December 1, 2023
Këshilli i Evropës shpall hapjen e thirrjeve për propozime për projekte bashkëpunimi ndërkombëtarë me tematikë “Kultura e Shkollës Demokratike dhe Gjithëpërfshirëse në Veprim” (Democratic and Inclusive School Culture in Operation – DISCO) me referencë 2017 EDC/HRE DISCO.

Projektet fituese do të bashkë-financohen nga Këshilli i Evropës dhe Bashkimi Evropian.

Tematikat prioritare për aplikim janë:

1. Edukimi qytetar digjital lidhur me zbatimin e Kuadrit referues të Kompetencave për Kulturë Demokratike të Këshillit të Evropës dhe dokumenteve udhëzues të tij;

2. Formimi i kulturës së shkollës demokratike dhe gjithëpërfshirëse përmes realizimit të një mjedisi të mësuari në bashkësinë lokale.

Afati: 12 shkurt 2018

Për më shumë informacion:

http://pjp-eu.coe.int/en/web/charter-edc-hre-pilot-projects/call-for-proposals-2017

Shpërndaje tek shokët që të informohen

Lini një koment

Discover more from Matura Shtetërore

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: