Bëjeni Share që të informoni shokët

Share-512.png

RAUNDI I TRETË

1. Gjatë periudhës 9 deri më 13 tetor 2018, IAL-të vijojnë me procedurat e regjistrimit të kandidatëve nëpërmjet portalit U-Albania, në programet e studimit në të cilat kanë aplikuar në raundin e dytë. Të drejtën e regjistrimit e kanë kandidatët që nuk rezultojnë të regjistruar në një program tjetër studimi. IAL-të gjatë
regjistrimeve respektojnë renditjen e kandidatëve deri në plotësimin e kuotave. Procedurat për regjistrimin e
kandidatëve përcaktohen nga njësitë kryesore të IAL-ve.

2. Në rast se përfundon e gjithë lista e kandidatëve që kanë aplikuar në raundin e dytë dhe mbeten kuota
të paplotësuara në programet përkatëse të studimit, njësitë bazë në institucionet e arsimit të lartë,
përzgjedhin kandidatët fitues sipas kërkesave të depozituara nga kandidatët që nuk rezultojnë të regjistruar në një program tjetër studimi, pavarësisht përzgjedhjeve në raundin e parë apo të dytë, në datat 15–18 tetor 2018. Kandidatët përzgjidhen dhe rankohen nga njësitë bazë dhe miratohen nga drejtuesi i njësisë kryesore, duke ngarkuar një kopje elektronike të këtyre listave në portalin U-Albania. Sekretaritë mësimore regjistrojnë kandidatët e miratuar nga drejtuesi i njësisë kryesore sipas renditjes deri në plotësimin e kuotave për programet përkatëse të studimit.

3. Regjistrimi i kandidatit sipas pikës 2, i cili paraqitet personalisht ose nëpërmjet personit të autorizuar prej tij kryhet pranë sekretarisë mësimore në datat 19–20 tetor 2018, nëpërmjet dokumentacionit të përcaktuar në këtë udhëzim.

4. Sekretaritë mësimore do të pranojnë dokumentacionin për të gjithë aplikantët fitues që dëshirojnë të regjistrohen vetëm në një program studimi. Pas marrjes së dokumentacionit nga aplikanti dhe regjistrimit të tij, sekretaria bën regjistrimin online në portalin U-Albania. Aplikantët dorëzojnë personalisht ose nëpërmjet
përfaqësuesit të autorizuar me prokurë nga ana e tyre, dokumentacionin e mëposhtëm:
a) Dokumentin e identifikimit (kartë identiteti ose pasaportë). Në dosje mbahet vetëm fotokopja;
b) Fotokopjen e noterizuar të diplomës së Maturës Shtetërore ose të dëftesës së pjekurisë, së bashku me
certifikatën e notave ose të një dëftese/diplome tjetër studimi të fituar jashtë vendit dhe të njësuar në
MASR;
c) Deklaratën e paraqitur në shtojcën nr.1, bashkëlidhur këtij udhëzimi, e cila plotësohet nga aplikanti në prani të punonjëses së sekretarisë mësimore të IAL-së dhe që nënshkruhet nga aplikanti dhe nga punonjësja e sekretarisë.

5. Sekretaritë mësimore të fakulteteve të IAL-ve mbajnë regjistër të veçantë për dorëzimin e dokumentacionit, datën dhe orën e dorëzimit, si dhe nënshkrimin e aplikantëve të regjistruar. Pas nënshkrimit në regjistër, nga ana e sekretarisë mësimore, në prani të aplikantit kryhet regjistrimi online në
portalin U-Albania. Në fund të procedurës, nga aplikanti dhe sekretarja firmoset në dy kopje formulari i printuar nga sistemi, një prej të cilave i jepet aplikantit.

6. Brenda datës 29 tetor 2018, RASH-ja dhe IAL-të përcjellin në QSHA regjistrimet përfundimtare të raundit të tretë në format elektronik dhe hardcopy.

7. Aplikantët, të cilët kanë bërë regjistrimin me dokumentacion dhe kanë nënshkruar në regjistër, nuk
kanë të drejtë të ndryshojnë programin e studimit, për këtë vit akademik.

Bëjeni Share që të informoni shokët

Share-512.png

Shpërndaje tek shokët që të informohen

1 thought on “Aplikimi dhe Regjistrimi, Raundi i Tretë, MSH 2018

Lini një koment

%d bloggers like this: