Listat e renditjes së aplikantëve në programet e studimit në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit, për raundin e parë të konkurimit.

Të gjithë maturantët që kanë konkuruar në një apo më shumë programe të studimit në Universitetin e Elbasanit, do të gjejnë më poshtë, duke klikuar në linkun me emrin e programit përkatës të studimit, renditjen për raundin e parë të konkurimit. Fituesit e këtij raundi janë maturantët që janë të renditur deri tek vija e kuqe. Nëse keni nevojë për sqarime të mëtejshme, mund të paraqiteni pranë ambineteve të Universitetit.

Fakulteti Ekonomik

Administrim – Biznes

Administrim biznesi dhe inxhinieri

Ekonomi turizmi

Ekonomia dhe e drejta

Financë – Kontabilitet

Informatikë ekonomike

Shkenca juridike në biznes

Shkenca juridike në sektorin publik

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike

Fizioterapi

 Imazheri

Infermieri e përgjithshme

Infermieri – Mami

Logopedi

Teknologji laboratori-(Teknik laboratori)

Fakulteti i Shkencave te Natyres

Biologji – Kimi

Fizika Kompjuterike

Matematikë – Fizikë

Matematikë informatikë

Teknologji Laboratori 2 vjecar

Teknologjitë e informacionit

Fakulteti i Shkencave Humane

Gazetari dhe gjuhë angleze

Gazetari

Gjeografi dhe gjuhë italiane

Gjuhë angleze

Gjuhë dhe letersi shqipe

Gjuhë frënge

Gjuhë gjermane

Gjuhë italiane

Gjuhë shqipe dhe frënge

Gjuhë shqipe dhe gjuhë rome

Histori dhe gjuhë gjermane

Histori gjeografi

Fakulteti i Shkencave të Edukimit

Edukim fizik dhe sporte

Edukim qytetar

Filozofi – Sociologji

Mësuesi për arsimin parashkollor

Mësuesi për arsimin fillor

Psikologji

Punonjës social

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.