Bëjeni Share që të informoni shokët:Share-512.png

Brenda datës 28 gusht 2018, të gjitha universitetet publikojnë listat e renditjes se aplikanteve, duke perdorur sielement identifikimi vetem ID e tyre.

Procesi i regjistrimit

I. Ne datat 30 gusht deri 12 shtator 2018, të gjithë aplikantet, te cilet kane kryer procesin e aplikimit
në raundin e pare dhe janě shpallur fitues, mund te kryejne procesin e regjistrimit me
dokumentacion ne sekretarite mesimore te IAL-ve ne programin e studimit ku deshirojnë te vazhdojnë studimet, nga ora 08:00 deri ne oren 16:30.

2. Periudha 30 gusht deri 12 shtator Eshtë e ndarě ne 7 faza 48-orshe. Secili aplikant ndjek ecurine procesit te shpalljes fitues të tij në njërin apo disa programe studimi nga ato qe ka perzgjedhur në formularin e aplikimit.

3. Kur ai shte shpallur fitues, duhet të paraqitet prane IAL-sě ku düshiron tä regjistrohet, brenda afatit 48-oresh. Nëse aplikanti nuk regjistrohet brenda afatit 48-oresh, ai HUMBET te drejten e regjistrimit, në ato programe studimi ku ishte shpallur fitues ne ate fazë.

4. Fazat vijojnë deri në plotësimin e kuotave dhe perfundojnë në daten 12 shtator 2018. Per programet
e studimit me kuotat paplotesuara te cilat nuk kanë aplikant në pritje, do te rikthehen ne garë aplikantet e shpallur fitues ne fazat paraardhese, te cilet nuk rezultojnë te regjistruar në programe të tjera studimi. Rikthimi ne gare kryhet sipas listes sē renditjes tě aplikanteve per rundin e pare.

5. Aplikantet fitues duhet te regjistrohen vetëm ně nje program studimi, me perjashtim te nxeněsve dhe studenteve te shkelqyer. Pas marrjes sě dokumentacionit nga aplikanti dhe regjistrimit tij, sekretaria mesimore e fakultetit ben regjistrimin online ne Portalin U-Albania. Aplikantet dorezojne personalisht ose nepermjet perfaqesuesit te autorizuar me prokure nga ana e tyre dokumentacionin e nevojshëm:

a. dokumentin e identifikimit (kartë identiteti ose pasaport). Në dosje mbahet vetëm fotokopja;
b. fotokopjen e noterizuar te diplomes së Maturës Shteterore ose të dëfteses së pjekuris, së bashku me certifikaten e notave ose te një deftese/diplome tjetër studirni të fituar  jashte vendit dhe te njehsuar ne MASR.

Picture3

6.Sekretarite mesimore mbajne regjister te vecantë për dorëzimin e dokumentacionit, daten dhe oren
e dorëzimit, si dhe nënshkrimin e aplikanteve te regjistruar. Pas nenshkrimit në regjistër, nga ana
e sekretarisë mësimore, ne prani te aplikantit kryhet regjistrimi online ne Portalin U-Albania.

Ne fund te procedures, nga aplikanti dhe sekretarja firmoset ne dy kopje formulari i printuar nga
sistemi, nje prej te cilave i jepet aplikantit

7. Aplikantet fitues në nje program studim, te cilet nuk janë regjistruar sipas afteve te raundit t
parë humbasin te drejten per t’u regjistruar. Ata kane të drejten qe t plotesojne formularin e aplikimit të raundit e dytě.

Procesi i cregjistrimit

1. Aplikanti, pasi ka bërë regjistrimin me dokumentacion dhe ka nenshkruar në regjistër, ka te drejte te cregiistrohet VETËM me datë 13 shtator 2018. Ai paraqet nje kerkes për çregjistrim prane sekretaris mësímore te fakultetit ku eshte regjistruar, duke térhequr dokumentet e dorezuar. NËSE nuk e kryen këtë veprim brenda kesaj date, ai nuk ka te drejte ta ndryshoje programin për kete vit akademik.

 

Fituesit në IAL, Matura Shtetërore 2018

Shpërndaje tek shokët që të informohen

Lini një koment

%d bloggers like this: