December 5, 2023

Teksa maturantët i kanë dhënë tashmë të gjitha provimet e Maturës Shtetërore 2021 dhe janë në pritje të shpalljes së notave, institucionet e arsimit të lartë nga ana tjetër po rikonfirmojnë kuotat dhe kriteret e pranimeve për çdo program studimi që ofrojnë. Konkurimi për pranimet e reja në universitete për maturantët dhe kandidatët e viteve të shkuara që do të rikthehen sërish në garë për studimet e larta, do të nisë përgjatë muajit korrik.

Sipas vendimit të marrë, për vitin e ri akademik 2021-2022 Universiteti i Tiranës bën me dije se do të pranojë 5133 studentë të rinj në të gjitha fakultetet që janë pjesë e këtij institucioni të arsimit të lartë.

Programet e këtij universiteti rezultojnë të jenë ndër më të kërkuarat në radhët e maturantëve. Konkretisht, në Universitetin e Tiranës, maturantët dhe kandidatët e tjerë do të garojnë për të fituar të drejtën e vijimit të studimeve të larta në një nga degët e 6 fakulteteve që janë pjesë e këtij institucioni: Fakultetin Ekonomik, Fakultetin e Drejtësisë, Fakultetin e Shkencave Sociale, Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, si dhe Fakultetin e Histori-Filologjisë.

Referuar kuotave të miratuara, Fakulteti Ekonomik ka edhe numrin më të lartë të pranimeve të reja me 1200 kuota, për të vijuar me Fakultetin e Shkencave të Natyrës ku do të pranohen në ciklin e parë “Bachelor” 1080 studentë të rinj. Studimet në programin e Drejtësisë do të mund t’i vijojnë për herë të parë gjatë këtij viti 640 maturantë, në degët e Gjuhëve të Huja 580 kandidatë, në Fakultetin e Histori-Filologjisë 673 kandidatë, tek Shkencat Sociale 580 kandidatë, si dhe në Filialin e Sarandës 110 kandidatë. Në vijim të shkrimit gjeni të detajuar ndarjen e plotë të kuotave për të gjithë degët e këtyre fakulteteve.

Krahas kuotave të pranimit për maturantët brenda vendit, në vijim të shkrimit gjeni edhe ndarjen e kuotave të miratuara për studentët e trojeve, kuotat për shtetasit e huaj, pranimet për kategoritë e veçanta siç janë personat me statusin e jetimit, ata me aftësi të kufizuara, romët-egjiptianët, programet e dyta të studimit, si dhe kuotat e transferimit.

“Pranimi në programet e studimit të ciklit të parë, të programeve të integruara të studimeve të ciklit të dytë është i mundur për çdo kandidat, i cili ka përfunduar me sukses ciklin e arsimit të mesëm, ose zotëron një diplomë tjetër studimi të fituar jashtë vendit, të vlerësuar nga ministria përgjegjëse për arsimin e lartë, si ekuivalente me të, dhe që plotëson kriterin e notës mesatare të përcaktuara nga qeveria, si dhe kriteret shtesë të konfirmuara nga vetë institucionet e arsimit të lartë”, bëjnë me dije autoritetet e këtij universiteti.

Për të garuar për studimet e larta çdo maturant fillimisht duhet të përmbushë kriterin e mesatares së konkurimit. Kështu, sipas vendimit të marrë më herët nga Këshilli i Ministrave, saktësohet se kanë të drejtë të aplikojnë për t’u pranuar në institucionet e arsimit të lartë për vitin akademik 2021–2022, përkatësisht: Në programet e studimeve të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, kandidatët, që kanë përfunduar me sukses arsimin e mesëm të lartë minimalisht me notë mesatare 6.5, për programet e studimit të gjuhëve të huaja duhet mesatare duke nisur nga nota 7, si dhe në programet e studimit të ciklit të parë “Bachelor”, të cilat japin akses në programet e ciklit të dytë master në fushën e mësuesisë kërkohet mesatare e shkollës së mesme duke nisur nga nota 7.5 dhe më lart. Ndërsa për degët e mjekësisë do të aplikohet një mesatare edhe më e lartë, e cila ndryshon në varësi të degës së përzgjedhur.

Përjashtohen nga detyrimi i plotësimit të kriterit të notës mesatare kandidatët që aplikojnë për t’u pranuar në programet e studimeve dyvjeçare, me karakter profesional, kandidatët që aplikojnë për t’u pranuar në programet e studimeve në fushën e artit dhe të sportit, si dhe kandidatët me origjinë shqiptare nga Republika e Kosovës, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Presheva, Medvegja dhe Bujanovci.

Nota mesatare për pranimin në institucionet e arsimit të lartë përllogaritet si mesatare e thjeshtë e këtyre treguesve: mesatares aritmetike të thjeshtë të notave përfundimtare vjetore të lëndëve për të gjitha vitet e shkollimit në arsimin e mesëm të lartë, si dhe mesatares aritmetike të thjeshtë të notave të provimeve të Maturës Shtetërore 2021, si dhe të maturave në vijim.

Programet e studimit të ciklit të parë synojnë të japin njohuri bazë mbi metoda e parime shkencore të përgjithshme dhe aftësi të caktuara në një larmi të gjerë profesionesh e specialitetesh. Si rregull këto programe realizohen, me 180 kredite europiane (ECTS) dhe kohëzgjatja normale e tyre është 3 vite akademike. Studentët në programet e ciklit të parë, mbështetur edhe në kriteret e vendosura në rregulloren e UT-së për notën mesatare, mund të diplomohen me provim të përgjithshëm përfundimtar ose punim diplome.Në përfundim të programeve të studimit të ciklit të parë, lëshohet diplomë universitare “Bachelor” në fushën e arsimimit të kryer.

Universiteti i Tiranës\Kuotat e pranimit në ciklin “Bachelor” për vitin 2021

  • Kuotat e pranimit për kandidatët studentë brenda vendit 5133
  • Kuotat e pranimit për kandidatët student nga trojet shqiptare 249
  • Kuotat e pranimit për kandidatët student shtetas të huaj 48
  • Kuotat për kategoritë e veçanta (aftësi të kufizuar, jetimët, romët-egjiptianët 160
  • Kuotat e pranimit për kandidatët student që aplikojnë për transferim studimesh 206
  • Kuotat e pranimit për kandidatët studentë në një program të dytë studimi 95

Burimi zyrtar: Gazeta Dita

Shpërndaje tek shokët që të informohen

Lini një koment

Discover more from Matura Shtetërore 2024

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d