Këshilli i Evropës shpall hapjen e thirrjeve për propozime për projekte bashkëpunimi ndërkombëtarë me tematikë “Kultura e Shkollës Demokratike dhe Gjithëpërfshirëse në Veprim” (Democratic and Inclusive School Culture in Operation – DISCO) me referencë 2017 EDC/HRE DISCO.

Projektet fituese do të bashkë-financohen nga Këshilli i Evropës dhe Bashkimi Evropian.

Tematikat prioritare për aplikim janë:

1. Edukimi qytetar digjital lidhur me zbatimin e Kuadrit referues të Kompetencave për Kulturë Demokratike të Këshillit të Evropës dhe dokumenteve udhëzues të tij;

2. Formimi i kulturës së shkollës demokratike dhe gjithëpërfshirëse përmes realizimit të një mjedisi të mësuari në bashkësinë lokale.

Afati: 12 shkurt 2018

Për më shumë informacion:

http://pjp-eu.coe.int/en/web/charter-edc-hre-pilot-projects/call-for-proposals-2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.