Lista paraprake e aplikantëve (fitues dhe jofitues) në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë (të ndara për çdo degë) në vitin akademik 2016-2017, në ciklin e parë Bachelor, me kohë të plotë

Të dashur Maturantë, duke ju falënderuar që keni aplikuar të jeni pjesë e Fakultetit tonë, ju lutemi të bëni regjistrimin në Degën ku jeni shpallur fitues, në përputhje me afatet ligjore. Aplikantëve që në fazën e parë nuk janë shpallur fitues, urojmë të përmbushin zgjedhjen e tyre në fazën e dytë.

Dekani
Valentina DUKA

Lidhur me procedurat e aplikimit dhe regjistrimit lutemi gjeni në vijim: Udhëzimin nr. 13, date 22.07.2016 të MAS.

Shënim! Aplikantët fitues janë diferencuar me ngjyrën gri.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.