Ky vit akademik me 1000 studentë më pak, mbyllen 17 programe në rrethe

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

17 programe studimi do të mbyllen pasi nuk ka pasur asnjë student të regjistruar. Për shkak të kufirit të mesatares së vendosur për të fituar një degë, këtë vit akademik do ta ndjekin 1 mijë të rinj më pak. Më të preferuarit këtë vit janë mjekësia, por edhe sportet.

Reforma në arsim për të rritur mesataren e pranimit në universitete në 6.5 ka dhënë efekt në daljen nga sistemi për 1 mijë maturantë që nuk mund të ndjekin studimet e larta.

31 tetori ishte dita e fundit e regjistrimit në universitete dhe rezulton se janë mbi 21 mijë të rinj që kanë përfituar të drejtën e studimit nga 22 mijë që ishin një vit më parë.

Rritja e mesatares nga Ministria e Arsimit ka dhënë efekt, sidomos në Universitetet e rretheve, ku në 17 programe studimi nuk është regjistruar asnjë student, ndërsa janë rreth 56 degë që rrezikojnë të mbyllen për shkak se nuk plotësojnë numrin minimal të studentëve.

Arjan Xhelaj: Në total te mësuesia, numri i atyre që kanë aplikuar nuk ka një ulje. Por në degë të veçanta, kryesisht janë prekur Shkencat e Natyrës si kimi, fizikë, matematikë në rrethe ka pak regjistrime. Në Shkodër dega e fizikës nuk kishte regjistrime. Ka disa degë specifike që hyjnë në degët e vështira të mësuesisë, ku ka një numër të limituar se nuk ka regjistrime.

Plotësim të kuotave në masën 100% ka pasur vetëm Universiteti i Mjekësisë dhe ai i Sporteve.

Arjan Xhelaj: Kemi një ecuri të mirë në Universitetin e Tiranës dhe universitetet e mëdha të rretheve. Besoj që janë ezauruar dhe të gjithë dëshirat e maturantëve. Kush donte të vijonte shkollën ka pasur mundësi në këto tre raunde të aplikimit të regjistrimit për të vijuar studimet e larta.

Interes këtë vit ka pasur edhe për programet e arsimit profesional, ku janë regjistruar 7.6% e studentëve.

Ndërsa një rritje e lehtë e regjistrimeve është shënuar edhe në universitetet private, në auditoret e të cilave janë ulur 25% e studentëve.

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

 

 

Maturantët afat deri më 31 tetor për të gjetur një degë studimi dhe të regjistrohen

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Maturantët që kanë mbetur pa u regjistruar në unversitet, e kanë edhe një mundësi, por duhet të nxitojnë pranë fakulteteve dhe të dorëzojnë kërkesën me shkrim. Arjan Xhelaj, kreu i rrjetit Akademik Shqiptar për Top Channel ka sqaruar se raundi i tretë dhe i fundit, nuk ka përfunduar ende dhe se raundi vazhdon me atë që quhet faza e lirë, nis më 28 tetor dhe përfundon pas 4 ditësh, me 31 tetor.

“Maturanët që nuk u regjistruan përgjatë tre fazave të këtij raundi, kanë mundësinë që nga sot, të paraqiten pranë fakulteteve, dhe në ato lista ku ata janë në pritje për regjisttim, të shprehin dëshirën për të nisur studimet. Fakultetet i mbledhin kërkesat me shkrim të aplikantvë, për ato degë ku janë të interesuar dhe më pas nxjerrin një shortlist, që nuk bëhet më publike në portalin U Albania, por bëhet publike para fakultetit. Pastaj caktohet një ditë për regjistrim brenda kësaj faze 4 ditore, dhe në atë ditë, maturantët do të paraqiten pranë atij fakulteti”.

Kuotat e fundit në universitetet publike dhe private të vendit ezaurohen pas datës 31 tetor dhe aktualisht në Universitetin e Tiranës, në fakultetin Juridik ka edhe 6 kuota të lira.

Xhelaj thotë:

How to stay healthy this summer

“Maturanti shkon pranë fakultetit juridik, dhe sekretaria mban shënim të gjithë ata maturantë që duan të vazhdojnë garën. Pastaj nxerrin një shortlist duke respektuar renditjen që kanë patur maturantët, në fillim të raundit të trete. Në bazeë të renditjes ato bëjnë regjistrimin në datën 30 ose 31 tetor”.

Kujtojmë se procesi i aplikimit dhe regjistrimit të maturantëve në Universitetet publike dhe private të vendit mori 2 muaj kohë. Vitin e ri akademik e nisën mbi 21 mijë maturantë. Pritet që këto katër ditë të fundit të afatit,  të regjistohen rreth 200 maturantë të tjerë./

Bëjeni Share që të informoni shokët: Share-512.png

Hapat pas përfundimit të Fazave të Regjistrimeve – Raundi 3

Kur aplikanti është shpallur fitues, duhet të paraqitet pranë IAL-së ku dëshiron të regjistrohet, brenda afatit 48-orësh. Nëse aplikanti nuk regjistrohet brenda afatit 48 orësh, ai humbet të drejtën e regjistrimit në ato programe studimi ku ishte shpallur fitues në atë fazë.

Procesi i regjistrimeve nga sekretaritë mësimore, me dokumentacion dhe online vijon me faza 48-orëshe, në përputhje me numrin e kuotave të parashikuara për programin përkatës të studimit dhe duke respektuar renditjen në listat e renditura të raundit të tretë, Në rast se, pas çdo faze 48-orëshe, konstatohen kuota të paplotësuara, zhvendoset vija e kuqe dhe shpallen fitues të rinj të asaj faze. Këta fitues të rinj regjistrohen vetëm në fazën pasardhëse. Për programet e studimit me kuota të paplotësuara të cilat nuk kanë aplikantë në pritje, do të regjistruar në programe të tjera studimi. Rikthimi në garë kryhet sipas listës së renditjes së aplikantëve për raundin e tretë.

Gjatë periudhës së përcaktuar në kalendarin e miratuar me urdhër të titullarëve të QSHA dhe RASH, për çdo vit akademik, pas përfundimit të 3 (tri) fazave 48-orëshe të regjistrimit, LAL- të vijojnë me procedurat e regjistrimit të kandidatëve nëpërmjet portalit U-Albania në programet c studimit në të cilat kanë aplikuar në raundin e tretë. Të drejtën e regjistrimit e kanë kandidatët që nuk rezultojnë të regjistruar në një program tjetër studimi. IAL-të gjatë regjistrimeve respektojnë renditjen e kandidatëve deri në plotësimin e kuotave.

Sipas afatit të përcaktuar, në kalendarin e miratuar me urdhër të titullarëve të QSHA dhe
RASH, për çdo vit akademik, RASH përcjell në QSHA regjistrimet përfundimtare të të tri
raundeve në format elektronik dhe hardcopy:

a) IAL:

b) Njësia kryesore c IAL-së:

c) Ciklii studimit:

d) Programi i Studimit:

e) Data e regjistrimit:

t) ID e Maturës:

g) Të dhënat personale të kandidatit të regjistruar.

Aplikantët, të cilët kanë bërë regjistrimin me dokumentacion dhe kanë nënshkruar në regjistër, nuk kanë të drejtë të ndryshojnë programin c studimit, për atë vit akademik.