Udhëzues për plotësimin e Fletë – Përgjigjes për pyetjet me zgjedhje (Alternativa) të provimeve të MSH 2019

Bëjeni Share që të informoni shokët:  share-512

Në kuadrin e zhvillimit të provimeve të MSH 2019, më poshtë gjeni udhëzuesin për plotësimin e fletëpërgjigjes për pyetjet me zgjedhje (alternativa) si edhe një model të fletë-përgjigjes.
Pyetjet me zgjedhje (alternativa), do të korrigjohen në formë digjitale nga sistemi i ngritur në QSHA.

Në të katër provimet e Maturës Shtetërore 2019, maturantët/kandidatët përveç testit, duhet të plotësojnë dhe një fletë-përgjigje për pyetjet me zgjedhje (alternativa).

Udhëzoni maturantët/kandidatët, të lexojnë me vëmendje udhëzimet e dhëna në fletë-përgjigje, para se ta plotësojnë atë. Fletë-përgjigjet përmbajnë disa udhëzime të përgjithshme për të ndihmuar maturantin/kandidatin në plotësimin e saj.

Maturantët/kandidatët duhet të plotësojnë në fillim testin, pastaj të plotësojnë fletë-përgjigjen për pyetjet me zgjedhje (alternativa).

Pyetjet me alternativa mund të jenë të shpërndara në test (jo njëra pas tjetrës), por numrat e pyetjeve në tabelën e fletë-përgjigjes do të jenë në përputhje me numrin që secila pyetje ka në test.

Udhëzoni maturantin/kandidatin si të veprojë saktë për të mbushur rrathët e tabelës, për secilën pyetje.

Materiali t’u shpërndahet sa më parë shkollave, në mënyrë që nxënësit të familjarizohen me plotësimin e fletë-përgjigjes për pyetjet me zgjedhje (alternativa). Udhëzuesi bashkë me modelin e fletë-përgjigjes, të vendosen në këndin e maturës të çdo shkolle.

Bashkëlidhur një model i fletë-përgjigjes që do të shoqërojë testin në secilin provim.

Shkarkoni modelin e Fletë-Përgjigjes –> Udhezues flete – pergjigje

Bëjeni Share që të informoni shokët:  share-512

Njoftim për fotokopje testi, MSH 2019

Bëjeni Share që të informoni shokët:  share-512

NJOFTIM

Në zbatim të nenit 26, pika 9, të Rregullores së Maturës Shtetërore 2019, të gjithë maturantët/kandidatët që do të japin provimet e MSH 2019, kanë të drejtë të kërkojnë fotokopjen e testit dhe të fletëpërgjigjes, pas përfundimit të të gjitha provimeve.
Çdo maturant/kandidat që kërkon fotokopjen e testeve të Maturës dhe të fletëpërgjigjeve përkatëse, duhet të paraqesë kërkesën në shkollë brenda 3 ditëve nga shpallja e rezultateve të secilit provim.
ZVAP mbledhin kërkesat për fotokopje nga çdo shkollë dhe i dorëzojnë ato në QSHA brenda 4 ditëve nga shpallja e rezultateve të secilit provim.
Gjithashtu, informohen të gjithë maturantët/kandidatët se kërkesat për fotokopje të testit dhe të fletëpërgjigjes mund të kryhen online në portalin ealbania, duke përdorur shërbimin “Kërkesë për kopje të testit të Maturës”, brenda 3 ditëve nga shpallja e rezultateve të secilit provim.

Untitled design (1)

Pas trajtimit të kërkesës, QSHA do të nisë kopjen e testit për secilin maturant/kandidat që e ka kërkuar atë, në “Hapësira ime”, seksioni “Dokumentet e mia”, në llogarinë përkatëse të çdo maturanti/kandidati, në e-albania. Maturantët/kandidatët do të njoftohen edhe me e-mail, në kohën që shërbimi do t’u kthejë përgjigje.
Ky shërbim ofrohet nga QSHA pa pagesë.

Shkarkojeni njoftimin ketu –> njoftim fotokopje testi msh2019

Bëjeni Share që të informoni shokët:  share-512

Ndryshime në maturën shtetërore, ja çfarë duhet të dini

Bëjeni Share që të informoni shokët:  share-512

Ndryshime të theksuara në maturën shtetërore.

36 mijë gjimnazistë janë në ankth për mbarëvajtjen në provimet e Maturës Shtetërore. Këtë vit ka ndryshime, por dhe penalitete të shtuara për nxënësit që kopjojnë. Maturantët do të kenë jo më 5, por 4 provime, zgjatet koha e testimit në 2 orë e gjysmë dhe ka më shumë pyetje alternative për çdo lëndë.

Drejtoresha e Shërbimeve Arsimore, Rezana Vrapi shpjegon ndryshimet në procesin e Maturës Shtetërore.

“Ndryshon formati i testit, nuk do të jetë më me 50 pikë, por është me 60 pikë. Do të shtohet numri i pyetjeve me alternativa në test dhe sigurisht që çdo test është detyrë e Qendrës së Shërbimeve Arsimore që të jetë në përputhje të plotë me programet orientuese.

Një risi tjetër është një pjesë e pyetjeve dhe janë pikërisht pyetjet me alternativa që do të korrigjohen jo në mënyrë manuale, por dixhitale, ato do të skanohen dhe kjo do të sjellë një besueshmëri shumë më të lartë, pra gabimi njerëzor këtu zerohet dhe fitojmë më shumë kohë”, shpjegon drejtoresha Vrapi.

Por mos i varni shpresat tek kopjet. Çdo komunikim mes maturantëve apo qarkullim kopjesh do të skualifikojë maturantët nga provimi si dhe penalizon administratorin në sallë.

“Ata të cilët kapen me kopje, në mjedisin e provimit, por qoftë edhe më pas, ku ne identifikojmë përgjigje që mund të jenë të afërta ose identike, menjëherë ato skualifikohen, zerohen dhe maturantëve nuk iu njihet absolutisht asnjë lloj rezultati dhe janë të detyruar që të kalojnë në sesionin tjetër”, shtoi drejtoresha e Shërbimeve Arsimore.

Më 7 qershor maturantët do t’i nënshtrohen provimit të parë të gjuhës së huaj, në 12 qershor është testi i gjuhës shqipe, në 17 lënda e matematikës dhe në 24 qershor provimi me zgjedhje.

Bëjeni Share që të informoni shokët:  share-512

Intervista e plotë e Drejtoreshës së Agjencisë Kombëtare të Provimeve rreth provimeve të Maturës Shtetërore 2019

Drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Provimeve Rezana Vrapi gjatë një interviste tha se këtë vit do të ndryshojë procesi i maturës shtetërore.
Znj. Vrapi tha se ndryshe nga vitet e shkuara, testet që janë prodhuara do të bazohen në logjikën e nxënësit, në atë që ata kanë mundësi të përgjigjen.
“Testet prej disa vitesh po bazohen gjithnjë e më pak në memorizim.
Pra nxënësi të na tregojë cfarë është në gjendje të bëjë dhe jo të na thotë cfarë zotëron.
Pyetjet do të bazohen në një situatë dhe nxënësi bazuar mbi aftëstë e tij do ti përgjigjet kësaj situate.
Psh.në testin e letërsisë jepet një fragment i pamësuar në klasë dhe pyetja është që nxënësi duhet të bëjë një analizë dhe të japë një opinion. Nëse nuk e bën, atëherë ai nuk i merr pikët e larta”, tha drejtoresha e AKP.
Sipas saj, vlerësimi do të jetë për cilësinë e jo sasinë, do të shihet mënyra e të shkruarit, kujdesi për drejtshkrimin etj.
Ndiqni intervistën e plotë në videon më poshtë:

Matura Shtetërore 2019: Udhëzimi për procedurat e regjistrimit në Institucionet e Arsimit të Lartë

98dae298905ac74103710eb4e40091e1.jpg

Bëjeni Share që të informoni shokët:  share-512

Ministria e Arsimit ka përcaktuar procedurën e aplikimit dhe regjistrimit të studenteve në universitet. Me një udhëzimi MASR i njeh maturantët me proceduat e regjistrimit në universitet. Udhëzimi përcakton edhe datën e nisjes së garës dhe shpalljen e fituesve ia lë në dorë Qendrës së Shërbimeve Arsimore dhe Rrjetit Akademik Shqiptar.

“a. Procesin e regjistrimit dhe administrimit të rezultateve të të gjitha viteve të arsimit të mesëm të lartë të maturantëve/kandidatëve, që kanë plotësuar formularin e aplikimit A1 ose AlZ në Portalin Matura Shtetërore Online;

b. ndërveprimin me portalin U-Albania nëpërmjet përcjelljes në RASH të bazës së plotë të të dhënave të maturanteve/kandidatëve aplikues me formularët Al/ A1Z;

c. prodhimin e certifikatës së maturës shtetërore”, thuhet në këtë udhëzim.

Kushtet për aplikimit

Janë katër kritere që çdo kandidat për në IAL duhet të plotësojë përpara se t’i futet procesit të aplikimit. Përfundimi me sukses i gjimnazit, vërtetuar me diplomën e maturës, është kushti i parë. Nota mesatare e barabartë ose më e lartë se 6.5 për programet e përgjithshme, mbi 7.5 për mësuesit dhe më e lartë për disa degë të mësuesisë, përbën një tjetër kusht aplikimi. Po ashtu, një kandidat që i futet garës nuk duhet të rezultojë i regjistruar në një tjetër program studimi, duke qenë se as sistemi nuk e lejon. Përjashtim bëjnë vetëm nxënësit dhe studentët e shkëlqyer.

“a. Procesin e përzgjedhjes nga maturantët/kandidatët të preferencave në programet e studimit të ciklit të parë të studimeve dhe/ose programeve të studimeve me karakter profesional dhe/ose programeve të integruara të studimeve të ciklit të dyte, me kohë të plotë, të shpallura nga IAL-të (publike dhe jopublike).

b. Përcjelljen IAL-ve të bazës së plotë të të dhënave të maturantëve/kandidatëve, që kanë përzgjedhur programet e studimit që këto IAL ofrojnë.

c. Procesin e shpalljes së listave renditëse të kandidatëve në rang kombëtar sipas renditjes dhe përllogaritjes se pikëve nga IAL-të.

d. Procesin e regjistrimit dhe të çregjistrimit të studentëve në IAL publike dhe jopublike për ciklin e parë të studimeve dhe/ose programeve të studimeve me karakter profesional dhe/ose programeve të integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, të shpallura nga IAL-te (publike dhe jopublike).

e. Sinkronizimin e regjistrimeve sipas çdo IAL-je në rang kombëtar dhe lëvizjen e vijës së kuqe.

f. Dhënien online të informacioneve të nevojshme për maturantët/kandidatët për ndjekjen në mënyrë dinamike, përgjatë raundit të parë dhe raundit të dytë, të procesit të shpalljes se fituesve”, thuhet në udhëzimin e ministrisë.

Raundet

Ashtu si vitet e kaluara, do të jenë tre raunde aplikimi. I pari do të ketë 7 faza 48-orëshe, ku secili aplikant ndjek ecurinë e procesit të shpalljes fitues të tij në një ose disa programe studimi të përzgjedhura në formularin e aplikimit. “Në periudhën e caktuar në kalendarin e miratuar me urdhër të titullarëve të QSHA dhe RASH, për çdo vit akademik, do të kryhet procesi i aplikimit online për raundin e dytë në Portalin U-Albania. Kanë të drejtë të aplikojnë, duke përzgjedhur deri në 10 (dhjetë programe studimi, të gjithë maturantët/kandidatët, të cilët kanë plotësuar formularin A1/AlZ dhe rezultojnë kalues në provimet e Maturës Shtetërore, por që: a. nuk kanë arritur të aplikojnë në raundin e parë; b. kanë kryer procesin e aplikimit online në raundin e parë dhe nuk janë shpallur fitues; c. kanë kryer procesin e aplikimit online në raundin e parë dhe nuk kanë arritur të regjistrohen; d. janë çregjistruar pas përfundimit të raundit të parë”, thuhet mes të tjerash në udhëzim. Po ashtu nëse korrespondon merita me dëshirën e tij duhet të paraqitet në fakultet për të bërë regjistrimin në fazën përkatëse. Zhvendosja e vizës së kuqe do të bëhet shtatë herë duke shpallur fitues të rinj. Në degët ku nuk ka më kandidatë në pritje, lista rikthehet edhe njëherë nga fillimi. Ndryshe nga i pari, raundi i dytë ndahet në 5 faza, ndërsa i treti në tre faza 48-orëshe. Në përfundim të garës, nëse ka ende kuota bosh, MAS iu lë dorë të lirë universiteteve të regjistrojnë studentë të rinj. Mjafton që ata të kenë aplikuar. Në këtë pikë duhet pasur kujdes. Kandidatët duhet të tregohen vigjilentë, duke aplikuar në degë që i dëshirojnë, por edhe meritojnë.

Shkarkoni udhëzimin zyrtar —-> Udhezimi-nr.-10-date-15.05.2019-Pranimet-ne-IAL

Bëjeni Share që të informoni shokët: share-512

Vendimi për ndryshimin e notës mesatare për pranimin në Universitet 2019-2020

Bëjeni Share që të informoni shokët: share-512.png

Shkarko Vendimin Zyrtar

Këshilli i Ministrave ka vendosur të rrisë notën mesatare për pranimet në institucionet e arsimit të lartë në vend. Vendimi është marrë ditën e djeshme nga Këshilli i Ministrave e do të hyjë në fuqi me ardhjen e vitit akademik 2019-2020. “Këshilli i Ministrave vendosi: Kanë të drejtë të aplikojnë për t’u pranuar në programet e studimit të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë, kandidatët që kanë përfunduar me sukses arsimin e mesëm të lartë dhe që plotësojnë kriterin e notës mesatare të përcaktuar në këtë vendim. Për të gjithë kandidatët, të cilët kanë përfunduar arsimin e mesëm të lartë, nota mesatare për pranimin në programet e studimit të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2019-2020, të jetë nota 6.5 (gjashtë pikë pesë)”,-theksohet në vendim. Ndërkohë në rastet e transferimit të studimeve nga brenda apo jashtë vendit, në vitet e ndërmjetme të programeve të studimit, brenda të njëjtit cikël, studentët duhet të plotësojnë kriterin e notës mesatare të përcaktuar me vendimin përkatës të Këshillit të Ministrave të vitit akademik që studenti është pranuar në institucionin e arsimit të lartë, duke filluar nga viti akademik 2016-2017 dhe në vijim.

NReklamoni bisnesin tuaj me ne ! (2)

Bëjeni Share që të informoni shokët: share-512.png

 

Matura Shteterore 2019: Ndryshon nota mesatare për në universitete

Bëjeni Share që të informoni shokët: share-512.png

Këshilli i Ministrave ka vendosur të rrisë notën mesatare për pranimet në institucionet e arsimit të lartë në vend. Vendimi është marrë ditën e djeshme nga Këshilli i Ministrave e do të hyjë në fuqi me ardhjen e vitit akademik 2019-2020. “Këshilli i Ministrave vendosi: Kanë të drejtë të aplikojnë për t’u pranuar në programet e studimit të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë, kandidatët që kanë përfunduar me sukses arsimin e mesëm të lartë dhe që plotësojnë kriterin e notës mesatare të përcaktuar në këtë vendim. Për të gjithë kandidatët, të cilët kanë përfunduar arsimin e mesëm të lartë, nota mesatare për pranimin në programet e studimit të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2019-2020, të jetë nota 6.5 (gjashtë pikë pesë)”,-theksohet në vendim. Ndërkohë në rastet e transferimit të studimeve nga brenda apo jashtë vendit, në vitet e ndërmjetme të programeve të studimit, brenda të njëjtit cikël, studentët duhet të plotësojnë kriterin e notës mesatare të përcaktuar me vendimin përkatës të Këshillit të Ministrave të vitit akademik që studenti është pranuar në institucionin e arsimit të lartë, duke filluar nga viti akademik 2016-2017 dhe në vijim.

Përllogaritja e notës
“Nota mesatare për pranimin në institucionet e arsimit të lartë përllogaritet si mesatare e thjeshtë e treguesve, si më poshtë vijon:

a) Mesatarja aritmetike e thjeshtë e notave përfundimtare vjetore të lëndëve për të gjitha vitet e shkollimit në arsimin e mesëm të lartë;
b) Mesatarja aritmetike e thjeshtë e notave të provimeve të Maturës Shtetërore”,-nënvizohet në vendim. Sakaq, për kandidatët që aplikojnë për t’u pranuar në programet e studimit të fushës së mësuesisë, për vitin akademik 2019-2020, nota mesatare e përllogaritur sipas këtij vendimi të jetë nota 7.5. Nota mesatare e kandidatëve që aplikojnë për t’u pranuar në programet e studimit të fushës së mësuesisë përllogaritet sipas përcaktimeve të këtij vendimi. Kandidatët që aplikojnë për t’u pranuar në programet e studimeve dyvjeçare, me karakter profesional, nuk kanë detyrimin të plotësojnë kriterin e notës mesatare të parashikuar në vendim. Institucionet arsimore të arsimit të mesëm të lartë dhe institucionet arsimore vendore, përgjegjëse për arsimin parauniversitar, janë përgjegjëse për përllogaritjen e notës mesatare dhe dërgimin e këtyre të dhënave në Qendrën e Shërbimeve Arsimore.

Bëjeni Share që të informoni shokët: share-512.png