Udhëzime

MATURA SHTETËRORE 2017

Njoftim aplikimi për provimet e Maturës Shtetërore 2017

Kalendari i aplikimeve me formularin A1/A1Z

Konvertimi i lëndeve me zgjedhje, MSH 2017

 

Udhëzues teknik për plotësimin e formularit nga portali qeveritar

Udhëzues për plotësimin e Formularit A1/A1Z

Udhëzues teknik për plotësimin e Formularit A1

Udhëzues teknik për plotësimin e Formularit A1Z

Formulari A1

Formulari A1Z

Udhëzim Nr.7 datë 10.03.2017, për datat dhe organizimin e provimeve të MSH 2017

Udhëzim Nr.6 datë 09.03.2017, për një ndryshim në udhëzimin Nr.26 datë 29.12.2016

Rregullore e Maturës Shtetërore 2017

Udhëzim Nr.26 datë 29.12.2016, për organizimin dhe zhvillimin e provimeve MSH 2017

Programet orientuese, Matura Shtetërore 2017

UDHËZIM NR.26 DATË 29.12.2016 “PËR ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË MATURËS SHTETËRORE 2017”


MATURA SHTETËRORE 2016

UDHËZIM NR. 13, DATË 22.07.2016 PËR “PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË PROGRAMET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESIONAL, SI DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, ME KOHË TË PLOTË, NE INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2016 – 2017”

Udhëzim Nr. 1, datë 11.02.2016 “Për organizimin dhe zhvillimin e Provimeve të Maturës Shtetërore 2016”

Rregullore e Maturës Shtetërore 2016

UDHËZIM Nr. 3, DATË 24.03.2016 PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË MATURËS SHTETËRORE 2016