• Provimet e Maturës i jep maturanti/kandidati që ka përfunduar me sukses vitin e fundit të
  shkollës së mesme dhe shkollës së mesme profesionale dhe ka plotësuar formularin A1/A1Z.
 • Kandidatët, të cilët kanë marrë dëftesë pjekurie para vitit 2011 dhe dëshirojnë të aplikojnë
  për ndjekjen e studimeve në institucionet e arsimit të lartë, t’u njihen provimet e detyruara dhe  me zgjedhje ose provimet e njëvlershme me to, të njehsuara nga ZVAP-ja. Këta kandidatë, në rastet kur nuk kanë dhënë provime me zgjedhje ose i kanë dhënë dhe nuk kanë rezultuar kalues, kanë të drejtë të japin një provim me zgjedhje kur e kanë të nevojshme për plotësimin e kritereve të pranimit të përcaktuara nga institucionet e arsimit të lartë.
 • Çdo maturant që rezulton kalues në provimet e detyruara dhe provimin/et me zgjedhje, pajiset
  me diplomë.
 • Çdo maturant i arsimit të mesëm të lartë profesional, që rezulton kalues në provimet e detyruara, pajiset me diplomë të Maturës Shtetërore Profesionale.
 • Diploma e Maturës Shtetërore dhe Maturës Shtetërore Profesionale lëshohet vetëm një herë.
 • Kandidatët, që në Maturat Shtetërore 2012–2019, rezultojnë kalues në një prej provimeve me
  zgjedhje, dhe nuk janë pajisur me diplomën e maturës/certifikatën, duhet të pajisen me to.
 • Kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme para vitit 2014, por nuk janë pajisur me
  dëftesë pjekurie/diplomë, nuk e japin gjuhën e huaj si provim të detyruar. Pasi rezultojnë kalues në provimet e Maturës, marrin diplomën dhe certifikatën e Maturës Shtetërore.
 • Maturanti/kandidati, nëse nuk rezulton kalues në sesionin e parë të Maturës, në sesionet e
  ardhshme jep vetëm provimin/et e detyruara dhe me zgjedhje, në të cilat ka mbetur.
Shpërndaje tek shokët që të informohen

Lini një koment

%d bloggers like this: