Konkurset e pranimit për të gjitha programet e studimit të ofruara nga Fakultetet e UART, do të zhvillohen nga data 23 Gusht 2021 deri më datën 26 Gusht 2021.

Regjistrimi i kokurrentëve për në konkurset e pranimit në programet e ciklit të parë të studimit Bachelor me kohë të plotë, në të gjitha Fakultetet e UART, për të gjitha programet e studimeve të ofruara bëhet pranë Sekretarive Mësimore duke nisur nga data 19 Gusht 2021, nga ora 08:00 deri në orën 16:00.

Konkurrentët do të mund të regjistrohen deri në ditën dhe orarin e përcaktuar nga secili fakultet për fillimin e konkurseve të pranimit.

Për informacion të mëtejshëm, në vijim gjeni:

  1. Urdhrin e Rektorit Nr.102, datë 14.07.2021, mbi “Marrjen e masave organizative për zbatimin e Urdhrit të Përbashkët Nr. 6, datë 25.07.2021, “Për miratimin e kalendarit për procesin e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, në programet e integruara të ciklit të dytë të studimeve, si dhe në programet e ciklit të dytë të studimeve, në institucionet e arsimit të lartë për vitin akademik 2021-2022” “;
     
  2. Urdhri i Përbashkët Nr. 6, datë 25.06.2021, “Për miratimin e kalendarit për procesin e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, në programet e integruara të ciklit të dytë të studimeve, si dhe në programet e ciklit të dytë të studimeve, në institucionet e arsimit të lartë për vitin akademik 2021-2022”;

Lexoni njoftimin në faqen zyrtare: uart.edu.al

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.