date_20.4.2018

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

 

Matura Shtetërore 2018, miratohet rregullorja

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png

Të gjithë nxënësit që ndjekin studimet në vitin e fundit të shkollës së mesme, tashmë mund të njihen me Rregulloren për Zhvillimin e Maturës Shtetërore 2018 në Republikën e Shqipërisë.

Kjo e fundit ka marrë miratimin e Ministrisë së Arsimit, Sportit e Rinisë pas firmosjes së Urdhrit nr.672 nga vetë ministrja Lindita Nikolla.

Sipas rregullores, provimet e maturës zhvillohen vetëm me shkrim për të gjithë ata që kanë mbyllur me sukses vitin e fundit të shkollës së mesme, ndërkohë nxënësit që kanë marrë më pak se 20% të pikëve të testit konsiderohen mbetës.

Në testimet e Maturës Shtetërore 2018, kanë të drejtë të hyjnë maturantët që kanë bërë plotësimin e formularit A1 apo A1Z që do të miratohen nga MASR brenda datës 9 mars të këtij viti.

Më tej, Ministria e Arsimit do të publikojë në portalin e saj si dhe në faqen zyrtare të Qendrës së Shërbimeve Arsimore, formularët A1 dhe A1Z si dhe udhëzuesin e plotësimit online të tyre brenda datës 12 mars 2018-të.

Po në këtë afat, do të shpallet edhe udhëzuesi i plotësimit online të bazës së të dhënave nga KShMSh-ja në portalin “Matura Shtetërore” si dhe në portalin “Maturanti”. “Maturanti/kandidati bën aplikimin online, fillimisht në Portalin Qeveritar e-albania në periudhën 15-30 mars 2018, dhe më pas, në portalin “Matura Shtetërore 2018″, në periudhën 26 mars-10 prill 2018, sipas një plani kalendar të publikuar nga QShA-ja.

Në periudhën 11-20 prill 2018, Komisioni Shkollor i Maturës Shtetërore dhe Komisioni i Maturës Shtetërore pranë drejtorive apo zyrave arsimore plotësojnë online bazën e të dhënave me fushat përkatëse, sipas udhëzuesit të dërguar nga QShA-ja.”,-citohet në Rregulloren e Maturës Shtetërore 2018-të.

Në të gjitha ato raste kur të dhënat mund të mund të kenë gabime, maturantët kanë mundësinë që të dërgojnë vërejtjet e tyre për pasaktësitë e deri në 30 prill 2018-të bëhen të gjitha korrigjimet e nevojshme në sistem.

Plotësimi i formularëve

Maturantët e vitit mësimor 2017-2018, do e plotësojnë formularin A1 në shkollat e arsimit të mesëm ku ndjekin studimet.

“Plotësimi i formularit A1Z, nga maturantët e viteve të mëparshme (kandidatët), bëhet në shkollat ku ata kanë kryer arsimin e mesëm të lartë, ose në shkollën e përcaktuar nga KMSh-ja sipas vendbanimit, nëse shkolla e mesme që kanë përfunduar, është mbyllur”,-bëhet me dije në rregullore.

Këta kandidatë duhet të dorëzojnë pranë KMSH-së një kopje të noterizuar të dëftesës së pjekurisë; vërtetimin me notat e të gjitha viteve të shkollës së mesme, me fotografi; certifikatën e Maturës me notat e të gjitha viteve të shkollës së mesme.

Ndërkohë, plotësimi i formularit AlZ nga kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme jashtë vendit, bëhet në shkollat e përcaktuara nga KMSh-ja e DAR/ZA-së.

Më tej në rregullore theksohet se për shkollat profesionale dhe shkollat e mesme të orientuara, në rastet kur kandidati ka fituar dëftesën e pjekurisë, si provime të detyruara njihen: letërsia dhe matematika (nëse janë dhënë dhe janë fituar); ose një ose dy nga provimet në mungesë të tyre, sipas planit mësimor të shkollës.

Gjithashtu, në nenin 15 të rregullores theksohet se kandidatët nuk lejohen të rijapin provimet me zgjedhje, nëse në maturat e viteve të mëparshme, rezultatet janë më të ulëta se 4.50 e në rastet kur maturantët e kanë dhënë më shumë se një herë një lëndë apo ato me zgjedhje, iu njihet vetëm rezultati i fundit.

Dita e testimeve

Maturanti paraqitet në qendrën e provimit, 1 orë e 30 minuta përpara fillimit të provimit. Në momentin e paraqitjes në mjediset e provimit, duhet të ketë dokumentin e identifikimit dhe mjetet e nevojshme, si: laps, vizore, kompas, makinë të thjeshtë llogaritëse.

Maturantët që dorëzojnë testin, firmosin për dorëzimin e tij në listën që disponon AP-ja. Kandidatët që dorëzojnë testin e provimit përpara kohës së përcaktuar, nuk mund të dalin nga qendra e provimit, para kohës së përfundimit të provimit.

Bëjeni Share që të informoni shokët:  Share-512.png