Udhezimi rreth aplikimit ne IAL per fazen e dyte dhe perzgjedhjes se fituesve:

– Te giithe kandidatet, te cilet kand plotesuar formularin A1 dhe AlZ dhe rezultojne kalues ne provimet e Matures Shteterore, por nuk kand arritur te aplikojne ne raundin e pare per arsye te ndryshme dhe kandidatet qe kane kryer procesin e aplikimit ne raundin e pare dhe nuk jane shpallur fitues apo nuk kane arritur te regjistrohen, te kryejne procesin e aplikimit online ne raundin e dyte me formularin e aplikimit ne Portalin e Matures Shteterore duke bere 10 (dhjete)  perzgiedhje preferencash, per cdo DAR/ZA sipas kalendarit bashkelidhur udhezimit nr.13 ne datat 23 shtator – 1 tetor 2016.

– Kandidatet qe nuk kane aplikuar ne raundin e pare, perpara aplikimit ne Portalin e Matures Shteterore, kryejne pagesen e tarifes se aplikimit ne vleren 2000 lek dhe e paraqesin ne sekretarine e shkolles, ku kandidatet kane kryer plotesimin e formularit Al dhe AlZ.

– IAL-te shpallin listat joperfundimtare te kandidateve fitues te identifikuar me ID-ne e kandidatit, ne faqet elektronike zyrtare dhe ne mjediset e tyre, brenda dates 6 tetor 2016.

– Maturanti nga kjo date deri ne daten 11.tetor.2016 ka te drejte te ankimoj per cdo gabim ose padrejtesi qe i eshte bere, ky ankimim ndiqet nga organet kompentente.

– IAL-te, pas perfundimit te afatit te ankimimit dhe shqyrtimit te ankesave, shpallin listat perfundimtare te kandidateve fitues te identifikuar me ID-ne e kandidatit, ne faqet elektronike zyrtare dhe ne mjediset e tyre, brenda dates 12 tetor 2016.


Reklamë

wwwcreator-me_hvigqd

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.