Struktura e Testit të Biologjisë, MSH 2019

STRUKTURA E TESTIT

Përmbushja e kompetencave shkencore që një nxënës duhet të zotërojë përgjatë gjithë zhvillimit të lëndës dhe jo vetëm, arrihet nëpërmjet tematikave integruese: DIVERSITETI, CIKLET, SISTEMET dhe NDËRVEPRIMET. Këto tematika, janë bazë për të ndërtuar njohuri, shkathtësi dhe qëndrime e vlera. Për secilën tematikë është paraqitur pesha që zë secila prej tyre kundrejt orëve totale të lëndës së biologjisë në zhvillimin e njohurive dhe rezultateve të nxënit që duhet të demonstrojë nxënësi në përmbushjen e kompetencave biologjike. Tematikat dhe renditja e tyre nuk nënkuptojnë që përmbajtja e testit duhet të zhvillohet në këtë renditje. Në përgatitjen për përmbushjen e këtij programi orientues do të përdoren programet e lëndës së biologjisë për klasat 10-11 dhe programi i biologjisë me zgjedhje klasa e 12-të.

Nr. Tematikat Pesha Përmbajtja sipas tematikave:

1. DIVERSITETI 30%

 • Molekulat biologjike
  – Enzimat
  – Karbohidratet
  – Yndyrnat
  – Proteinat
  – Acidet nukleike
   Ndërtimi i ADN, ARN
   Dyfishimi i AND
   Sinteza e proteinave
   Ndërtimi dhe funksionimi i qelizave eukariote dhe prokariote
   Trashëgimia
   Evolucioni dhe përshtatja
   Gjenetika e popullatave
   Mbarështimi selektiv dhe teknologjia në gjene

2. CIKLET 16 %

 •  Shndërrimet energjitike
   Fotosinteza
  – Faza dritore
   Frymëmarrja qelizore
  – Roli i ATP-së në transportin aktiv
  – Fosforilimi oksidativ
  – Fosforilimi në nivelin e substratit
   Cikli qelizor te eukariotët
  – Mitoza
  – Mejoza
   Gametogjeneza te gjitarët (njeriu)
   Gametogjeneza te bimët

3. SISTEMET 51 %

 •  Mekanizmat e transportit qelizor
   Ndërtimi dhe funksionimi i sistemit të qarkullimit;
   Transporti te bimët
   Ndërtimi dhe funksionimi i sistemit të frymëkëmbimit te njeriu
   Sistemi imunitar
   Homeostaza
   Koordinimi dhe kontrolli nervor tek njeriu
   Koordinimi dhe kontrolli hormonal tek njeriu
   Hormonet bimore
   Ndërtimi dhe funksionimi i sistemit ekskretues
   Ndërtimi dhe funksionimi i sistemit tretës;

4. NDËRVEPRIMET 3 %

 •  Ekosistemet

Për më tepër mund të lexoni Programin Orientues të Biologjisë