web counter

Ne listen e dokumentacionit per regjistrimet ne Universitet eshte edhe deklarata e cila printohet dhe plotesohet gjate regjistrimit ne sekretarine mesimore te Universitetit ku do te studioni.

Regjistrimi mund te kryet personalisht nga nxenesi ose nepermjet nje perfaqesuesi te autorizuar me prokure nga vete nxenesi.

Perkatesisht dokumentet qe duhet te dorezohen ne sekretarine e Universitetit, per regjistrim jane:

1. dokument identifikimi (pasaporte ose karte identiteti). Ne dosje mbahet vetem fotokopja

2. fotokopja e noterizuar diplomes se Matures Shteterore se bashku me certifikaten e notave.

3. deklaraten, te cilen e gjeni ne udhezimin e plote, duhet ta printoni dhe me pas plotesoni te sekretarite e deges se studimit ku do te regjistroheni.

Deklaraten e gjeni me poshte

 

3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.